เที่ยวมาเลเซีย...สงขลา หาดใหญ่ เกาะปีนัง เกาะลังกาวี

สถานที่ทัวร์:
PENANG BRIDGE ไข่มุกแห่งตะวันออก วัดเก็กโล๊กซี่ พิชิตยอดเขา ปีนังฮิลล์ บูกิต เบนดารา ชมภาพวาด 3D ปีนังสตรีทอาร์ท หมู่บ้านชาวประมง CHEW JETTY ช้อปปิ้งตลาดกั๊ว วัดไชยมังคลาราม(วัดไทย) วัดธรรมิการาม(วัดพม่า) CABLE CAR สุสานพระนางเลือดขาว หาดทรายดำ
ระยะเวลา:
5 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿11,900
สายการบิน

เที่ยวมาเลเซีย...สงขลา หาดใหญ่ เกาะปีนัง เกาะลังกาวี5 วัน 3 คืน

฿11,900

กรุงเทพ-สงขลา

ออกจากกรุงเทพ
05.00
ถึงสงขลา
17.30

สงขลา-กรุงเทพ

ออกจากสงขลา
18.00
ถึงกรุงเทพ
05.00

โปรแกรม 5 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบิน

05.00 น. นัดทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่...คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดสงขลา เพื่อความสะดวก ระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยวสนุกสนานกับกิจกรรมบนรถ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร... จ.ชุมพร
ช่วงบ่าย หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.หาดใหญ่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งยัง ตลาดสันติสุข ยามค่ำคืนซึ่งสามารถเดินหรือใช้บริการรถแท็กซี่ ขนาดเล็กไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองกันได้

19.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านกลับสู่ที่พัก ณ Buri Sriphu Boutique Hotel ระดับมาตราฐาน หรือเทียบเท่า(ห้องละ 2-3 ท่าน) อิสระกับการพักผ่อน

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
07.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ด่านสะเดา จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ด่านจังโหลน เพื่อเดินทางสู่ เกาะปีนัง ศูนย์กลางเมืองท่าของประเทศมาเลเซีย พร้อมนำท่านเดินทางผ่านรัฐเคดาห์ เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศมาเลเซีย เพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามของทุ่งนาเขียวขจี ถิ่นบ้านเกิดของนายกมหาเธย์
11.00 น. นำท่านเดินทางข้ามสะพานปีนัง (PENANG BRIDGE) ที่เชื่อมแผ่นดินทั้งสองส่วนเข้าหากันด้วยระยะทางยาวกว่า 13.5 กิโลเมตร ไปขึ้นฝั่งที่เมืองโปร์ ให้เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ นำท่านชมอาคารบ้านเรือนของชาวปีนังซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับชาติตะวันตก เกาะปีนังจึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี จึงได้ขนานนามให้เป็น “ไข่มุกแห่งตะวันออก” พร้อมนำท่านถ่ายรูปกับป้อมประวัติศาสตร์ จุดแรกที่นักล่าอาณานิคมแห่งอังกฤษยกพลขึ้นบกที่เกาะปีนัง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดเก็กโล๊กซี่ (วัดเขาเต่า) เที่ยวชมวัดสามชาติ วัดพม่า วัดจีน วัดไทย เป็นวัดที่สวยงามที่สุด ตั้งอย่างสง่างามขนเขาในเมืองอายเยอร์ อีตัม ชมทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม มีสระเลี้ยงเต่า สถานที่บูชา และรูปป็นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย
14.00 น. นำท่านตื่นเต้นกับการนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา ปีนังฮิลล์ ซี่งมีความสูง 830 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล บนเนินเขา ปีนัง ฮิลล์ หรือ บูกิต เบนดารา (BUKIT BENDARA) เป็นที่ที่สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบกว้างไกลสุดสายตา ของเกาะปีนัง จุดสูงสุดของเกาะแห่งนี้ เป็นมุมดีที่สุดในการถ่ายภาพของจาร์จทาวน์ หรือมีความสุขง่าย ๆ ด้วยการสูดอากาศเย็นแสนบริสุทธิ์ที่จุดสุดยอดเขาปีนังฮิลล์
16.00 น. นำท่านเที่ยวชม “ปีนัง สตรีท อาร์ท” ชมภาพวาด 3 มิติ (3D) ซึ่งสามารถพบเห็นภาพวาดต่าง ๆ ได้ตามกำแพงข้างถนน ผนังบ้านและตึก ประตู หน้าต่าง และอื่น ๆ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอิริยาบถต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ไม่ว่จะเป็นภาพเด็กปั่นจักรยาน ภาพเด็กผู้หญิงกำลังผลักดันตัวเองขี้นไปบนหน้าต่างสองบาน ภาพเด็กกำลังปีนเก้าอี้เพื่อหยิบสิ่งของ และอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก พร้อมถ่ายภาพเป็นความทรงจำ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพสวย ๆ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเมืองปีนัง ณ หมุ่บ้านประมง CHEW JETTY เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ยื่นออกไปในทะเล พร้อมสัมผัสกับไออุ่นของทะเล

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
19.00 น. นำท่านเพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้าง PLAZZA GURNEY จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL SENTRAL SEAVIEW PENANG หรือเทียบเท่าระดับมาตราฐาน พักห้องละ 2-3 ท่าน อิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข ราตรีสวัสดิ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
08.00 น. นำท่านเที่ยวชม สถาปัตยกรรมอันงดงามระหว่างสองประเทศ วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย) เป็นวัดเก่าแก่อายุ 161 ปี นำท่านสักการะ พระนอนที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย มีความยาวถึง 108 ฟุต จากนั้นชม วัดธรรมิการาม (วัดพม่า) ให้ท่านได้สักการะ พระพุทธรูปยืน แกะสลักจากหยกสีขาว พร้อมเพลิดิเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าของฝากประจำเมือง อาทิเช่น ขนมเปี๊ยะปีนัง กาแฟขาว กาแฟร้อยรสชาติ โสมมาเลเซีย และอื่น ๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามสะพานปีนัง เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย หลังอาหารเดินทางถึง ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวี สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหมู่เกาะกลางทะเล จากนั้นท่านสู่ GOTA MAHSURI สัมผัสเรื่องราวของพระนางเลือดขาว ผู้ที่ขอพรสาปแช่งเกาะลังกาวี ให้โดนคำสาปเจ็ดชั่วโคตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฆูนงมัตจิงจัง ที่สูงเป็นอันดับสองของเกาะลังกาวี สนุกสนาน ตื่นเต้นกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า CABLE CAR ชมทัศนียภาพอันงดงามของสองประเทศ ไทย มาเลเซีย ได้เวลานำท่านชมความมหัศจรรย์ของ หาดทรายดำ พร้อมฟังตำนานจากมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร... หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก ณ BAHAGIA HOTEL LANGKAWI หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน อิสระกับการพักผ่อน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
08.00 น. หลังอาหารเช้าออกเดินทางมุ่งหน้านำท่านเยี่ยมชมของที่ระลึกระดับนานาชาติ ของพิพิธภัณฑ์สุดยอดท่านผู้นำ ดร.มหาเธย์มูอัมหมัด จากนั้นเดินทางสู่ตลาด KUAH LANGKAWI เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด

11.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร...
ช่วงบ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะลังกาวี ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่ระลึกกับความตระการตาของ พญาอินทรีหินอ่อน สัญลักษณ์ประจำเกาะลังกาวีด้วยงบประมาณการสร้างถึง 30 ล้านบาท จากนั้นลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส พร้อมมุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของพืชเศรฐกิจตลอดสองข้างทาง
15.00 น. ให้ท่านได้เพลิดเพลินอีกครั้งกับข้ามกลับไทยด้วยการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี นานาชนิด ณ ห้างปลอดภาษี ZONE DUTYFREE ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านจังโหลน อ.สะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมมุ่งหน้าเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารออกเดินทางต่ออิสระกับการพักผ่อนบนรถ

05.00 น. (โดยประมาณ +- 1 ชม.)ถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ ด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจแล้วพบกันโปรแกรมถัดไปครับ

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
11 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 ว่าง 11,900.00 14,700.00 11,900.00 11,900.00 9,900.00 จองเลย!!
วันที่เดินทาง ราคา
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 ฿11,900.00
จองเลย!!