Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

safari Island Resort Maldives

safari Island Resort Maldives

เดินทาง วันนี้ – 30 ตุลาคม 60

ราคาเริ่มต้น

26,900.-

อัตรานี้รวม

 • Seaplane รับ-ส่ง ไปกลับ สนามบินมัลดีฟส์-รีสอร์ท
 • ห้องพักกลางน้ำ สุดชิค 2 หรือ 3 คืน
 • อาหาร นานาชาติ เช้า – กลางวัน – เย็น (ทุกวัน)
 • บริการเครื่องดื่มไม่อั้น (ทุกวัน) ไวน์ , เบียร์ , ค็อคเทล,ม็อคเทล,น้ำดื่ม , น้ำผลไม้
 • บริการของว่างระหว่างวัน เช่น ชา – กาแฟ เค็ก, แซนวิส รอบเช้า และ บ่าย
 • บริการกิจกรรมทางรีสอร์ท เช่น ศูนย์ออกกำลังกาย, สนามแบดมินตัน, ห้องเล่นเกมส์ (ปาเป้า, ปิงปอง)
 • ฟรี โปรแกรมทัวร์ สุดพิเศษ ล่องเรือตกปลา หรือ ดำน้ำดูปะการัง ( รีสอร์ทเป็นผู้กำหนด)
 • ฟรี ประกันการเดินทาง 3,000,000 บาท
 • เดินทาง 1 พ.ค-31 ต.ค ฟรี WIFI
 • เดินทาง 1 พ.ค-31 ต.ค ฟรี นวดแผนไทย 30 นาที

 

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง                     กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์

*สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways (PG)

07.30 น.               ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 3 Row “F” (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม.ก่อนการเดินทาง)
***** สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ของสายการบิน จะปิดก่อนเครื่องขึ้น 50 นาที***

09.30 น.               ออกเดินทางสู่สนามบินมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ เที่ยวบินPG711

11.45 น.               เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาเล่ประเทศมัลดีฟส์
หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ติดต่อที่ เคาน์เตอร์รีสอร์ท ที่ท่านไปพักในระหว่างนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ เพื่อนำท่านสู่รีสอร์ท โดย Seaplane

บ่าย                         เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ห้องพักตามที่ท่านเลือก…จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือร่วมกิจกรรมทางรีสอร์ท  เช่น ฟรี ศูนย์ออกกำลังกาย,สนามแบดมินตัน, ห้องเล่นเกมส์ (ปาเป้า, ปิงปอง)

*** อิ่มอร่อยไม่อั้น กับอาหารและเครื่องดื่มตลอดวัน อาทิเช่น ชา – กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำผลไม้  ตลอดวัน  และบาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, เบียร์ และค็อกเทล ตลอดการเข้าพัก ***

เย็น                         บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

*สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบิน Srilankan Airlines (UL)

07.00 น.               ทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 9 Row “W” (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม.ก่อนการเดินทาง)
***** สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ของสายการบิน จะปิดก่อนเครื่องขึ้น 50 นาที***

09.10 น.               ออกเดินทางสู่สนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เที่ยวบินUL403

11.00 น.             เปลี่ยนเครื่องที่โคลัมโบ

13.35 น.             ออกเดินทางสู่สนามบินมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ เที่ยวบินที่UL115

14.30 น.               เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาเล่ประเทศมัลดีฟส์
หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์รีสอร์ทที่ท่านไปพัก
ในระหว่างนี้จะมีพนักงานคอยให้บริการ และ นำท่านสู่รีสอร์ทโดย Seaplane

บ่าย                         เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ห้องพักตามที่ท่านเลือก…จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือร่วมกิจกรรมทางรีสอร์ท  เช่น ฟรีศูนย์ออกกำลังกาย,สนามแบดมินตัน, ห้องเล่นเกมส์ (ปาเป้า, ปิงปอง)

*** อิ่มอร่อยไม่อั้น กับอาหารและเครื่องดื่มตลอดวัน อาทิเช่น ชา – กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำผลไม้ ตลอดวัน  และบาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, เบียร์ และค็อกเทล ตลอดการเข้าพัก ***

เย็น                         บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

วันที่สองของการเดินทาง มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

หลังรับประทานอาหารเช้า … ท่านสามารถเลือกกิจกรรมทางรีสอร์ท ฟรี เช่น .ดำน้ำ ดูปะการังรอบๆ เกาะ   หรือ ล่องเรือ ตกปลา (รีสอร์ทเป็นผู้กำหนด)  ท่านที่ไม่ออกไปดำน้ำ … ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่นำโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์  เช่น ฟรีศูนย์ออกกำลังกาย, สนามแบดมินตัน, ห้องเล่นเกมส์ (ปาเป้า, ปิงปอง)

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน

*** อิ่มอร่อยไม่อั้น กับอาหารและเครื่องดื่มตลอดวัน อาทิเช่น ชา – กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำผลไม้ ตลอดวัน  และ บาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, เบียร์ และค็อกเทล ตลอดการเข้าพัก ***

เย็น                         บริการอาหาร  ค่ำ ณ ห้องอาหาร

วันที่สามของการเดินทาง มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

หลังรับประทานอาหารเช้า … ท่านสามารถเลือกกิจกรรมทางรีสอร์ท ฟรี เช่น .ดำน้ำ ดูปะการังรอบๆ เกาะ   หรือ ล่องเรือ ตกปลา (รีสอร์ทเป็นผู้กำหนด)  ท่านที่ไม่ออกไปดำน้ำ … ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่นำโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์  เช่น ฟรีศูนย์ออกกำลังกาย, สนามแบดมินตัน, ห้องเล่นเกมส์ (ปาเป้า, ปิงปอง)

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน

*** อิ่มอร่อยไม่อั้น กับอาหารและเครื่องดื่มตลอดวัน อาทิเช่น ชา – กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เครื่องดื่มน้ำอัดลม น้ำผลไม้ ตลอดวัน  และ บาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, เบียร์ และค็อกเทล ตลอดการเข้าพัก ***

เย็น                         บริการอาหาร  ค่ำ ณ ห้องอาหาร

วันที่สี่ของการเดินทาง                       มัลดีฟส์-โคลัมโบ-กรุงเทพฯ

*สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways (PG)

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

                           * เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ท*

 

“สำหรับเวลากลับ ในการนัด เรือ หรือ เครื่องบินน้ำ ขึ้นอยู่กับทางรีสอร์ทจะทำการนัดเวลาเอง”

 

12.40 น.               ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินPG719

19.05 น.               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

                            *สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบิน Srilankan Airlines (UL)

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท* เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ท

 

“สำหรับเวลากลับ ในการนัด เรือ หรือ เครื่องบินน้ำ ขึ้นอยู่กับทางรีสอร์ทจะทำการนัดเวลาเอง”

 

บ่าย                        ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่ เพื่อเดินทางกลับ

21.00 น.               ออกเดินทางสู่สนามบินโคลัมโบ เที่ยวบินUL104

22.55 น.             แวะเปลี่ยนเครื่องที่โคลัมโบคะ

+เดินทางกลับ 1 วัน

01.16 น.             ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบิน UL402

06.15 น.               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

****************

 อัตราค่าบริการต่อท่าน

เดินทางวันที่ ประเภทห้องพัก อัตราค่าบริการต่อท่าน

3วัน 2 คืน**

อัตราค่าบริการต่อท่าน

4วัน3คืน***

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

ท่านละ

ผู้ใหญ่

พักคู่

ท่านละ

ผู้ใหญ่

พัก3ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ

2-11.99 ปี

ท่านละ

ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

ท่านละ

ผู้ใหญ่

พักคู่

ท่านละ

ผู้ใหญ่

พัก3ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ

2-11.99 ปี

ท่านละ

1 พ.ค. – 31 ต.ค. 60 Beach  Bungalow 33,600.- 26,900.- 26,200.- 18,200.- 41,700.- 32,700.- 30,400.- 22,100.-
Semi Water Bungalow 35,400.- 28,600.- 26,800.- 18,200. 44,200.- 34,000.- 31,300.- 22,100.-
Water Bungalow 38,100.- 29,900.- 27,900.- 18,200. 48,600.- 36,000.- 32,900.- 22,100.-

 

                                                                                                                                                                                                                                 อัตราค่าตั๋วเครื่องบินราคาเริ่มต้น

 • สายการบิน ศรีลังกา แอร์ไลน์ ราคาเริ่มต้น 15,500-

เที่ยวบินขาไป:      UL403 Bangkok-Colombo 09:10-11:00 //  UL115 Colombo-Male 13:35-14:30

เที่ยวบินขากลับ:   UL104 Male-Colombo 21:35-22:35  //  UL402 Colombo-Bangkok 01:15-06:15(+1)

 • สายการบิน บางกอก แอร์ ราคาเริ่มต้น 20,800  .- เดินทาง อาทิตย์ / จันทร์ /อังคาร/พุธ  

         ราคาเริ่มต้น  22,800.-   เดินทาง พฤหัส/ศุกร์/เสาร์

เที่ยวบิน ขาไป       PG 711 Bangkok – Male : 09.30 – 11.45

เที่ยวบิน  ขากลับ    PG 712 Male – Bangkok : 12.40 – 19.05

 

ค่าบริการนี้รวม

 • Seaplane รับ-ส่ง ไปกลับ สนามบินมัลดีฟส์-รีสอร์ท
 • ห้องพัก สุดชิค 2 คืน
 • อาหาร นานาชาติ เช้า – กลางวัน – เย็น (ทุกวัน)
 • บริการเครื่องดื่มไม่อั้น (ทุกวัน) ไวน์ , เบียร์ , ค็อคเทล,ม็อคเทล,น้ำดื่ม , น้ำผลไม้
 • บริการของว่างระหว่างวัน เช่น ชา – กาแฟ เค็ก, แซนวิส รอบเช้า และ บ่าย
 • บริการกิจกรรมทางรีสอร์ท เช่น ศูนย์ออกกำลังกาย, สนามแบดมินตัน, ห้องเล่นเกมส์ (ปาเป้า, ปิงปอง)
 • ฟรี โปรแกรมทัวร์ สุดพิเศษ ล่องเรือตกปลา หรือ ดำน้ำดูปะการัง (รีสอร์ทเป็นผู้กำหนด)
 • ฟรี ประกันการเดินทาง 3,000,000 บาท
 • เดินทาง 1 พ.ค-31 ต.ค ฟรี WIFI
 • เดินทาง 1 พ.ค-31 ต.ค ฟรี นวดแผนไทย 30 นาที

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม  

–  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL

–  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ)

หมายเหตุ

– การเดินทางสู่รีสอร์ทนี้ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน Seaplane (หยุดให้บริการหลังเวลา 17.00 น.)

– ข้อกาหนดสาหรับการเดินทางโดย Seaplane กระเป๋าเดินทางเช็คอิน มีน้าหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อคน หากน้ำหนักเกินกำาหนดจะต้องเสียค่าระวางเพิ่มโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สายการบิน

 


 

 

'
%d bloggers like this: