TAIWAN BEST SELLER 2 อุทยาน 4D3N

สถานที่ทัวร์:
อุทยานเหยหลิ่ว–อุทยานอารีซัน ไทเป-ทะเลสาบสุริยันจันทรา–อุทยานอารีซัน-อุทยานเหยหลิ่ว
ระยะเวลา:
4 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿21,998
สายการบิน
CHINA AIRLINES

TAIWAN BEST SELLER 2 อุทยาน 4D3N4 วัน 3 คืน

฿21,998

กรุงเทพ-ไต้หวัน

ออกจากกรุงเทพ
08.35
ถึงไต้หวัน
13.15

ไต้หวัน-กรุงเทพ

ออกจากไต้หวัน
22.35
ถึงกรุงเทพ
01.20

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินCHINA AIRLINES

05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ROW S ประตู 8 สายการบินประจำชาติ CHINA AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง 08.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE เที่ยวบินที่ CI838 13.15 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ เมืองหนึ่งในภูมิภาคไต้หวันตอนกลาง มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายแห่ง เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของธรรมชาติ. บ่าย บริการอาหารว่าง แฮมเบอร์เกอร์ + ชานม นำท่าน ช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืน wenhua road night market เป็นตลาดกลางคืนที่นี่ไม่ใหญ่มาก แต่ มีขายอาหาร เสื้อผ้า รองเท้า ของจุกจิก อาหารมีประปราย ได้ลองลูกชิ้นปลาหมึก หอยอบชีส และไก่ปิ้ง อร่อยทั้งสามอย่าง ที่ติดใจมากก็ไก่ค่ะ เค้าเอาเนื้อไก่มาห่อด้วยหนังแล้วเอาไปปิ้งให้สุก หนังกรอบนิดๆ ให้ท่านได้ทดลองอาหารพื้นเมือง ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก เย็น รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวมันไก่เมืองเจียอี้ขึ้นชื่อ พักที่ โรงแรม ORIENT LUXURY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานอารีซัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำคณะท่านนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่าสน 1,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ ไว้ในความทรงจำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี จากนั้นให้ท่านได้แวะชิมชาขึ้นชื่อ ของอุทยานอารีซัน เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารเมนูอาหารพื้นเมืองบนอุทยาน นำท่านสู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่าเมืองไทยแน่นอนๆ ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง พักที่ โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL TAICHUNG หรือเทียบเท่า

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้น นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ระหว่างทาง ให้ท่านแวะชิมชาพื้นเมือง ขึ้นชื่อ ชมวิธีการชงชา ให้ท่านได้เลือกซื้อกลับเป็นของฝากคนทางบ้าน เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ปลาประธานาธิบดี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไทเป ใช้เวลาประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง นำทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ..บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู ซุปหมาล่า HOT POT เนื้อวัวเกรด พรีเมี่ยม กุ้ง ปู และ ขนมหวานนานาชนิด ไอศครีม HAAGEN-DAZS, เครื่องดื่มนานชนิด , เบียร์ไต้หวันไม่อั้น จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัย พักที่ โรงแรม NEW TAIPEI CONVENTION HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำ ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยังมีสินค้าชนิดอื่นให้ท่านได้เลือกชม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้า ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู กุ้งนึ่งซีอิ๊ว + อาหารจีนสไตล์ไต้หวัน นำท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชอง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินใน การจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหนท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควร เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง และเลือกรับประทานอาหารขึ้นชื่อของหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเถาหยวน 22.35 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI837 (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน) 01.20+1 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ. ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
20 ก.ย. 62 23 ก.ย. 62 ว่าง 21,998.00 25,898.00 21,998.00 21,998.00 20,998.00 จองเลย!!
27 ก.ย. 62 30 ก.ย. 62 ว่าง 21,998.00 25,898.00 21,998.00 21,998.00 20,998.00 จองเลย!!
04 ต.ค. 62 07 ต.ค. 62 ว่าง 21,998.00 25,898.00 21,998.00 21,998.00 20,998.00 จองเลย!!
11 ต.ค. 62 14 ต.ค. 62 ว่าง 22,998.00 26,898.00 22,998.00 22,998.00 21,998.00 จองเลย!!
18 ต.ค. 62 21 ต.ค. 62 ว่าง 21,998.00 25,898.00 21,998.00 21,998.00 20,998.00 จองเลย!!
25 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 ว่าง 21,998.00 25,898.00 21,998.00 21,998.00 20,998.00 จองเลย!!
วันที่เดินทาง ราคา
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 ฿21,998.00
จองเลย!!
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 ฿21,998.00
จองเลย!!
04 ต.ค. 62 - 07 ต.ค. 62 ฿21,998.00
จองเลย!!
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 ฿22,998.00
จองเลย!!
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 ฿21,998.00
จองเลย!!
25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 ฿21,998.00
จองเลย!!