Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

SRI LANKA 6Days / 4Nights

SRI LANKA 6Days / 4Nights

อัตราค่าบริการ (เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ต.ค. 2560)

ผู้ใหญ่ท่านละ (พักห้องละ2 ท่าน)

38,500.- บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 

7,500.- บาท

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โคลอมโบ (สนามบินบันดารานัยเก)

19.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ S สายการบิน Sri Lankan Airlines โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ให้การต้อนรับ พร้อมแจกเอกสารในการเดินทางและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
21.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโคลอมโบ (Bandaranaike International Airport) ประเทศศรีลังกา
เที่ยวบิน UL883
23.40 น. ถึงสนามบินโคลอมโบและผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารก่อนเข้าเมือง
เดินทางเข้าสู่เนกอมโบเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมที่พัก

วันที่สอง อนุราธปุระ – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – ฮาบาราน่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมเมือง “Negombo Fishing Village” หมู่บ้านชาวประมง เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวเนกอมโบในการตกปลาหาเลี้ยงชีพ ตามวิถีชีวิตดั้งเดิมโดยการนั่งตกปลาบนเสาไม้ที่ถูกสร้างไว้โดยเฉพาะ
เดินทางสู่เมือง “อนุราธปุระ” (Anuradhapura) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศศรีลังกามีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าพระพุทธศาสนาจากอินเดียเข้ามาตั้งมั่นที่เมืองนี้ เมืองอนุราธปุระ ซึ่งเป็นดินแดนโบราณที่หลากหลายไปด้วยสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ กรุงโคลัมโบ (เมืองหลวงปัจจุบัน)
กลางวัน นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เข้าสักการะ “ต้นพระศรีมหาโพธิ์” (Sri Maha Bodhi Tree temple) ที่นำกิ่งมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย เพราะเชื่อกันว่าพระนางเถรีสังฆมิตตา พระราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชทรงผนวชเป็นภิกษุณี เป็นผู้นำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้มาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาปลูกไว้ที่เมืองอนุราชปุระ ในปีพ.ศ. 235 (ประมาณ สองพันสามร้อยกว่าปีมาแล้ว) จากนั้นนำท่านเดินทางเยี่ยมชมบริเวณสถานที่โดยรอบเพื่อเยี่ยมชมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่มรดกโลก
เย็น เข้าสู่ที่พัก พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

 

วันที่สาม สิกิริยา – โพลอนนารูว่า

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองสิกิริยา
เยี่ยมชม “พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา” (Sigiriya Rock Fortress) หรือที่ผู้คน รู้จักในนาม ภูเขาสิงห์โต (Lion rock) หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด เดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น สร้างโดยกษัตริย์กัสสัปปะสมัยศตวรรษที่ 5 ภายในคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 155 เมตร เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,300,000 ตารางเมตร สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบด้านมีความสูงจากพื้น 370 เมตร ชมภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปี อ่างเก็บน้ำโบราณ ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของรากฐานพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต และวิวทิวทัศน์ที่กว้างไกลสุดสายตา
กลางวัน นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเยี่ยมชมเมือง “โพลอนนารูว่า” (Polonnaruwa) เมืองมรดกโลกปี ค.ศ. 1982 เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ ในรัชสมัยของกษัตริย์พารากรรมบาหุ เมืองนี้ได้เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดและได้เป็นศูนย์กลางที่สำคัญของพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งด้วย
เย็น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

วันที่สี่ วัดถ้ำดัมบุลลา – แคนดี้ – วัดพระเขี้ยวแก้ว

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เยี่ยมชม “วัดถ้ำดัมบุลลา” (Dambulla Cave Temple) มรดกโลกในปี ค.ศ. 1991 พ.ศ.2534 ถือเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลังกา สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา (พระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย) พระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบุลลาเป็นเวลาทั้งสิ้น 14 ปี ในช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราธปุระ เพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบซึ่งต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะและเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำที่เมืองดัมบุลลานี้ ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ถึง 153 องค์ และ รูปปั้นของเทวีและเทพในศาสนาฮินดูอีก 4 องค์ แบ่งเป็นถ้ำย่อยจำนวน 5 ถ้ำด้วยกันมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันออกไป
เข้าสู่เมือง ”แคนดี้” (Kandy) มาจากคำว่า kanda เป็นภาษาสิงหล แปลว่า เนินเขา เนื่องจากแคนดี้อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 ฟุต ชื่อเดิมคือ ศิริวัฒนานคร หรือ สิงหขันธนคร ตามชื่อของฤาษีตนหนึ่งที่เชื่อกันว่าเคยอาศัยอยู่ที่นี่ ชาวเมืองสิงหลเรียก “ขันธะ” หมายถึง กองหินหรือภูเขา ต่อมาเมื่ออังกฤษเข้าครองเมือง การเรียกขันธะ จึงออกเสียงสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ หรือ แคนดี้ เมืองแคนดีเคยเป็นที่มั่นสุดท้ายของกษัตริย์สิงหล ก่อนการเสียดินแดนให้กับจักรวรรดิอังกฤษในปี พ.ศ.2358
เข้าสักการะ “วัดพระเขี้ยวแก้ว” (Temple of Tooth) ทุกท่านต้องสวมชุดสีขาว สุภาพเท่านั้น ชมพิธีกรรมทางศาสนา เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระทันตธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่รู้จักกันในนาม พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว เพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวงศ์ ด้วยว่า พระทันตธาตุหลังจากการถวายพระเพลิงพุทธสรีระมีอยู่ด้วยกัน 4 องค์ นับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 พระเขี้ยวแก้วได้ประดิษฐานอยู่บนแผ่นดินแห่งนี้มาโดยตลอด มิเคยถูกนำออกไปไว้ ณ สถานที่อื่นเลย
เย็น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พร้อมรับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรม

วันที่ห้า โคลอมโบ – วัดกัลยาณี – วัดคงคาราม – ช๊อปปิ้งโอเดล – สนามบินบันดารานัยเก

เช้า รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงโคลอมโบ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
กลางวัน นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสักการะ “วัดกัลยาณี ราชมหาวิหาร” (Kelaniya Raja Maha Vihara) ตามพงศาวดารมหาวงศ์ของชาวศรีลังกา กล่าวว่า ในพรรษาที่ 8 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จมาเทศน์โปรดพญานาคาที่บริเวณวัดกัลณียาแห่งนี้ ต่อมาได้มีการสร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่ทรงระฆังควํ่าสูง 30 เมตร ครอบบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นพุทธอาสน
ชมเมือง “กรุงโคลอมโบ” (Colombo) ซึ่งมาจากชื่อภาษาสิงหลเดิมว่า โคลาอัมบาโทตา (kola-amba-thota) แปลว่า ท่าเรือที่มีต้นมะม่วง ในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ชาวโปรตุเกสดัดแปลงชื่อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส โคลัมโบ เป็นเมืองหลวงและเขตเศรษฐกิจสำคัญในปัจจุบัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกา มีอาณาเขตติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย ยาวประมาณ 14 กิโลเมตร ชาวสิงหลเรียกโคลัมโบว่า “โคลอมบา” ในช่วงที่ประเทศศรีลังกาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2339 นั้น ทำให้โคลัมโบได้กลายเป็นศูนย์กลางการติดต่อค้าขายและอังกฤษได้มาก่อสร้าง อาคารและจัดวางผังเมืองให้โคลัมโบ ทำให้กรุงโคลัมโบมีบรรยากาศคล้ายกรุงลอนดอนในประเทศอังกฤษ มีถนนทอดผ่านกลางเมืองโคลัมโบ และสองข้างถนนนั้นเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ
นำท่านเดินทางสู่ “วัดคงคาราม” Gangaramaya Temple ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีเหลืองสดใสและประกอบไปด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามนอกจากนั้น ที่วัดนี้ยังมีอาคารต่างๆที่เก็บรักษาโบราณวัตถุและสิ่งมีค่าต่างๆมากมายทางศาสนาอีกด้วย
ช้อบปิ้ง ห้างสรรพสินค้า “โอเดล” (ODEL Unlimited)
เดินทาง สู่สนามบินบันดารานัยเก กรุงโคลอมโบ เพื่อทำการเช็คอินโหลดกระเป๋า

วันที่หก สนามบินบันดารานัยเก – สนามบินสุวรรณภูมิ

01.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Sri Lankan Airlines เที่ยวบิน UL402
06.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
=========================End of Highlights SRI LANKA 6D 4N=========================

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน Sri Lankan Airlines ไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าวีซ่าประเทศศรีลังกา สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามแต่ท่านเห็นสมควร

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

 

 

 

Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

สอบถาม รายละเอียดได้ที่ คุณ ชัยพฤกษ์ (เอ็ม) T.02-6220341 – 106 คุณ ณิชนาฏ (เล็ก) T. 02-6220341-107

หรือ 086-3064-901

RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ

'
%d bloggers like this: