แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ๋ เชียงราย-เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ

สถานที่ทัวร์:
ไทย Thailand เชียงราย Chiang Rai
ระยะเวลา:
4 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿0
สายการบิน
Bangkok Air

แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ๋ เชียงราย-เชียงใหม่ 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ4 วัน 2 คืน

฿0

-

ออกจาก
ถึง

-

ออกจาก
ถึง

โปรแกรม 4 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินBangkok Air

18.00 น.
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก
18.30 น.
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย โดยรถตู้ปรับอากาศVIP 9 ที่นั่ง


บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปังน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ แล้วเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

เช้า
รุ่งอรุณที่ จังหวัดเชียงราย ให้ท่านทำธุระส่วนตัวและ บริการอาหารเช้า (2) ที่ห้องอาหาร ของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่จัน เดินทางขึ้นสู่ดอยตุง เชิญท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงราย ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนาภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระ รากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกไหปาร้า)
10.00 น.
นำท่านเข้าชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและสวิสชาเล่ย์ที่สวยงาม จากนั้นเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ที่ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวนงาม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(3)ที่ร้านอาหาร
14.30 น.
ข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า,ของที่ระลึก ที่มีราคาถูก อาทิเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าจากประเทศจีน กระเป๋า รองเท้า (กรุณาอย่าซื้อสินค้าประเภทสัตว์ป่า เขาสัตว์หรือหนังสุตว์กลับมา เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายของไทย)
16.00 น.
นำท่านเที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ พื้นที่ของสามประเทศมาบรรจบกัน ไทย-พม่า-ลาว ในอดีตโด่งดังเรื่องของการค้ายาเสพติด นำท่านกราบ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน “พระพุทธนวล้านตื้อ” ที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง และถ่ายรูปคู่กับ ซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ ที่มีวิวแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(4) ร้านอาหาร หลังอาหาร ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศของเชียงรายไนท์บาซ่าร์เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอิสระ
20.30 น.
เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน
ที่พัก
โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม หรือเทียบเท่า

เช้า
บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่สวยงาม ฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
09.30 น.
นำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ตามเส้นทางสาย แม่สรวย-เวียงป่าเป้าระหว่างทางให้ท่านชมบ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจานพักผ่อนตามอิสระ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(6)แบบบุฟเฟ่ท์
13.30 น.
นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพให้ท่านได้กราบสักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่ จากจุดนี้ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน
15.00 น.
นำท่านเดินทางเข้าสู่ เวียงกุมกาม เมืองโบราณนครใต้ภิภพ สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช อายุกว่า 700 ปี นำท่านนั่งรถลาก ชมโบราณที่สำคัญ อาทิ วัดช้างค้ำ วัดเจดีย์เหลี่ยม ชมเจดีย์ที่สวยงามภายในวัดและสักการะพระบรมธาตุ
17.00 น.
ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่และของที่ระลึก อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม และสินค้าอื่นๆ ที่ร้านวนัสนันท์
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(7)แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของล้านนาที่สวยงาม อาทิ ฟ้อนเทียน ฟ้อนเล็บ ตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ ฯลฯ
21.00 น.
เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยยามค่ำคืน
ที่พัก
โรงแรม ฮอลลิเดย์ การ์เด้นเชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

06.00 น.
บริการอาหารเช้า(8)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ อ.จอมทอง
08.00 น.
ถึง อ.จอมทอง เปลี่ยนขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยมีความสูง2,565 เมตร สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์นำท่านเดิน ป่าดึกดำบรรพ์ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่างๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระธาตุที่สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท และสามารถชมทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน(9)ที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
19.30 น.
บริการอาหารค่ำ(10)ที่ร้านอาหาร
20.30 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน
23.30 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เช้า
บริการอาหารเช้า(8)ที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ อ.จอมทอง
08.00 น.
ถึง อ.จอมทอง เปลี่ยนขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยมีความสูง2,565 เมตร สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์นำท่านเดิน ป่าดึกดำบรรพ์ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่างๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระธาตุที่สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท และสามารถชมทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน(9)ที่ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ(10)ที่ร้านอาหาร
20.30 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน
23.30 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
วันที่เดินทาง ราคา