อยุธยา

สถานที่ทัวร์:
ระยะเวลา:
1 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿0
สายการบิน

อยุธยา1 วัน 0 คืน

฿0

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-พระนครศรีอยุธยา

ออกจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
08.00
ถึงพระนครศรีอยุธยา
09.30

พระนครศรีอยุธยา-กรุงเทพ

ออกจากพระนครศรีอยุธยา
18.00
ถึงกรุงเทพ
19.30

โปรแกรม 1 วัน 0 คืน : เดินทางโดยสายการบิน

08.00 พร้อมกันที่จุดนัดพบ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
09.30 เดินทางถึง วัดนิเวศธรรมประวัติ
10.30 ออกเดินทางสู่ตลาดรัฐต้องชม ตลาดโก้งโค้ง
12.30 ออกเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาตร์
14.00 เดินทางสู่ วตลาดหลวงปู่ทวด
15.30 ออกเดินทางสู่ วัดไชยวัฒนาราม
17.00 นำท่านเที่ยว ตลาดน้ำกรุงศรี
18.00 ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
19.30 เดินทางถึงกุงเทพ

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
วันที่เดินทาง ราคา