ท่องทะเลกระบี่-สุราษฎร์ธานี 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

สถานที่ทัวร์:
ไทย Thailand กระบี่ Krabi
ระยะเวลา:
4 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿8,800
สายการบิน
Bangkok Air

ท่องทะเลกระบี่-สุราษฎร์ธานี 4 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ4 วัน 2 คืน

฿8,800

-

ออกจาก
ถึง

-

ออกจาก
ถึง

โปรแกรม 4 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินBangkok Air

18.30 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนน วิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
19.00 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดกระบี่ โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง(1) ขนมปังน้ำผลไม้ พร้อมเครื่องดื่มบนรถ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

เช้า
รุ่งอรุณที่ จังหวัดกระบี่ ให้ท่านทำธุระส่วนตัว และ บริการอาหารเช้า(2) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ซึ่งเป็นสำนักวิปัสสนาของท่านพระอาจารย์จำเนียร มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ นำท่านนมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ำ และนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ที่อยู่ภายในวัด นอกจากนั้นยังมีถ้ำ ต่างๆและทางเดินขึ้นสู่ยอดเขา เพื่อชมวิวทัวทัศน์ของเมืองกระบี่ที่สวยงาม
09.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกร้อน 1 ใน Unseen in Thailand ธารน้ำอุ่นสายเล็กๆ ที่ไหลลงสู่ลำน้ำเย็น ที่ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ จากนั้นนำท่านสู่ สระมรกต ชมสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(3) ที่ร้านอาหาร
13.30 น.
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ อนุสาวรีย์ปูดำ ด้านหลังเป็นฉากของเขาขนาบน้ำ สัญลักษ์ของเมืองกระบี่
15.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ บ้านหนองจิก นำท่านเข้าชม ท่าปอม คลองสองน้ำ ที่เป็น 1 ใน Unseen in Thailand แหล่งศึกษาระบบนิเวศน์วิทยา ชมความสมบูรณ์ของป่าชายเลน และพืชน้ำนานาชนิด ชมสายน้ำที่ใสสะอาด ที่มีลักษณะพิเศษ คือ เมื่อน้ำขึ้นจะเป็นน้ำเค็ม เมื่อน้ำลด จะเป็นน้ำจืดและมีช่วงที่เป็นรอยต่อของสองน้ำ ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น
17.00 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก The Small Hotel Krabi หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอิสระภายในที่พัก
ค่ำ
บริการอาหารกลางวัน(4) ที่ร้านอาหาร
19.30 น.
กลับเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระยามค่ำคืน
ที่พัก
The Small Hotel Krabi หรือเทียบเท่า

เช้า
รุ่งอรุณวันใหม่ บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ หาดนพรัตน์ธารา
09.00 น.
นำท่านลงเรือ สปีดโบ๊ท (Speed Boat) ลำหรู ท่องทะเลกระบี่ ให้ท่านได้ชื่นชมกับความงดงามของ ทะเลกระบี่ ผ่านเกาะแก่งต่างๆ บริการท่านด้วยน้ำดื่มเย็นๆ
09.30 น.
นำท่านสู่ หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ชายหาดที่สวยงาม ชม ถ้ำ พระนาง ถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ ชมอ่าวไร่เลย์ตะวันออก สถานที่ปีนหน้าผาที่มีชื่อเสียง ระดับโลก ท่านจะได้เห็นนักปีนผาที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้
10.30 น.
นำท่านสัมผัสกับ ทะเลแหวก Unseen in Thailand (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำ) สันทรายที่เชื่อมระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินเล่นบนสันทราย เปรียบเสมือนท่านได้เดินอยู่กลาง ท้องทะเลอันดามัน
11.00 น.
นำท่านถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งฝนและลม กัดกร่อนเป็นเขารูปร่างเหมือนหัวไก่ จากนั้นนำท่านสู่ เกาะสี่ เชิญทุกท่านเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ชมปลาทะเลที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มี มากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูนที่อาศัยอยู่ในดงดอกไม้ทะเล
กลางวัน
นำท่านขึ้น เกาะปอดะ บริการอาหารกลางวัน(6) แบบปิกนิก(อาหารกล่อง) ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน อากาศสบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลม หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อน จนถึงเวลานัดหมาย
14.00 น.
นำท่านขึ้นเรือ สปีดโบ๊ท เดินทางกลับสู่ท่าเรือ หาดนพรัตน์ธารา
15.00 น.
เดินทางกลับสู่ท่าเรือ เดินทางเข้าสู่ที่พัก The Small Hotel Krabi หรือเทียบเท่า
ค่ำ
บริการอาหารกลางวัน(7) ที่ร้านอาหาร
20.00 น.
กลับเข้าสูที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระยามค่ำคืน
ที่พัก
The Small Hotel Krabi หรือเทียบเท่า

เช้า
บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.
อำลาที่พัก นำท่านเดินทางสู่ อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
11.00 น.
นำท่านกราบสักการะ พระบรมธาตุไชยา ที่ศักดิ์สิทธิ์ของ สุราษฎร์ธานี พระบรมธาตุไชยา เป็นพุทธเจดีย์ สมัยศรีวิชัยสร้างตามลัทธิมหายานประมาณ พ.ศ. 1300 ในสมัยที่อาณาจักรศรีวิชัยกำลังรุ่งเรื่อง และ นมัสการ พระพุทธรูปทรายแดง 3 องค์ ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหาร
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ อ.หัวหิน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอาหาร
19.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
22.30 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
28 พ.ค. 63 31 พ.ค. 63 ว่าง 8,800.00 10,600.00 8,800.00 8,800.00 7,800.00 จองเลย!!
วันที่เดินทาง ราคา
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 ฿8,800.00
จองเลย!!