เกี่ยวกับบริษัท

เกี่ยวกับ บริษัทรุ่งโรจน์ทัวร์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด

เป็นเวลากว่า 25 ปีแล้ว ที่ รุ่งโรจน์ทัวร์ ได้ก่อตั้งขึ้นมา โดยในเริ่มแรกนั้น เราได้ใช้ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดทัวร์รุ่งโรจน์ ซึ่งได้รับความไว้วางใจอย่างดีจากลูกค้าเรื่อยมา ทั้งการบุกเบิกสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมทั้งการบริการที่ประทับใจและเป็นกันเอง ทำให้ รุ่งโรจน์ทัวร์ ได้รับการกล่าวขวัญกันอย่างแพร่หลาย จนมาในปี พ.ศ. 2538 เราจึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในนาม บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด Roongroj Tour Travel Center Co., Ltd. ขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท

รวมทั้งยังได้ขยายบริษัท เพื่อดูแลในส่วนรถโดยสารภายใต้ชื่อ บริษัท รุ่งโรจน์ ทรานสปอร์ต (1994) จำกัด อีกด้วย

ข้อมูลบริษัท

วันที่ก่อตั้ง 24 เมษายน 2538
ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท
สถานที่ก่อตั้ง 208/2-3 ซ.สาเก ถ.ตะนาว แขวงพระนคร เขตบวรนิเวศ กทม.10200
กรรมการผู้จัดการ นาย ชูชาติ ทองคำ
รองกรรมการผู้จัดการ นาย ชัยริทธิ์ ทองคำ

    ลักษณะกิจการ
  • ประกอบกิจการนำเที่ยว แบบนำเที่ยวภายในประเทศ (Domestic)
  • นำเที่ยวต่างประเทศ (Outbound)
  • การเดินทางแบบกรุ๊ปเหมา (Incentive) / กรุ๊ปส่วนตัว
  • รับจัดทำกรุ๊ปสัมมนาให้แก่ลูกค้ากลุ่มบริษัท รัฐวิสาหกิจฯลฯ
  • แพ็คเกจทัวร์ (Package Tour)
  • รับจองห้องพัก และแนะนำการเดินทางในสถานที่ต่างๆ

ข้อมูลอื่นๆ

เงื่อนไขการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

หากท่านได้ทำการชำระเงินแล้ว กรุณาส่งสลิปโอนเงินตามช่องทางต่อไปนี้
E-mail : roongroj2002@hotmail.com
Line : @roongrojtour
Tel. : 02-6220341
Fax : 02-2258948

1.ทัวร์ในประเทศ
การสำรองที่นั่ง เมื่อทำการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ สำหรับการออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ และมีการสำรองที่นั่งบนรถก็ต่อเมื่อมีการ วางเงินมัดจำ ทีนั่งละ 2, 000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง จึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย ท่านควรเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทฯต้องสำรองค่าใช้จ่ายของค่าที่พัก, ค่ารถตู้, ค่าอาหาร และอื่นๆ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
2.ทัวร์ต่างประเทศ
การสำรองที่นั่ง การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการวางเงินมัดจำที่นั่งละ 3,000-30, 000 บาท และส่วนที่เหลือชำระครบก่อนการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างน้อย การขอยกเลิกทัวร์ ยกเลิกทัวร์ใดๆ หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

1.ทัวร์ในประเทศ
- การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 1, 000 บาท - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด - ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด - ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ - เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
2.ทัวร์ต่างประเทศ
- ยกเลิกทัวร์ภายใน 21-15 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯจะริบเงินเฉพาะมัดจำเท่านั้น - ยกเลิกทัวร์ภายใน 14-8 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะริบเงิน 50%ของราคาทัวร์ - ยกเลิกทัวร์น้อยกว่า 8 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนเงินทั้งหมด - การไม่มาชำระเงินตามกำหนดนัดหมาย บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และริบเงินมัดจำ

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
9. บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด และธุรกิจการท่องเที่ยวจำกัด เป็นเพียงตัวแทนในการจัดหาที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ฯลฯ เท่านั้น ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการนัดหยุดงาน ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว

10000
นักท่องเที่ยวชาวไทย (คน/ต่อปี)
500
นักท่องเที่ยวต่างชาติ (คน/ต่อปี)
100
กรุ๊ปทัวร์ (กรุ๊ป/ต่อปี)
70
ลูกค้าองค์กร (บริษัท/ต่อปี)
4000
รถบัส (เที่ยว/ต่อปี)
10000
ตั๋วเครื่องบิน (ใบ/ต่อปี)