OPENNING MONGOLIA WINTER 5D3N

สถานที่ทัวร์:
***เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์บินตรงสู่มองโกเลีย เตรียมพร้อมเทศกาลหิมะที่กำลังจะมาถึง*** ***เยือนดินแดนนักรบมองโกเลีย ดินแดนแห่งธรรมชาติที่เงียบสงบ ชมวิถีชีวิตเรียบง่าย ***เปิดประสบการณ์ สนุกสนานกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน สุดน่ารัก ที่ทุกท่านจะได้สัมผัสด้วยตาตัวเ
ระยะเวลา:
5 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿31,999
สายการบิน
Mongolian airlines

OPENNING MONGOLIA WINTER 5D3N5 วัน 3 คืน

฿31,999

กรุงเทพ-มองโกเลีย

ออกจากกรุงเทพ
22.55
ถึงมองโกเลีย
06.05

มองโกเลีย-กรุงเทพ

ออกจากมองโกเลีย
16.35
ถึงกรุงเทพ
21.55

โปรแกรม 5 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินMongolian airlines

20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน Mongolian Airlines ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ Q โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนร้บ และอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและเอกสารก่อนการเดินทางแก่ท่าน
22.55 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) ประเทศมองโกเลีย (BKK-ULN)
โดยสายการบิน มองโกเลียนแอร์ไลน์ Mongolian Airlines (MIAT) เที่ยวบินที่ OM702
เที่ยวบินที่ OM702 มีบริการเสริฟอาหารร้อน เครื่องดื่ม และของว่างบนเครื่องบิน
***หมายเหตุ : กระเป๋าโหลด 1ท่านต่อ1ใบ = 23kg และ Carry onได้อีกไม่เกิน 5 kg /ท่าน*****

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินเจงกิสข่าน เมืองอูลานบาตอร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร เมืองอูลานบาตอร์เป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของมองโกเลีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ กว่าจะมาเป็นอูลานบาตอร์ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองมาหลายครั้งจนสรุปเมื่อปี 1924 ซึ่งมีความหมายว่าวีรบุรุษสีแดง เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดัมดิน ซัคบาตอร์ (Damdin Sukhbaatar) ผู้นำการปฏิวัติการปกครองและการประกาศอิสรภาพจากจีนของมองโกเลียปัจจุบันเมืองหลวงแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของประเทศ จากนั้นให้ท่านได้พบ พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ) มารอรับท่านที่ทางเข้าสนามบิน
เช้า นำท่านเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม PERMUIM HOTEL หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้นำสัมภาระเช็คอิน ท่านสามารถ ทำภาระกิจอาบน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย และให้ท่านปรับสภาพกับสภาพอากาศ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
จากนั้นนำท่านชม วัดกานดาน (Gandantegchilen Monastery) ชาวมองโกเลียส่วนใหญ่คือชาวพุทธที่มีความคล้ายคลึงกับประเทศเนปาล วัดกานดานคือวัดใหญ่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธของมองโกเลีย เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สร้างโดยท่านข่านโบกด์ ราวปี ค.ศ.1835เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นศุนย์รวมจิตใจ ของชาวพุทธในมองโกเลีย ชื่อวัดมีความหมายว่า สถานที่ที่มีความสุขอย่างสมบรูณ์แบบ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร ซึ่งมีความสูงถึง 20 เมตร
นำคณะเดินทาง เยี่ยมชม จตุรัสซัคบาทาร์ (Sukhbaatar Square) ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของ เป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นซัคบาทาร์ ผู้ประกาศ อิสรภาพแก่มองโกเลีย ในปี ค.ศ.1921 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอูลานบาตอร์ เป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดงานพาเหรดต่างๆ ไฮไลท์ของที่นี่คือการไปเยี่ยมชม
รูปปั้นของดัมดินซัคบาตอร์ (Damdin Sukhbaatar) ผู้นำการปฏิวัติในปี 1921 ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางจัตุรัส ในบริเวณใกล้เคียงกันนั้นมีรูปปั้นของเจงกิสข่านตั้งอยู่ด้วย เรียกได้ว่าไปที่เดียวได้เห็นรูปปั้นบุคคลสำคัญของมองโกเลียถึงสองคน นอกจากนี้ในบริเวณจัตุรัสยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญอีกหลายแห่ง ทั้งอาคารรัฐสภา พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการและผลงานต่างๆ มากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู EUROPEAN SET ร้าน SILK ROAD RESTAURANT
นำท่านเดินทางสู่ Bogd Khaan Winter Palace Museum ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงสิ่งของที่ชาวมอง โกล สมัยอดีตใช้งาน และประดิษฐ์ขึ้นจริงซึ่งประกอบไปด้วย งานหัตถกรรมที่มีลวดลายสวยงามอันเป็น เอกลักษณ์ของชาวมองโกล รวมทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการสิ่งของเครื่องใช้ ของบรรณาการ และของสะสมที่ถูกใช้ในสมัยราชวงศ์ของพระราชาองค์สุดท้ายของมองโกเลีย (ด้านในพระราชวังฤดูร้อนห้ามถ่ายรูป)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาด BLACK MARGET DUNJINGARAV เป็นตลาดขายเสื้อผ้า อยู่ในตัวอาคาร ให้ท่านช้อปปิ้งอุปกรณ์กันหนาว รองเท้า ถุงมือ หรือหมวกพื้นเมือง ณ ตลาด DUNJINGARAV ซึ่งเป็นตลาดที่ชาวมองโกเลียจะมาจับจ่ายสินค้าอุปกรณ์ เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆ ท่านจะได้พบกับสินค้าราคาถูกคุณภาพใช้งานได้สำหรับกันหนาวที่มองโกเลีย
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อ สินค้า ห้าง STATE DEPARTMENT STORE นี้เป็นห้างอยู่ใจกลาง เมืองอูลานบอตอร์ อยู่ใกล้ๆจตุรัสซุกบาทา มีซุปเปอร์มาร์เก็ตสำหรับซื้อของกิน ของใช้ ของฝาก ถ้าใครหนาวขาดอุปกรณ์ก็มาหาซื้อได้ โดยเฉพาะอุปกรณ์ กันหนาว ที่นี่มีราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย อาทิเช่นNORTHFACE,UNDER URMOUR , NIKE ,รองเท้าสำหรับปืนเขา เดินป่า , เครื่องใช้ไฟฟ้า , ของที่ระลึกต่างๆเป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู THE BULL HOT POT ( เมนู ชาบู สไตล์มองโกเลียน เสริฟพร้อมเนื้อวัว เนื้อม้า เนื้อไก่ เนื้อแกะ เสริฟคู่พร้อมผักสด )
พักที่ โรงแรม PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว ย่านใจกลางเมือง หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านขึ้นชม อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน (Zaisan Hill) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองถือเป็นจุดชมวิวที่อยู่สูงเหนือเมืองขึ้นไป แต่ยิ่งสูงกลับยิ่งสวย ท่านจะสามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตอร์ได้รอบเมืองแบบ 360 องศา สร้างเพื่อให้เกียรติแก่ฝ่ายสัมพันธมิตรของทหารมองโกเลียและโซเวียตที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่สอง อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนใต้ของเมืองอนุสาวรีย์แห่งนี้มีภาพวาดที่ระลึกเป็นวงกลม ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงฉากต่างๆเช่นโซเวียตสนับสนุนการประกาศเอกราชของมองโกเลียในปีพ. ศ. 2464 ความพ่ายแพ้ของกองทัพญี่ปุ่นKwantung โดยโซเวียตที่ KhalhkinGol บนพรมแดนมองโกเลียในปี 1939 เป็นต้น ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองอูลานบาตอร์ได้ทั้งเมือง (Zaisan Memory Hill) จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง SUPER MARKET เพื่อเลือกซื้อของก่อนเดินทางไปยัง CAMP
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Terelj Mountain National Park ชมเส้นทางธรรมชาติระหว่างนั่งรถ ท่านจะได้พบกับภูเขาน้อยใหญ่ เนินเขารูปร่างแปลกตา ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนสุดลูกหูลูกตา หากท่านโชคดีอาจได้พบกับสุนัขจิ้งจอกขนฟูฟ่องที่วิ่งผ่านแมกไม้ในป่าสีขาว ระยะทาง ประมาณ 130 กิโลเมตร จากนั้นนำท่าน Check in ณ TERELJ STAR RESORT เป็น RESORT GER ระดับ DELUXE

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ เกอร์แคมป์ บริการอาหารพื้นเมือง
จากนั้น นำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่สนุกสนานกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อน บนพื้นหิมะหนาๆ มีชื่อว่า "Mongol Dog Sledding หรือ มองโกล ด็อก สเลดดิ้ง" (รวมค่าบริการเรียบร้อยแล้ว) ริเริ่มโดย สองสามีภรรยาคู่หนึ่ง ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ฮอลลีวูด และอยากให้นักท่องเที่ยวได้ลองสัมผัสประสบการณ์การนั่งรถลากเลื่อน ที่ผูกติดกับฝูงสุนัข ชมความสวยงามของป่าและริมฝั่งแม่น้ำตูล ท่ามกลางอุณหภูมิที่ลดต่ำถึง -40 องศาเซลเซียส สุนัขทุกตัวเลี้ยงมากับมือ ตั้งแต่มันเกิด พวกเขาจึงรู้นิสัย และพฤติกรรมของมันเป็นอย่างดี และรู้ว่าสุนัขตัวใดทำงานได้ดีกับตัวใด จึงสามารถจัดกลุ่มการวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด กำหนดให้นั่งไม่เกิน 2 ท่าน. (สำหรับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนจะจัดในฤดูหนาว ประมาณ ปลายเดือนพฤศจิกายน – จนถึงเดือน มีนาคม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันเดินทาง ซึ่งในแต่ละปี จะมีหิมะปกคลุมไม่พร้อมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ซึ่งสภาพอากาศเป็นสำคัญ เข้าร่วมกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนจะใช้เวลาประมาณ 20-30นาที เนื่องจากช่วงที่เดินทางต้นเดือนพฤศจิกายนอาจจะยังไม่มีหิมะ ทางบริษัทจึงพาทุกท่านขี่ม้าแทน โดยรวมในค่าใช้จ่ายเรียบร้อย ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทาง )
***การขี่ม้า (**สำหรับรายการที่ไม่สามารถขี่สุนัขลากเลื่อนได้ **) ม้าของชาวมองโกลเป็นม้าที่มีลักษณะตัวเล็ก เตี้ย ไม่สูงใหญ่ เป็นม้าประเภทเดียวหรือตระกูลเดียวกับม้าโพนี่ Pony ซึ่งทำให้เด็กมองโกลอายุสัก 3-4 ขวบก็สามารถขี่ได้ และมีความ ผูกพันธ์กับม้ามาตั้งแต่เด็กธรรมชาติของม้ามองโกลเนื่องจากเป็นม้าเตี้ยทำให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำ เวลาม้าวิ่งม้าจึงไม่กระโดกกระแดกเช่นม้าที่มีขนาดใหญ่ หลังม้าเรียบราบไปกับพื้นที่วิ่ง ข้อดี คือ เมื่อม้าวิ่งหลังม้าเรียบราบไปกับพื้นที่วิ่ง ไม่กระโดกกระแดก ทำให้การยิงและเล็งธนูของนักรบบนหลังม้าเป็นไปอย่างแม่นยำ นักรบมองโกลจึงยิงธนูบนหลังม้าแม่นข้อดีอีกข้อของการที่ม้าเตี้ยวิ่งหรือเดินไม่กระโดกกระแดก ทำให้นักรบมองโกลสามารถนอนบนหลังม้าได้อย่างสบาย โดยไม่ตกม้า และไม่ต้องใช้เชือกหรือเข็มขัดรัดตัวติดกับม้า จึงได้เห็นว่า นักรบมองโกลสามารถเดินทางรอมแรมไปไหนได้ไกลๆเป็นเวลาหลายวัน โดยไม่ต้องหยุดพัก การขี่ม้าชาวมองโกลที่ไม่ขี่ม้าเปรียบเสมือนอินทรีย์ที่ไม่มีปีก เด็กชาวมองโกลทุกคนขี่ม้าเป็นตั้งแต่อายุยังไม่เข้าเกณฑ์โรงเรียน!!
จากนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Gorkhi Terelj National Park แวะชม Turtle Rock หินเต่า หินที่มีรูปร่างคล้ายเต่าขนาดใหญ่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีสวยงาม โดยวิวทิวทัศน์โดยรอบปกคลุมด้วย
หิมะ ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นมาสำหรับนักท่องเที่ยว เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูคล้ายเต่าขนาดยักษ์ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ทางเข้าอุทยานแห่งชาติ พร้อมวิวทิวทัศน์โดยรอบ ให้ท่านแวะชมสินค้า พื้นเมือง ทำจากเครื่องหนัง อาทิเช่น พวงกุญแจหนัง ปกพาสปอร์ต ทำจากหนัง เป็นของที่ระลึก ของฝากคนทางบ้าน
จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองของมองโกเลีย Mongol Nomadic family ในค่าย Mongol Nomadic Ger Camp นั่นคือการได้ชมการดำเนินกับชาวมองโกเลีย โนแมดส์ (Nomad-ชาวเผ่าเร่ร่อน)แท้ๆ Nomad คือ ชนเผ่าเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนในมองโกเลีย พวกเขาย้ายถิ่นฐานกันหลายครั้ง เพื่อหาแหล่งอาหารและน้ำสำหรับสัตว์ทั้งหลายของพวกเขา โดยส่วนใหญ่แล้ว พวกเขาจะย้ายกลับมาที่เดิมหลังสิ้นสุดหน้าหนาวในทุกๆปี พวกเขาจะย้ายที่อยู่ทั้งหมด 4-5 ครั้งต่อปี เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับสัตว์เลี้ยงของพวกเขา ที่เป็น HIGHT LIGHT ของโปรแกรม ให้ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย ให้ท่านได้ชม ได้ทดลองชิมฟรี ผลิตภัณฑ์จากนม จามรี (yaks)และชิมรสชาตินมสดแท้ๆ และ เหล้าพื้นเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ แคมป์กระโจม (บาร์บีคิวมองโกเลีย)
หลังรับประทานอาหารค่ำร่วมเรียนรู้วิธีการเล่นเกมแบบชาวมองโกล พร้อมสังสรรค์พบปะกับชาวคณะ มีกิจกรรมเกมส์ให้ท่านได้ร่วมเล่นสนุกภานในแคมป์ สนุกสนานไปกับบรรยากาศสุดอบอุ่นผิงไฟในกระโจมแบบชาวมองโกเลียนแท้ๆ ให้ท่านได้ทดลองสวมใส่ชุดมองโกเลียฟรี !!!

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ เกอร์ที่พัก
พักที่ TERELJ STAR RESORT เป็น RESORT GER จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก at TERELJ STAR RESORT เป็น Ger ตั้งอยู่ในพื้นที่อันสวยงาม ห่างจาก Ulaanbaatar ค่ายเป็นหนึ่งในไม่กี่ค่าย Ger ที่ทำงานตลอดทั้งปี วันนี้เราจ ะ พักเกอร์ (GER) หรือ กระโจม ระดับ DELUXE GER

*** GER CAMP เป็นแบบ DELUXE GER เป็นเกอร์ ที่มีฮิตเตอร์ทำความร้อนในตัว ไม่ต้องเติมเตาถ่าน มีประตูกระจกล็อค เพื่อความปลอดภัย ภายในเกอร์จะไม่มีห้องอาบน้ำบริการ แต่มีห้องน้ำสะอาดให้บริการใกล้กับกระโจม 2 นาที มีอ่างล้างหน้าสามารถล้างหน้าแปรงฟันได้ และทำธุระหนักเบาได้ปกติ แยกชาย และ แยกหญิงเป็นสัดส่วน) ***
-ภายในห้องพัก TWN/TRP/DBL
-ห้องอาบน้ำแยก /ชาย หญิง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ แค้มป์ ที่พัก
จากนั้นระหว่างทางให้ท่านได้เข้าชม อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน ให้ท่านได้เดินขึ้นชม ด้านหน้าเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ 40 เมตร (130 ฟุต) ของท่านเจงกีสข่านขี่บนหลังม้า ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทางตะวันออกของเมืองหลวงมองโกเลียอูลานบาตอร์ รูปปั้นนี้ชี้ไปทางทิศตะวันออก ซึ่งว่ากันว่าไปทางจุดกำเนิดของเขา พื้นที่รูปปั้นหลักจะถูกล้อมรอบด้วย200 ger (กระโจม)และด้านในขึ้นสู่จุดชมวิวที่คุณสามารถขึ้นไปถ่ายภาพกับ เจงกิสข่านได้อย่างสวยงาม ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารเกาหลี
จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ สกีรีสอร์ท SKY RESORT สถานที่เล่นสกีที่ได้รับความนิยมสำหรับการเล่นสกีของประเทศ มองโกเลีย ลานสกีได้รับการออกแบบตามระดับมาตรฐานสากล โดยพ้ืนที่ถูกแบ่ง สำหรับผู้ที่เริ่มเล่นเลื่อน ไปจนถึงระดับ ADVANCE ทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้มากมาย ไม่ว่าจะ เป็นที่พักโรงแรม ร้านอาหาร มินิมาร์ท ฟิ ตเนส สปา หรือ คลับ เฮาส์ ให้ ท่านที่หลงใหลในการเล่นสกีหรือจะสนุกตื่นเตน้กบัความเร็วของสโนวบ์อร์ดที่ไหลเลื่อนลงมาจากเนิน สกีบนภูเขาได้อย่างเต็มที่ (ค่าอุปกรณ์การเล่นสกี+ชุดเล่นสกี+รองเท้า+กระเช้า+ ครูฝึกสอนเล่น ท่านละ 30 USD /(ในราคาดังกล่าวต้องมีจำนวนผู้เล่นถึง 10 ท่านจึงจะมีครูฝึกสอนเล่นให้บริการ) ค่าสโนว์บอร์ดดิ้ง ท่านละ $35 USD และห่วงยางเนินหิมะ ท่านละ 10 USD )

ค่ำ รับประทานอาหารอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน YU LONG RESTAURANT
พักที่ โรงแรม PREMIUM HOTEL ระดับ 4 ดาว ย่านใจกลางเมือง หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม ช้อปปิ้งของฝากที่ “GOBI Factory Outlet เป็น Outlet ขายเสื้อผ้าขนสัตว์ แบรนด์ GOBI ที่ ทำส่งออกมาตราฐานยุโรป อเมริกา ให้ ท่านได้เลือกซื้อเสื้ อผ้า และผลิตภัณฑ์จากขนสัตว์ที่ มีชื่อเสียงของมองโกเลีย และมีคุณภาพสูงสุดอันดับ ต้น ๆ ของโลก มีความเป็ นเลิศมานานกว่า30 ปี จากนั้น ผ่านการตรวจ QC. มาอย่างดี ผ้าทนทานแข็งแรง เนื้อสัมผัสนุ่มนวล อาทิเช่น ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้า รวมทั้งเสื้อผ้าที่ได้รับการออกแบบดีไซน์มาอย่างทันสมัย ให้ท่านเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากได้

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู BD BARBEQUE บาร์บีคิว มองโกโลเลีย (ใช้เวลารับประทานประมาณ 1.30-2 ชม.)
ได้เวลาอันสามควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
16.35 น. เหิรฟ้าเดินทางกลับสู่ประเทศไทย บริการโดยสายการการบินมองโกเลียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OM701 (มีบริการเสริฟอาหารร้อน+เครื่องดื่ม+ของว่าง บนเครื่องบิน )
21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพความประทับใจ

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
08 ก.พ. 63 12 ก.พ. 63 ว่าง 32,999.00 38,499.00 32,999.00 32,999.00 32,999.00 จองเลย!!
22 ก.พ. 63 26 ก.พ. 63 ว่าง 31,999.00 37,499.00 31,999.00 31,999.00 31,999.00 จองเลย!!
07 มี.ค. 63 11 มี.ค. 63 ว่าง 31,999.00 37,499.00 31,999.00 31,999.00 31,999.00 จองเลย!!
14 มี.ค. 63 18 มี.ค. 63 ว่าง 31,999.00 37,499.00 31,999.00 31,999.00 31,999.00 จองเลย!!
วันที่เดินทาง ราคา
08 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 ฿32,999.00
จองเลย!!
22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 ฿31,999.00
จองเลย!!
07 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 ฿31,999.00
จองเลย!!
14 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 ฿31,999.00
จองเลย!!