TOKYO FUJI *HAKONE* 5D3N ซุปตาร์ “ลาเวนเดอร์” [JUN-SEP 23]

สถานที่ทัวร์:
Tokyo
ระยะเวลา:
5 วัน
ราคาเริ่มต้น:
฿0
สายการบิน
Thai Airasia X

TOKYO FUJI *HAKONE* 5D3N ซุปตาร์ “ลาเวนเดอร์” [JUN-SEP 23]5 วัน 3 คืน

฿0

-

ออกจาก
ถึง

-

ออกจาก
ถึง

โปรแกรม 5 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินThai Airasia X

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ XJ600

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์

สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ชินจูกุ - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ***ไม่มีรถบัสให้บริการ***

ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินXJ601

ช่วงเวลาการเดินทาง

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สถานะ ผู้ใหญ่พักคู่ ผู้ใหญ่พักเดี่ยว ผู้ใหญ่พักสาม เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง
14 ก.ค. 67 18 ก.ค. 67 เต็ม 32,888.00 32,888.00 32,888.00 32,888.00 32,888.00 ติดต่อเรา
13 ก.ย. 67 17 ก.ย. 67 เต็ม 32,888.00 32,888.00 32,888.00 32,888.00 32,888.00 ติดต่อเรา
วันที่เดินทาง ราคา
14 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 ฿32,888.00
ติดต่อเรา
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67 ฿32,888.00
ติดต่อเรา