The Miracle Canada 10 DAYS 7 NIGHTS

สถานที่ทัวร์:
แวนคูเวอร์ | ทะเลสาบหลุยส์ | อุทยานแห่งชาติบานฟ์ | ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย | น้ำตกไนแอการ่า | โตรอนโต
ระยะเวลา:
10 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿0
สายการบิน
China Eastern

The Miracle Canada 10 DAYS 7 NIGHTS10 วัน 7 คืน

฿0

กรุงเทพ-แวนคูเวอร์

ออกจากกรุงเทพ
13:35
ถึงแวนคูเวอร์
19:50

โตรอนโต-กรุงเทพ

ออกจากโตรอนโต
16:25
ถึงกรุงเทพ
01:05

โปรแกรม 10 วัน 7 คืน : เดินทางโดยสายการบินChina Eastern

10.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าอีสเทิร์น (MU) ประตู 10 แถว U พบเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวก
13.35 น. ออกเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอิสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 542
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้
**กรุ๊ปออกเดินทางวันที่ 18-27 ก.ย. เดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้เวลา 18.30 น.**
**กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 08-17 พ.ย. เดินทางถึงนครเซี่ยงไฮ้เวลา 18.50 น.**
23.40 น. ออกเดินทางสู่แวนคูเวอร์ โดยเที่ยวบินที่ MU 597
**กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 08-17 พ.ย. ออกเดินทางเวลา 23.45 น.**
******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******
19.50 น. ถึงสนามบินแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง) เมืองแวนคูเวอร์ (Vancouver) เป็นเมืองท่าชายฝั่งที่มีชื่อเสียงทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐบริติช โคลัมเบีย (British Columbia) ประเทศแคนาดา (Canada) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ และในภูมิภาคแปซิฟิก ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก
**กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 08-17 พ.ย. เดินทางถึงเวลา 18.50 น.**
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำชมย่านชุมชนแรกของแวนคูเวอร์ เรียกว่า แก๊สทาวน์ (Gastown) ซึ่งบุกเบิกโดย “Gass Jack “ Deighton ผู้ริเริ่มการเปิดผับขายเบียร์ จนกลายเป็นที่นิยมกันอย่างมากของชุมชนแก็สทาวน์ ชมนาฬิกาไอน้ำ (Steam clock) เรือนแรกของโลก และปัจจุบันยังใช้งานได้ตามปกติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซอร์วาสเซน (Tsaw Wassen) นำท่านล่องเรือเฟอร์รี่ ข้ามช่องแคบจอร์เจีย (Strait of Georgia) อันสวยงามสู่เกาะวิคตอเรีย (Victoria Island) เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย ระหว่างทางท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนเวียนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของสวนบูชาร์ด (Butchart Garden) นำท่านชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก บนเนื้อที่กว่า 35 เอเคอร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่น นำท่านถ่ายภาพกับอาคารรัฐสภาในเมืองวิคตอเรียและรูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย จากนั้นนำท่านถ่ายภาพบริเวณด้านนอกกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทเครดดารอด (Craigdarroch Castle Historical Museum) นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่กลับสู่แวนคูเวอร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำชม STANLEY PARK เป็นสถานที่จัดกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและสันทนาการ และให้ท่านได้มีโอกาส ถ่ายรูปคู่กับเสาอินเดียนแดง (Totem Pole) ที่เก่าแก่ ให้ท่านได้ถ่ายภาพ Canada Place สถานที่ซึ่งเคยจัดงาน World’s Fair ปี ค.ศ.1986 จากนั้นนำชมสถานีรถไฟ Canadian Pacific Railway ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองคัลการี โดยสายการบิน..... เที่ยวบินที่ ....
ถึงสนามบินเมืองคัลการี แห่งรัฐอัลเบอร์ด้า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 13 ชั่วโมง) (ใช้เวลาบินประมาณ 1.25 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN CALGARY PLAZA หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำชมเมืองคัลการี (Calgary) เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากร ธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า (Alberta) และเป็นเมืองหน้าด่านสู่เทือกเขาร็อกกี้ (Rocky Mountains) ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วยเทือกเขาร็อคกี้ อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งมีเนื้อที่ขนาดใหญ่เท่ากับประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทั้งประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบานฟ์ (Banff National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีชื่อเสียงที่สุดของแคนนาดาระหว่างทางท่านอาจจะได้พบเห็นสัตว์สงวน อาทิ กวางพันธุ์ใหญ่ (ELK) ควายไบซัน หมียักษ์กรีซลี่ ฯลฯ ผ่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาร็อคกี้ จนถึง เมืองบานฟ์ เพชรน้ำเอกแห่งเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม จากนั้น นำท่านชมน้ำตกBOW FALLS ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำโบว์ ที่กัดเซาะหินลงเป็นซอก จนสามารถเห็นชั้นหินที่มีสีสันสวยงามหลากสี ลัดเลาะธารน้ำตกสวยแปลกตาด้วยสายน้ำที่หลากสู่พื้นหินเบื้องล่าง จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (Mt. Sulphur) ซึ่งมีความสูง 2,281 เมตร ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองบานฟ์ และเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ที่โดดเด่นสวยงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยโฮ (Yoho National Park) คืออีกหนึ่งอุทยานแห่งชาติในประเทศแคนาดา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกที่ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตเทือกเขาแคนาเดียน ร็อกกี้ (Canadian Rocky Mountains) รัฐที่ตั้งยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศแคนาดา ทะเลสาบมรกต (Emerald Lake) ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่มีความ สวยงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติโยโฮ ชมความงามของทะเลสาบมรกต พร้อมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สะพานหินธรรมชาติ (Natural Bridge) และอุโมงค์ SPIRAL TUNNEL จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาฟฟ์ (Banff) ศูนย์กลางกีฬาฤดูหนาว อิสระให้ท่านเดินเล่นและเพลิดเพลินกับความน่ารักของเมืองบาฟฟ์ พร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้านำสมัยของที่ระลึก และของฝากในราคาปลอดภาษีรัฐ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก BANFF PTARMIGAN INN หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านลัดเลาะไปตามเทือกเขาร็อกกี้ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามตลอดสองข้างทาง ยอดเขารูปทรงแปลกตาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวที่สะอาดและหุบเขาที่พาดผ่านด้วยธารน้ำแข็งขนาดต่างๆ ป่าสนสีเขียวเข้มตัดกับสีเหลืองทองของต้นสปรูซส์ และเหลืองสดของใบแอ๊ปเปิลที่พริ้วไหวคล้ายระฆังยามต้องลม อีกทั้งทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ (Turquoise) จากนั้นมุ่งสู่ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Louise) ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐอัลเบอร์ตาเป็นทะเลสาบเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ในโอบล้อมของขุนเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเล ราว 1,730 เมตรอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจของทะเลสาบสีเขียวใสมรกตและทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบโดยรอบ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย
นำท่านเดินทางสู่ ลานน้ำแข็งโคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ (Columbia Ice field) เป็นธารน้ำแข็ง (Glacier) ที่ใหม่ที่สุดในเทือกเขาร๊อกกี้ที่มีอายุนับหลายล้านปี เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ (Jasper National Park) มีขนาดใหญ่พอๆกับเมืองหนึ่งเมือง ให้ท่านได้มีชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของธารน้ำแข็งที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือ และเปลี่ยนพาหนะเป็น สโนว์โค้ชขึ้นสู่ธารน้ำแข็งอทาบาสก้า (Athabasca Glacier) เพียงแห่งเดียวในโลกที่พาหนะพิเศษนี้สามารถนำท่านขึ้นไปบนธารน้ำแข็งได้อย่างปลอดภัย เก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก ***กรณีที่ไม่สามารถนำท่านเดินทางไปยัง โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ได้ เนื่องจากสภาพอากาศ ไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม***
*** สำหรับพีเรียดเดินทางตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 62 เป็นต้นไป โคลัมเบีย ไอซ์ฟิลด์ปิดทำการ ทางบริษัทขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมด้วยการนำท่านขึ้นกระเช้าเลกหลุยส์แทน***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก DELTA AIRPORT หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
. ออกเดินทางสู่โตรอนโต โดยสายการบิน.... เที่ยวบินที่....
ถึงสนามบินเมืองโตรอนโต (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) (ใช้เวลาบินประมาณ 3 . 45 น. ชั่วโมง)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่น้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls) น้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าบนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา Canada One Outlets ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เช่น American Eagle Out, Burberry ,Clark’s, Coach, Converse , DKNY,Foot locker Outlet, Forever 21 ,Fossil , Gap Outlet , Guess , Hugo Boss Outlet ,Kate Spade,Kenneth Cole,Levi’s,Michael Kors, Sunglasses,Skechers,Polo Ralph Lauren,Nike, Swarovski, Toy’’R’’US Express, Vitamin world

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER ชมวิวอันสวยงามของ น้ำตกไนแอการ่าจากมุมสูง
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก RADISSON HARRISBURG หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านล่องเรือชมน้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls) ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่ง คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil. มีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศ (หมายเหตุ : การล่องเรือ Hornblower Niagara Cruises เปิดบริการ ถึงปลายเดือนพฤศจิกายน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและถ้าหากสภาพอากาศไม่เอื้อ อำนวย ทางบริษัทนำท่านลงสู่ “JOURNEY BEHIND THE FALLS” ชมฉากหลังน้ำตก เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแอการ่าอย่างใกล้ชิดเป็นการทดแทน )

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองโตรอนโต (Toronto) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และโตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนตาโอ ของแคนาดา มีประชากรประมาณ 2.6 ล้านคน และเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น หอคอย CN Tower,ทะเลสาป Ontario,พิพิธภัณฑ์ Royal Ontario นำท่านสู่ Square One shopping Center เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีร้านค้ามากกว่า 360 ร้านค้า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำอย่างจุใจ อาทิ เช่น Coach, Guess, Banana republic, American Eagle ฯลฯ รวมไปถึงมีห้างขนาดใหญ่ตั้งอยู่ภายในด้วยอย่าง Walmart ,Sears และ The Bay

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก HILTON MARKHAM หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านขึ้นหอคอยซีเอ็น (CN Tower) ที่มีความสูงถึง 520 เมตรเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองโตรอนโตอย่างทั่วถึง รวมทั้งทะเลสาบออนตาริโอ (Lake Ontario), เกาะโตรอนโต (Toronto Islands) ซึ่งยังเป็นที่สนามบิน ของ Billy Bishop Toronto City Airport ที่ท่านสามารถมองเห็นได้จากบนหอคอยนี้ นำท่านชมเมืองโตรอนโต ชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต (University of Toronto) ศูนย์กลางการศึกษาของโตรอนโต จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับอาคารรัฐสภา ของรัฐออนตาริโอ ซึ่งมีพระบรมรูปของพระนางวิคตอเรีย พระราชินีแห่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมในสมัยก่อนตั้งอยู่ด้านหน้า, ศาลาว่าการเมือง (Toronto City Hall), สวนควีนพาร์ค (Queen’s Park) เป็นต้น

11.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินโตรอนโต
16.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 208
******* เครื่องบินบินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล *******
**กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 08 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 15.25 น.**

18.55 น. ถึงสนามบิน แวะพักเพื่อรอการเปลี่ยนเครื่อง
**กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 08 พ.ย. 62 เดินทางถึงเวลา 19.20 น.**
21.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MU 547
**กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 08 พ.ย. 62 ออกเดินทางเวลา 20.40 น.**

01.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ
**กรุ๊ปออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 08 พ.ย. 62 เดินทางถึงเวลา 00.55 น.**

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
วันที่เดินทาง ราคา