Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

70 เส้นทาง ตามรอยพระบาท แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่โครงการพระราชดำริปางตองที่ 2 “ปางอุ๋ง” พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ

70 เส้นทาง ตามรอยพระบาท แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่

โครงการพระราชดำริปางตองที่ 2 “ปางอุ๋ง” พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ

อุทยานแห่งชาติออบหลวง Unseen ถ้ำแก้วโกมล “ถ้ำน้ำแข็ง”

พระธาตุดอยกองมู วัดจองกลาง วัดจองคำ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง บ้านม้งดอยปุย ดอยสุเทพ

(เดินทางโดยรถไฟขบวนรถใหม่พิเศษ 5 วัน 2 คืน)

วันแรก [ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ]

เวลา 16.00 น.

นัดทุกท่านพร้อมกันที่ สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)  เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่าน ด้านกระเป๋าเดินทาง และสัมภาระอื่น ๆ

18.10 น.

ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถไฟ (ขบวนรถใหม่) ขบวนที่ 9 ด่วนพิเศษ (อุตราวิถี) รถนอนชั้น 2 ปรับอากาศ ระหว่างเดินทางบริการอาหารค่ำ (กล่อง) 🍴 บนรถไฟ / พร้อมพักผ่อนค้างคืนบนรถ


วันสอง [ อ.ฮอด เชียงใหม่ – แม่สะเรียง – แม่ฮองสอน ]

เวลา 07.15 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่  จังหวัดเชียงใหม่ ชาร์ดความสดชื่น พร้อมรับประทานอาหารเช้าแบบง่ายๆ   🍴

เวลา 08.00 น.

เปลี่ยนพาหนะการเดินทางเป็นรถยนต์ท้องถิ่น (รถตู้ปรับอากาศ) ต้อนรับด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติออบหลวง เยี่ยมชมแม่น้ำสลักหินประติมากรรม “ผาหินจูบกัน” UNSEEN IN THAILAND อันเกิดจากกระแสที่เชี่ยวกรากของลำน้ำแม่แจ่ม แวะถ่ายรูปที่ สวนสนบ่อแก้ว

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 🍴 แม่สะเรียง

เวลา บ่าย

ท่องเที่ยว ถ้ำแก้วโกมล “มหัศจรรย์ถ้ำน้ำแข็ง” UNSEEN IN THAILAND ภายในนั้นเข้าเป็นรอบๆ ให้ท่านสัมผัสความสวยงามของ ผลึกแก้วขาวแวววับ ของหินแคลไซด์

เวลา 17.00 น.

เดินทางถึง เมืองแม่ฮ่องสอน เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ณ โรงแรมเม้าเท่นอิน หรือระดับมาตรฐานเทียบเท่า

เวลา 18.00 น.

นำท่านชม วัดจองคำ, วัดจองกลาง ซึ่งสร้างโดยฝีมือชาวไทยใหญ่ เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ที่แปลกตาและงดงามยิ่ง ชมตุ๊กตาไม้แกะสลักเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดรชาดก นมัสการองค์พระเจ้าพาราละแข่ง

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴  หลังอาหารส่งท่านที่ถนนคนเดินอิสระกับการเดินช้อปปิ้ง “ถนนคนเดิน จองคำ” ราตรีไฟอร่ามงามของวัดจองคำ วัดจองกลาง และบรรยากาศสบายๆ


วันสาม [ ตลาดแม่ฮ่องสอน(ใส่บาตร) – ปางอุ๋ง – เมืองปาย – เชียงใหม่ ]

เวลา 05.30 น.

ตื่นรับไอหมอกความหนาวยามเช้า นำท่านสักการะ พระธาตุดอยกองมู พระธาตุคู่เมืองแม่ฮ่องสอน เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ บูชาคุณพระรัตนตรัย และบูชาถวายพ่อหลวง พร้อมชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอน ที่โอบล้อมด้วยภูเขา  จากลงสู่พื้นราบเข้าสู่ตลาดเช้าเมืองแม่ฮ่องสอน หรือตลาดแสงเทียน ตักบาตรพระ เลือกซื้อ เลือกซิมอาหารพื้นบ้าน โจ๊กร้อน ๆ ก่อนกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก

เวลา 07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก 🍴

เวลา 08.00 น.

เดินทางสู่ โครงการพระราชดำริปางตอง2 (ปางอุ๋ง) นับเป็นโครงการที่มุ่งเน้นสร้างป่าต้นน้ำ ฟื้นคืนผืนป่าและช่วยประชาชน ทรงดำริให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (มีคณะทำงานส่วนพระองค์เริ่มต้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527) ปัจจุบันเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวอยากเข้ามาชมบรรยากาสของธรรมชาติ ป่าสน ไอหมอก และทะเลสาบ เป็นจำนวนมากทุกปี

เวลา 10.30 น.

ท่องเที่ยว ชิมชา ชมบ้านดินเหนียว บ้านจีนรักไทย พร้อมถ่ายรูปกับชาวจีนยูนานที่มาตั้งรกรากและสร้างอาชีพจากการปลูกชา และต้อนรับนักท่องเที่ยว

 เวลา 12.00 น.

อุดหนุนรับประทานอาหารแบบจีนยูนานสัก 1 มื้อ  🍴

เวลา บ่าย

เดินทางส่งสู่ จ.เชียงใหม่ แวะถ่ายรูป จุดชมวิวกะเหรี่ยงปางมะผ้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่ออุ่นเมือง ณ วัดน้ำฮู ปาย จากนั้นแวะชมทะเลหมอกและแปลงไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวที่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ก่อนเดินทางลงสู่พื้นราบ

เวลา 18.00 น.

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น เชียงใหม่ จัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพื้นเมือง 🍴 หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นที่ “ถนนคนเดิน” ของเมืองเชียงใหม่ (วันเสาร์ที่ “ถนนวัวลาย”  หรือวันอาทิตย์ที่ “ถนนท่าแพ / ถ้าวันธรรมดา “ตลาดไนท์พลาซ่าร์”)


 วันสี่ [ เชียงใหม่ – พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศ  – บ้านแม้วดอยปุย – ดอยสุเทพ –  กรุงเทพฯ ]

 เวลา 07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก 🍴

เวลา 08.00 น.

เปลี่ยนพาหนะการเดินทางเป็นรถยนต์ท้องถิ่น (สองแถวแดง) เดินทางขึ้นสู่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  ที่ประทับในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานประทับแรมที่เชียงใหม่ เพื่อทรงงานในเขตภาคเหนือ และเป็นที่รองรับพระราชอาคันตุกะ พร้อมชมสวนไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ภายในพระตำหนัก จากนั้นเยี่ยมเยือน หมู่บ้านม้งดอยปุย เลือกซื้อของฝากพื้นบ้านก่อนนำท่านไปสักการะพระธาตุดอยสุเทพ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งถือว่าสถานที่ศักดิ์และสำคัญสำหรับชาวพุทธที่มาเยือนเชียงใหม่ต้องขึ้นไปไหว้สักครั้งในชีวิต พร้อมชมทัศนียภาพในมุมสูงของเมืองเชียงใหม่

เวลา 12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 🍴 จ.เชียงใหม่

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ จ.ลำพูน  สักการะ พระธาตุหริภุญไชย สถาปนาขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอันมี ธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูกอก ธาตุกระดูกนิ้วมือ และธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง พร้อมชม อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย จากนั้นแวะเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเหนือ อาทิ น้ำพริก, แคบหมู, ผลไม้ดองอื่น ๆ ก่อนเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงเทพฯ

เวลา 18.00 น.

รถไฟ (ขบวนรถใหม่) ขบวนที่ 10 ด่วนพิเศษ (อุตราวิถี) รถนอนชั้น 2 ปรับอากาศ ระหว่างเดินทางบริการอาหารค่ำ (กล่อง) 🍴 บนรถไฟ / พร้อมพักผ่อนค้างคืนบนรถ


วันห้า [  กรุงเทพฯ ]

เวลา 06.50 น.

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟหัวลำโพง) โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ 6,700.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,700.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ  5,400.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน                      – ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

– ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น              – มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

– ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด            – ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยภาพรวม
  • ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

****โปรดเตรียม****

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน

ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ เลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ