ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


ตลาดน้ำปากช่อง วัดถ้ำไตรรัตน์ ไร่องุ่นฮอลิเดย์ปาร์ค ปาลิโอ เขาใหญ่ ถ้ำแก้วสารพัดนึก
ย้อนอดีต ถวิลหา ตลาดเก่าโพธาราม สวนผึ้ง บ้านหอมเทียน ฟาร์มแกะ สวนผึ้งออร์คิต
Unseen3 วัดสระลงเรือ วัดดอนชะเอม วัดลาดขาม วัดเขาวงจินดาราม
กาญจนบุรี ตำนานโรงถ่ายนเรศวร วัดถ้ำพุหว้า วัดโพธิ์สัตว์บรรพตนิมิต
Unseen3 มหาชัย แม่กลอง เพชรบุรี วัดเพชรพลี วัดเขาบันไดอิฐ วัดคริสนักบุญอันนา
Unseen3 เมืองแพรก ชัยนาท วัดมหาธาตุ มหาเจดีย์ราชินีแห่งเอเซีย
Unseen3 บางคล้า ฉะเชิงเทรา อุโบสถสีทอง วัดปากน้ำโจ้โล้ อูโบสถสแตนเลส หลวงพ่อโสธร
ชลบุรี สัตหีบ ชื่นชีวานาวี


กัวลาลัมเปอร์ มะละกา เก็นติ้ง 4 วัน 3 คืน สายการบินRJ article
 

กำหนดการเดินทาง     

2-5 / 9-12 / 16-19 ธันวาคม 2554                                                                    :    14,500 บาท           

23 – 26 ธันวาคม 2554 / 30 - 2 มกราคม 2555                                                :    15,500 บา   

 

วันแรกของการเดินทาง                       กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์                                                                                            (-/-/เย็น)

13.00 .                 คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินรอยัล จอร์ดาเนี่ยน ช่องทางเข้าที่ 8 แถว Q เคาน์เตอร์ 10-11 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยบริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระตลอดการเดินทาง

16.25.                 เหินฟ้าสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเครื่องบินของสายการบินรอยัล จอร์ดาเนี่ยน เที่ยวบินที่ RJ 180

19.25.                 เดินทางถึงท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ เมืองเซบัง หัวหน้าทัวร์นำท่านผ่านการตรวจเชคเอกสารเข้าเมือง จากนั้นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านเพื่อเดินทางโดยรถโค้ชสู่ใจ กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือ KLCC

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                                นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CITITEL EXPRESS HOTEL (3 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

                                 

วันที่สองของการเดินทาง                    KLCC – ซิตี้ทัวร์ – ปุตราจาย่า - มะละกา – ล่องเรือแม่น้ำมะละกา              (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนำท่านแวะชมมัสยิดอาเหม็ดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา TUGU NEGARA เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่

ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชมอาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่สำคัญของทางราชการ ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้า สแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราช พ้นจากประเทศในเครือจักรภพ

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                                หลังอาหารกลางวันนำท่านแวะเที่ยวชมความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองใหม่ ปุตราจาย่า ที่ท่านดร..มหาเธร์ โมฮัมหมัด เนรมิตให้เป็นเมืองแห่งความทันสมัย และสะดวกสบายแห่งอนาคต และเป็นเมืองที่แสดงถึงวิสัยทรรศน์อันกว้างไกลของอดีตผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งมาเลเซียผู้นี้ ชมอาคารของกระทรวงต่างๆ อาคารรัฐสภา พร้อมฟังคำบรรยาย ให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกที่บริเวณหน้ามัสยิดสีชมพูงดงามยิ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม ให้ท่านได้บันทึกภาพความประทับใจ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมะละกา เมืองประวัติศาสตร์   นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำมะละกา ชมเมืองมะละกา ที่ยังคงอนุรักษ์ความงามและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมสองฝากฝั่ง

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
นำท่านเข้าสู่ที่พัก
โรงแรม SERI COSTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่าจากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ออกมาเที่ยวชมแสงสียามค่ำคืน หรือ อิสระช้อปปิ้งของที่ระลึกที่ ตลาดถนนคนเดิน ย่าน JONKER STREE

 

วันที่สามของการเดินทาง                   มะละกาซิตี้ทัวร์ - เก็นติ้งไฮแลนด์                                                                (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเที่ยว ชมเมืองมะละกา เมืองหลวงเก่าของมาเลเซียเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เที่ยวชมย่านดัทซ์แสควร์ ชมโบสถ์เซ็นต์ปอล ป้อมปืนเอฟาโมซ่าเรือรบโบราณ ถ่ายรูปกับสามล้อเมืองมะละกา

จากนั้นนำท่านเดินชม ชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส และชมวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย วัด CHENG HOON TENG และผ่านชมมัสยิด AL-AZIM MOSQUE ถ่ายรูปกับสามล้อเมืองมะละกา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง  โดย กระเช้าลอยฟ้า SKYWAY สะดวกปลอดภัย และมีความเร็วมาก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที และยังเคยครองตำแหน่งเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในเอเชียมาก่อน (ปัจจุบันเสียตำแหน่งยาวที่สุดในเอเชียให้แก่กระเช้านองปิง 360 ที่เกาะฮ่องกง) โดยวัดจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรมประมาณ 3.4 กิโลเมตร ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆ สายหมอก และอากาศบริสุทธิ์ที่หนาวเย็นเกือบตลอดปี เมื่อถึงเก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศ และสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงแห่งเดียวของโลก หลังนำท่านเข้าสู่ที่พัก First World Hotel ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายหลายชนิด บริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง (ราคาเครื่องเล่นไม่รวมในรายการ)

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม อาหารแบบบุฟเฟ่ต์
ให้ท่านได้อิสระหาความสำราญเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติสนุกกับเกมส์ต่างๆ เช่น สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต โป๊กเกอร์ คาสิโนวอร์ ฯลฯ (เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า ท่านสุภาพบุรุษต้องแต่งกายด้วยเสื้อคอปก และรองเท้าหุ้มส้น ส่วนท่านสุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ห้ามรองเท้าแตะเด็ดขาด)

 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง          เก็นติ้งไฮแลนด์ – วัดถ้ำบาตู -KLCC ช้อปปิ้ง ที่ตึกแฝด (SURIA) – กรุงเทพฯ            (เช้า/กลางวัน/-)                                              

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

อำลาเก็นติ้งฯ เดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์  นำท่านแวะนมัสการพระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู (ไม่ได้ขึ้นบนถ้ำ) ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร ยืนเด่นเป็นสง่าเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้  มาเยือน สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2549 ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมโรงงานเครื่อง ดีบุก สินค้าขึ้นชื่อของรัฐเซลังงอร์ และแวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของมาเลเซีย เช่น บะกุ๊ดเต๋ตุ๋นเครื่องยาจีนแบบสำเร็จรูป ขนมเปี๊ยะพื้นเมืองและอื่นๆ

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                                ชมทัศนียภาพของสัญลักษณ์อันดับ 1 ของกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนาส ที่สูงที่สุดในโลกที่ 452 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือที่เรียกว่า KLCC จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ห้างซูเรีย เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย (อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง)

19.30 น.                 ได้เวลาสมควรเพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

22.10.                 เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบินของสายการบินรอยัล จอร์แดน โดยเที่ยวบินที่ RJ 181

23.20.                 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

***************************************************************************************

กำหนดการเดินทาง     

2-5 / 9-12 / 16-19 ธันวาคม 2554                                                                    :    14,500 บาท           

23 – 25 ธันวาคม 2554 / 30 - 2 มกราคม 2555                                                :    15,500 บา  

 

*** ที่เก้นติ้งไม่มีเสริมเตียง กรณีพักเดี่ยวที่เก้นติ้งเพิ่มท่านละ 1,800 บาท ***

 อัตราค่าบริการ     2-5 / 9-12 / 16-19 ธันวาคม 2554

ผู้ใหญ่     พักห้องคู่                                ท่านละ            14,500          บาท 

เด็กต่ำกว่า 12  ปี มีเตียง                        ท่านละ             14,000         บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

เด็กต่ำกว่า 12  ปี ไม่มีเตียง                   ท่านละ             13,000         บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม                                           ท่านละ              4,000           บาท

อัตราค่าบริการ     23-25 ธันวาคม 2554 / 30 – 2 มกราคม 2555       

ผู้ใหญ่     พักห้องคู่                                ท่านละ            15,500          บาท 

เด็กต่ำกว่า 12  ปี มีเตียง                        ท่านละ             15,000         บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

เด็กต่ำกว่า 12  ปี ไม่มีเตียง                   ท่านละ             14,000         บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม                                           ท่านละ              4,900           บาท

อัตรานี้รวม            

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป                                              – กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง                  

- โรงแรมที่พัก 3 คืน                                             - ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ                     

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                          - ค่ารถรับ – ส่ง       

- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริษัททำไว้

-  ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก.และถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.ต่อท่าน

อัตรานี้ไม่รวม     

-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

- ไม่รวมกระเป๋าเดินทาง                                       - ค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (ท่านละ 35 ริงกิต ตลอดการเดินทาง)

หมายเหตุ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม 

บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน การนัดหยุดงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป    *** อัตราค่าบริการนี้สำหรับคณะเดินทางอย่างต่ำ 20 ท่าน ในกรณีที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กำหนดจะไม่มีมัคคุเทศก์นำเที่ยวจากเมืองไทย แต่จะมีมัคคุเทศก์ที่สิงคโปร์รอรับท่าน (พูดภาษาไทย) *****

 

ตั๋วกรุ๊ปเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

และต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

 การสำรองที่นั่ง

·        กรุณามัดจำ 8,000 บาท / ท่าน   หลังจากการจองภายใน 3 วัน

·        พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ต้องการเดินทาง  ตรงตามหน้าหนังสือเดินทางเท่านั้น

        หรือ  ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·        สำหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระ  ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

·         ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

·         ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15  วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน เงินมัดจำ ทั้งหมดในทุกกรณี

·         ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10  วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

·         ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07  วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

****************************************************************************************************

 

 

 

 

 
อาเซียน

เยือนดินแดนแห่งล้านช้าง ... เที่ยวจุใจเมืองลาว 4 วัน 3 คืน DD article
ครบสูตร สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินสายการบินสิงค์โปร์แอร์ไลน์ SQ article
ครบสูตร สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน บินแอร์เอเชีย FD article
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินแอร์เอเซีย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

Roong Roj Tour Travel Center Co.,Ltd.
 208/2 Soi Sakay Tanao Rd. Pranakorn Bangkok 10200,
 Tel. (662) 622 - 0341 - 6  Fax. (662) 622 - 2296  E-mail: info@roongrojtour.com TAT License: 11/823