เที่ยวมาเลเซีย...สงขลา หาดใหญ่ เกาะปีนัง เกาะลังกาวี

สถานที่ทัวร์:
PENANG BRIDGE ไข่มุกแห่งตะวันออก วัดเก็กโล๊กซี่ พิชิตยอดเขา ปีนังฮิลล์ บูกิต เบนดารา ชมภาพวาด 3D ปีนังสตรีทอาร์ท หมู่บ้านชาวประมง CHEW JETTY ช้อปปิ้งตลาดกั๊ว วัดไชยมังคลาราม(วัดไทย) วัดธรรมิการาม(วัดพม่า) CABLE CAR สุสานพระนางเลือดขาว หาดทรายดำ
ระยะเวลา:
5 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿0
สายการบิน

เที่ยวมาเลเซีย...สงขลา หาดใหญ่ เกาะปีนัง เกาะลังกาวี5 วัน 3 คืน

฿0

กรุงเทพ-สงขลา

ออกจากกรุงเทพ
05.00
ถึงสงขลา
17.30

สงขลา-กรุงเทพ

ออกจากสงขลา
18.00
ถึงกรุงเทพ
05.00

โปรแกรม 5 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบิน

05.00 น. นัดทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่...คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดสงขลา เพื่อความสะดวก ระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยวสนุกสนานกับกิจกรรมบนรถ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร... จ.ชุมพร
ช่วงบ่าย หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.หาดใหญ่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งยัง ตลาดสันติสุข ยามค่ำคืนซึ่งสามารถเดินหรือใช้บริการรถแท็กซี่ ขนาดเล็กไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองกันได้

19.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านกลับสู่ที่พัก ณ Buri Sriphu Boutique Hotel ระดับมาตราฐาน หรือเทียบเท่า(ห้องละ 2-3 ท่าน) อิสระกับการพักผ่อน

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
07.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ด่านสะเดา จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ด่านจังโหลน เพื่อเดินทางสู่ เกาะปีนัง ศูนย์กลางเมืองท่าของประเทศมาเลเซีย พร้อมนำท่านเดินทางผ่านรัฐเคดาห์ เมืองอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศมาเลเซีย เพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามของทุ่งนาเขียวขจี ถิ่นบ้านเกิดของนายกมหาเธย์
11.00 น. นำท่านเดินทางข้ามสะพานปีนัง (PENANG BRIDGE) ที่เชื่อมแผ่นดินทั้งสองส่วนเข้าหากันด้วยระยะทางยาวกว่า 13.5 กิโลเมตร ไปขึ้นฝั่งที่เมืองโปร์ ให้เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ นำท่านชมอาคารบ้านเรือนของชาวปีนังซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับชาติตะวันตก เกาะปีนังจึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี จึงได้ขนานนามให้เป็น “ไข่มุกแห่งตะวันออก” พร้อมนำท่านถ่ายรูปกับป้อมประวัติศาสตร์ จุดแรกที่นักล่าอาณานิคมแห่งอังกฤษยกพลขึ้นบกที่เกาะปีนัง

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดเก็กโล๊กซี่ (วัดเขาเต่า) เที่ยวชมวัดสามชาติ วัดพม่า วัดจีน วัดไทย เป็นวัดที่สวยงามที่สุด ตั้งอย่างสง่างามขนเขาในเมืองอายเยอร์ อีตัม ชมทัศนียภาพสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม มีสระเลี้ยงเต่า สถานที่บูชา และรูปป็นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย
14.00 น. นำท่านตื่นเต้นกับการนั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขา ปีนังฮิลล์ ซี่งมีความสูง 830 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล บนเนินเขา ปีนัง ฮิลล์ หรือ บูกิต เบนดารา (BUKIT BENDARA) เป็นที่ที่สามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบกว้างไกลสุดสายตา ของเกาะปีนัง จุดสูงสุดของเกาะแห่งนี้ เป็นมุมดีที่สุดในการถ่ายภาพของจาร์จทาวน์ หรือมีความสุขง่าย ๆ ด้วยการสูดอากาศเย็นแสนบริสุทธิ์ที่จุดสุดยอดเขาปีนังฮิลล์
16.00 น. นำท่านเที่ยวชม “ปีนัง สตรีท อาร์ท” ชมภาพวาด 3 มิติ (3D) ซึ่งสามารถพบเห็นภาพวาดต่าง ๆ ได้ตามกำแพงข้างถนน ผนังบ้านและตึก ประตู หน้าต่าง และอื่น ๆ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอิริยาบถต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ไม่ว่จะเป็นภาพเด็กปั่นจักรยาน ภาพเด็กผู้หญิงกำลังผลักดันตัวเองขี้นไปบนหน้าต่างสองบาน ภาพเด็กกำลังปีนเก้าอี้เพื่อหยิบสิ่งของ และอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก พร้อมถ่ายภาพเป็นความทรงจำ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพสวย ๆ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกเมืองปีนัง ณ หมุ่บ้านประมง CHEW JETTY เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ยื่นออกไปในทะเล พร้อมสัมผัสกับไออุ่นของทะเล

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
19.00 น. นำท่านเพลิดเพลินกับการช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้าง PLAZZA GURNEY จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL SENTRAL SEAVIEW PENANG หรือเทียบเท่าระดับมาตราฐาน พักห้องละ 2-3 ท่าน อิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข ราตรีสวัสดิ์

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
08.00 น. นำท่านเที่ยวชม สถาปัตยกรรมอันงดงามระหว่างสองประเทศ วัดไชยมังคลาราม (วัดไทย) เป็นวัดเก่าแก่อายุ 161 ปี นำท่านสักการะ พระนอนที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย มีความยาวถึง 108 ฟุต จากนั้นชม วัดธรรมิการาม (วัดพม่า) ให้ท่านได้สักการะ พระพุทธรูปยืน แกะสลักจากหยกสีขาว พร้อมเพลิดิเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าของฝากประจำเมือง อาทิเช่น ขนมเปี๊ยะปีนัง กาแฟขาว กาแฟร้อยรสชาติ โสมมาเลเซีย และอื่น ๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามสะพานปีนัง เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ช่วงบ่าย หลังอาหารเดินทางถึง ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส นำท่านลงเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่เกาะลังกาวี สัมผัสทัศนียภาพอันงดงามของหมู่เกาะกลางทะเล จากนั้นท่านสู่ GOTA MAHSURI สัมผัสเรื่องราวของพระนางเลือดขาว ผู้ที่ขอพรสาปแช่งเกาะลังกาวี ให้โดนคำสาปเจ็ดชั่วโคตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฆูนงมัตจิงจัง ที่สูงเป็นอันดับสองของเกาะลังกาวี สนุกสนาน ตื่นเต้นกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า CABLE CAR ชมทัศนียภาพอันงดงามของสองประเทศ ไทย มาเลเซีย ได้เวลานำท่านชมความมหัศจรรย์ของ หาดทรายดำ พร้อมฟังตำนานจากมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร... หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก ณ BAHAGIA HOTEL LANGKAWI หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน อิสระกับการพักผ่อน

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก
08.00 น. หลังอาหารเช้าออกเดินทางมุ่งหน้านำท่านเยี่ยมชมของที่ระลึกระดับนานาชาติ ของพิพิธภัณฑ์สุดยอดท่านผู้นำ ดร.มหาเธย์มูอัมหมัด จากนั้นเดินทางสู่ตลาด KUAH LANGKAWI เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีนานาชนิด

11.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร...
ช่วงบ่าย หลังอาหารเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เกาะลังกาวี ให้ท่านได้ถ่ายภาพที่ระลึกกับความตระการตาของ พญาอินทรีหินอ่อน สัญลักษณ์ประจำเกาะลังกาวีด้วยงบประมาณการสร้างถึง 30 ล้านบาท จากนั้นลงเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส พร้อมมุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของพืชเศรฐกิจตลอดสองข้างทาง
15.00 น. ให้ท่านได้เพลิดเพลินอีกครั้งกับข้ามกลับไทยด้วยการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี นานาชนิด ณ ห้างปลอดภาษี ZONE DUTYFREE ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านจังโหลน อ.สะเดา จังหวัดสงขลา พร้อมมุ่งหน้าเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง

18.00 น. บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารออกเดินทางต่ออิสระกับการพักผ่อนบนรถ

05.00 น. (โดยประมาณ +- 1 ชม.)ถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ ด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจแล้วพบกันโปรแกรมถัดไปครับ

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
วันที่เดินทาง ราคา