Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

สีสันตะวันออก ท่องแดนอุษาฯ พาไปชิมผลไม้ ระยอง จันทบุรี

สีสันตะวันออก ท่องแดนอุษาฯ

พาไปชิมผลไม้ ระยอง จันทบุรี

ชิมผลไม้ในสวนสุภัทราแลนด์ ดูโชว์โลมาแสนรู้ โอเอซีส ซีเวิลด์ เลาะเลียบหาด(ถนนชล-จันท์)

ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ ชุมชนริมน้ำจันทรบูร อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

ชม OTOP ทำทุเรียนทอด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี “สวนป้าแกลบ” วัดกองดิน ตึกแดง

 

วันแรก [ กรุงเทพฯ – ระยอง – จันทบุรี]

เวลา 05.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP สู่ จันทบุรี เพื่อความสะดวกบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก (กล่องบนรถ) ä พร้อมบริการเครื่องดื่มร้อน – เย็น น้ำชา กาแฟ มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง

เวลา 10.00 น.

เดินทางถึง จ.ระยอง นำท่านเยี่ยมชม สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้ สวนสุภัทราแลนด์ สวนผลไม้ ที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว อาทิ ทุเรียน ลำไย เงาะ มังคุด ลองกอง สละ กล้วยไข่ จากนั้น ให้ท่านได้สนุกสนาน อิ่มท้อง กับบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ของสวนสุภัทราแลนด์

 เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ä ณ ห้องอาหารคุณแดงริมคลอง

เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางนำท่านเพลิดเพลิน ดูโชว์ความฉลาด แสนรู้ และความน่ารักของโลมาแสนรู้ ณ โอเอซีส ซีเวิลด์ จากนั้นเดินทาง นำท่านย้อนอดีตเที่ยวชม ตึกแดง ตึกบัญชาการของรัฐบาลฝรั่งเศสในอดีต และชม คุกขึ้ไก่ คุกทรมานนักโทษในอดีต จากนั้นเลาะเลียบริมทะเลตะวันออกที่สวยที่สุดนำท่านบันทึกภาพแห่งความทรง บนเส้นทาง ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (ถนนชล-จันท์) จากนั้นเดินทางเข้าพักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2-3 ท่าน

เวลา 18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร……. ä  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในบรรยากาศยามค่ำคืนอันแสนสุข

****จนสมควรแก่เวลาเข้าที่พักพักผ่อนนิทรา หรือเล่นน้ำสงกรานต์แบบวัยมันส์ที่ถนนข้าวเหนียวตามอัธยาศัย****


วันสอง [ จันทบุรี – ระยอง – กรุงเทพ ฯ  ]

เวลา 06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

เวลา 08.00 น.

ออกเดินทางนำท่าน สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ อนุสาวรีย์ บริเวณทุ่งนาเชย

เวลา 09.00 น.

นำท่านชมความงดงามของโบสถ์คาทอลิก “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล” ชมรูปปั้นองพระแม่มารีอาที่ประดับด้วยพลอยกว่า 2 แสนเม็ด ถ่ายภาพบรรยากาศยามเย็นเก็บความประทับใจเสร็จเดินย่างเท้าก้าวข้ามสะพานสัมผัสวิถี ชุมชนริมน้ำจันทบูร วิถีชีวิตที่มีมานานกว่า 300 ปี ตั้งรกรากเรียงรายถนนสายแรก “สุขาภิบาล” บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างศิลปะอิทธิพลตะวันตก ที่สร้างในช่วงฝรั่งเศสยึดครองบ้านบางหลัง ทรงปั้นหยา เรือนชานขนมปังขิง ตึกฝรั่งแบบปีนัง และ  สิงคโปร์ ตึกยุโรปคลาสสิก เป็นต้น จากนั้นออกเดินทางแวะซื้อของฝากพื้นเมืองและผลไม้สด ณ ร้านต้นตำรับ

เวลา 12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร…. 🍴

เวลา บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเขาบายศรี หรือ “สวนป้าแกลบ” เป็นแหล่งจำหน่ายและผลิตสินค้าโอทอป เช่น ทุเรียนทอด, ทุเรียนสแน็ค, ทอฟฟี่หัวจุก, ทุเรียน-มังคุด-สละ-แก้วมังกรกวน ชมพู่3รส ฯลฯ เป็นต้น และนำท่านเข้าชมดูการผลิตและเที่ยวชมสวนทุเรียน จากนั้นเดินทางสู่ วัดกองดิน อำเภอแกลง ตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งการกู้เอกราช พร้อมสัมผัสที่ตั้ง “ทัพพระเจ้าตาก” สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สักการะ พระพุทธภัทรปิยปกาศิต หรือ หลวงพ่อปิยปกาศิต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่หล่อแบบโบราณองค์แรกของภาคตะวันออก มีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มากมาย (กล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้านร่างกายที่เจ็บป่วย ขอปิดทองตรงส่วนที่เจ็บ ปวด ว่ากันว่าอาการก็จะทุเลาลง)และอีกนานาคำบอกกล่าวด้านความศักดิ์สิทธิ์ สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง

เวลา 19.30 น.

(เวลาโดยประมาณขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่านยังจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ 3,990.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 900.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ  3,100.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน                     – ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

– ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น                                          – มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

– ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด                                         – ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยภาพรวม
  • ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

****โปรดเตรียม****

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน

ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด / **เอกสารประจำตัวประชาชน**

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ เลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ