Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

RoongrojTour Thank You Party 18th

RoongrojTour Thank You Party 18th

สมุทรสงคราม เพชรบุรี หัวหิน วัดเขายี่สาร พิพิธภัณฑ์บ้านยี่สาร สักการะหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครา

กิจกรรม CSR ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนสิรินาถราชินี

Colorful Party 2016

พักผ่อนสังสรรค์ ณ สวนสนประดิพัทธ์……(2 วัน 1 คืน)

วันที่3 กันยายน 59 [ กรุงเทพฯ – สมุทราสงคราม – เพชรบุรี – วนอุทยานฯ ปราณบุรี – หัวหิน – ปาร์ตี้ ]

เวลา 06.00 น.

สมาชิกผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพร้อมกัน ณ บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ฯ ซอยสาเก ถนนตะนาว เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับเดินทางสู่  ปราณบุรี โดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ทันสมัย บริการอาหารเช้า (กล่อง) ä บนรถพร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็น น้ำดื่ม มัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง สนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ รับของรางวัลสำหรับผู้โชคดีบนรถตลอดการเดินทาง

 เวลา 08.00 น.

เดินทางถึง อ.อัมพวา ชุมชนยี่สาร ที่มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนยี่สารซึ่งเกี่ยวพันกับตำนาน หลวงปู่ศรีราชา ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั่วไป นำท่านชม วัดเขายี่สาร ชม วิหาร บนยอดเขาที่มีลักษณะเป็นรูปเรือ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธบาทสี่รอย ซึ่งเป็นองค์ประธานของ นอกจากนี้ยังมีถ้ำพระนอนประดิษฐานพระพุทธรูปไสยยาสน์ ซึ่งมีพระบาท 9 นิ้ว Buddha Iamge (with the 9 toes) (เล่ากันว่านิ้วที่ 10 อยู่ที่วัดใหญ่สุวรรณาราม)  นำท่านชม พิพิธภัณฑ์บ้านยี่สาร รวบรวมโบราณวัตถุจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ ชั้นบนจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชนยี่สาร ธรรมาสน์ เสมาหินทราย หีบพระธรรม ฯลฯ ส่วนบริเวณชั้นล่างจัดนิทรรศการเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมของชาวยี่สาร (เปิดให้ชมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ และเสด็จมาส่วนพระองค์อีก ทอดพระเนตรป่าชายเลน และการเผาถ่านไม้โกงกาง จากนั้นเดินทางสู่ วัดเขาตะเครา ให้ท่านได้สักการะ หลวงพ่อทอง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวทางจิตใจชาวเพชรบุรี และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เล่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์เรื่องโชคลาภ ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่สมัครเรียน สมัครงาน ฯลฯ ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็มักมาบนบานขอให้หาย

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารชมวิวซีฟู๊ด 🍴

เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนสิรินาถราชินี รับฟังการบรรยาย และเดินชมระบบนิเวศป่าชายเลน สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  สวนสนประดิพัทธ์ หรือ ระดับเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อนหรือเดินเล่นริมชายที่แสนจะเย็นสบาย

เวลา 18.30 น.

เปลี่ยนเป็นชุดแต่งกายตามธีมงาน Colorful Party 2016 18th ณ ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรม ต้อนรับท่านด้วยเครื่องดื่มåวิสกี้,ไวน์,พั๊น สนุกสนานกับเกมส์ในบรรยากาศย้อนยุค ชมการแสดงโชว์มากมาย บริการอาหารค่ำ…ä สนุกสนานกับดนตรี จับฉลากลุ้นรับของขวัญของรางวัลมากมาย ก่อนเข้าสู่นิทราอันแสนสุข


วันที่ 4 กันยายน 59 [ หัวหิน – อุทยานราชภักดิ์ – น้ำตกป่าละอู – โครงการหุบกระพง – กรุงเทพฯ ]

เวลา 07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับอากาศบริสุทธิ์ เดินเล่นชายหาด และรับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารโรงแรม  🍴

เวลา 08.00 น.

เก็บสัมภาระออกเดินทางท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ อุทยานราชภักดิ์ อุทยานที่แสดงถึงความจงรักภักดิ์ดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ทุกท่านได้ร่วมสักการะพระราชานุสาวรีย์และรำลึกถึงบูรพมหากษัตริย์ที่ทรงคุณเอนกอนันต์ต่อผืนแผ่นดินไทย พร้อมร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลา นำท่านเที่ยวชม น้ำตกป่าละอู น้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงามในเขตป่าละอู อันอุดมไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม และสัตว์ป่านานาชนิด ประกอบด้วยน้ำตกละอูใหญ่และน้ำตกละอูน้อย ซึ่งไหลลดหลั่นกันอย่างสวยงามถึง 15 ชั้น

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไฮ้เปียงภัตตาคาร 🍴

เวลา บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง ผืนดินที่เคยแห้งแล้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนาพลิกฟื้นมาเป็นโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อการเกษตร นำท่านชมส่วนต่างๆของโครงการ อาทิ บ้านพักส่วนพระองค์, แปลงเกษตร. โรงเลี้ยงปศุสัตว์ ฯ จากนั้นแวะซื้อของฝาก ขนมหม้อแกง ของด้งแห่งจังหวัดเพชรบุรี อาหารทะเลแห้ง และแปรรูป ขนมต่างๆ ระหว่างทาง จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ตลาดน้ำอัมพวา ให้ท่านเพลิดเพลิน ชมวิถีชีวิตของชาวอัมพวาริมน้ำ และเลือกซื้อของฝาก โอทอป ฝากคนทางบ้าน จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารนิวรสทิพย์ 🍴 

เวลา 20.00 น.

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน ณ จุดนัดพบเดิมด้วยความสุขสวัสดี พร้อมความประทับใจ อิ่มบุญกันถ้วนหน้า แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในปีถัดไปค


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 3,290.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 2,590.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน 

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ