Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

Package Maldives HURAWALHI ISLAND MALDIVES

Package Maldives

HURAWALHI ISLAND MALDIVES

เดินทาง วันนี้ -30 ตุลาคม 60

**จองภายใน 30 มิถุนายน**

แพคเกจรวม

 • Seaplane รับ-ส่ง ไปกลับ สนามบินมัลดีฟส์-รีสอร์ท
 • ห้องพักตามเลือกเริ่มต้น 3 วัน 2 คืน
 • อาหาร นานาชาติ เช้า – กลางวัน – เย็น (ทุกวัน)
 • บริการเครื่องดื่มไม่อั้น (ทุกวัน) ไวน์,เบียร์,ค็อคเทล,ม็อคเทล,น้ำดื่ม,โค๊ก, แฟนต้า
 • บริการของว่างระหว่างวัน เช่น ชา – กาแฟ เค็ก, แซนวิส รอบเช้า และ บ่าย
 • ฟรี ต้อนรับท่านด้วย แชมเปญ 1 ขวด ณ ห้องพัก
 • ฟรี บริการกิจกรรมทางรีสอร์ท เช่น โยคะ ,ฟิตเนส, คายัก,วินเซิฟ ,อุปกรณ์ดำน้ำ Snorkeling ทุกวัน
 • ฟรี โปรแกรมทัวร์ สุดพิเศษ ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก ชมปลาโลมา (Sunset Cruise)
 • ฟรี ประกันการเดินทาง 3,000,000 บาท

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง                     กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์

*สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways (PG)

07.30 น.               ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 3 Row “F” (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม.ก่อนการเดินทาง)
***** สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ของสายการบิน จะปิดก่อนเครื่องขึ้น 50 นาที***

09.30 น.               ออกเดินทางสู่สนามบินมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ เที่ยวบินPG711

11.45 น.               เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาเล่ประเทศมัลดีฟส์
หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้น ติดต่อที่ เคาน์เตอร์ CROWN TOUR NO.18

เจ้าหน้าที่คอยให้บริการ นำท่านเช็คอิน เคาน์เตอร์ SEA PLANE  เพื่อเดินทางสู่รีสอร์ท

บ่าย                         เช็คอินเข้าสู่ที่พัก… ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ด้วยแชมเปญ รสเยี่ยม

จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือร่วมกิจกรรมทางรีสอร์ท ฟรี เช่น เทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด และ สนามแบดมินตัน, ปิงปอง, บิลเลียด,ปาเป้า,สนามฟุตบอล,เรือคายัก และ วินเซิฟ

เย็น      บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

 

*สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบิน Srilankan Airlines (UL)

07.00 น.               ทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 9 Row “W” (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม.ก่อนการเดินทาง)
***** สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ของสายการบิน จะปิดก่อนเครื่องขึ้น 50 นาที***

09.10 น.               ออกเดินทางสู่สนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เที่ยวบินUL403

11.00 น.             เปลี่ยนเครื่องที่โคลัมโบ

13.35 น.             ออกเดินทางสู่สนามบินมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ เที่ยวบินที่UL115

14.30 น.               เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาเล่ประเทศมัลดีฟส์
หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์ รีสอร์ทที่ท่านพัก

เจ้าหน้าที่คอยให้บริการ นำท่านเช็คอิน เคาน์เตอร์ SEA PLANE  เพื่อเดินทางสู่รีสอร์ท

บ่าย                         เช็คอินเข้าสู่ที่พัก จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือร่วมกิจกรรมทางรีสอร์ท ฟรี เช่น เทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด และ สนามแบดมินตัน, ปิงปอง,บิลเลียด,ปาเป้า,สนามฟุตบอล,เรือคายัก และ วินเซิฟ

เย็น      บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

วันที่สองของการเดินทาง มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

หลังรับประทานอาหารเช้า … จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือร่วมกิจกรรมทางรีสอร์ท ฟรี เช่น เทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด และ สนามแบดมินตัน, ปิงปอง, บิลเลียด,ปาเป้า,สนามฟุตบอล,เรือคายัก,วินเซิฟ

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน

บ่าย                         ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก ชมปลาโลมา  (Sunset Cruise)

เย็น                         บริการอาหาร  ค่ำ ณ ห้องอาหาร

วันที่สามของการเดินทาง มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

หลังรับประทานอาหาร.. จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือ ร่วมกิจกรรมทางรีสอร์ท ฟรี เช่น เทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด และ สนามแบดมินตัน,ปิงปอง,บิลเลียด,ปาเป้า,สนามฟุตบอล,เรือคายัก,วินเซิฟ

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน

บ่าย                         ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก ชมปลาโลมา  (Sunset Cruise)

เย็น                         บริการอาหาร  ค่ำ ณ ห้องอาหาร

วันที่สี่ของการเดินทาง                       มัลดีฟส์-โคลัมโบ-กรุงเทพฯ

*สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways (PG)

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

                           * เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ท*

 

“สำหรับเวลากลับ ในการนัด  เครื่องบินน้ำ ขึ้นอยู่กับทางรีสอร์ทจะทำการนัดเวลาเอง”

 

12.40 น.               ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินPG712

19.05 น.               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

                            *สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบิน Srilankan Airlines (UL)

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

                                * เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ท

 

“สำหรับเวลากลับ ในการนัด เครื่องบินน้ำ ขึ้นอยู่กับทางรีสอร์ทจะทำการนัดเวลาเอง”

 

บ่าย                        ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่ เพื่อเดินทางกลับ

21.00 น.               ออกเดินทางสู่สนามบินโคลัมโบ เที่ยวบินUL104

22.55 น.             แวะเปลี่ยนเครื่องที่โคลัมโบคะ

+เดินทางกลับ 1 วัน

01.16 น.             ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบิน UL402

06.15 น.               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

****************

อัตราค่าบริการต่อท่าน

เดินทาง:  1 มิ.ย-10 ก.ค 2560

ประเภทห้องพัก อัตราค่าบริการต่อท่าน

3 วัน 2 คืน**

อัตราค่าบริการต่อท่าน

4วัน3คืน**

ผู้ใหญ่ พัก

คู่ท่านละ

ผู้ใหญ่ พัก3ท่าน

ท่านละ

ผู้ใหญ่ พักคู่

ท่านละ

ผู้ใหญ่ พัก3ท่าน

ท่านละ

BEACH  VILLA 42,300 40,400 54,400 51,900
BEACH SUNSET VILLA 43,200 41,300 55,700 53,200
BEACH  SUNSET POOL VILLA 44,900 42,800 58,300 55,500
OCEAN  VILLA 46,400 44,200 60,600 57,600
OCEAN SUNSET VILLA 48,400 45,900 63,600 58,500
OCEAN POOL VILLA 48,400 45,900 63,600 58,500
OCEAN SUNSET POOL VILLA 49,900 48,200 66,800 63,500

 

เดินทาง:  11 ก.ค – 4 ก.ย  2560

ประเภทห้องพัก อัตราค่าบริการต่อท่าน

3 วัน 2 คืน**

อัตราค่าบริการต่อท่าน

4วัน3คืน**

ผู้ใหญ่ พัก

คู่ท่านละ

ผู้ใหญ่ พัก3ท่าน

ท่านละ

ผู้ใหญ่ พักคู่

ท่านละ

ผู้ใหญ่ พัก3ท่าน

ท่านละ

BEACH  VILLA 43,900 42,100 57,000 54,400
BEACH SUNSET VILLA 45,200 43,100 58,800 54,200
BEACH  SUNSET POOL VILLA 46,700 44,400 61,000 57,400
OCEAN  VILLA 48,400 46,000 63,600 60,300
OCEAN SUNSET VILLA 50,800 48,200 67,200 63,500
OCEAN POOL VILLA 50,800 48,200 67,200 63,500
OCEAN SUNSET POOL VILLA 52,000 49,900 70,300 66,200

 

เดินทาง:  05ก.ย-31ต.ค   2560

ประเภทห้องพัก อัตราค่าบริการต่อท่าน

3 วัน 2 คืน**

อัตราค่าบริการต่อท่าน

4วัน3คืน**

ผู้ใหญ่ พัก

คู่ท่านละ

ผู้ใหญ่ พัก3ท่าน

ท่านละ

ผู้ใหญ่ พักคู่

ท่านละ

ผู้ใหญ่ พัก3ท่าน

ท่านละ

BEACH  VILLA 43,100 41,200 55,600 53,100
BEACH SUNSET VILLA 44,100 42,100 57,100 54,400
BEACH  SUNSET POOL VILLA 45,800 43,700 59,700 56,900
OCEAN  VILLA 47,300 44,900 61,400 58,600
OCEAN SUNSET VILLA 49,700 47,100 65,500 61,900
OCEAN POOL VILLA 49,700 47,100 65,500 61,900
OCEAN SUNSET POOL VILLA 51,700 48,400 69,600 64,200

** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับวันจองและวันเดินทาง**

รายละเอียดห้องอาหารใต้น้ำ  5.8 Undersea Restaurant

ห้องอาหารใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการเมนู A la Carte อาหารกลางวันและอาหารเย็น ห้องอาหารให้บริการจำนวนจำกัดเพียง 10 คู่ต่อมื้อและจองได้เพียงโต๊ะละ 2 ท่านเท่านั้น ลูกค้าสามารถจองผ่านบริษัทและชำระด้วยบัตรเครดิตที่รีสอร์ท ทางรีสอร์ทยินดีรับบัตร VISA, MASTER, AMEX

เวลาให้บริการ

Lunch: 12.30pm

Dinner: 6.15-8.00pm

Dinner: 9.30-11.00pm

อัตราค่าบริการ

อาหารกลางวัน ท่านละ 150$++

อาหารเย็น ท่านละ 280$++

**เครื่องดื่มจะขึ้นอยู่กับแพคเกจอาหารที่ลูกค้าเข้าพัก**ราคานี้ยังไม่รวม Service Charge

 

อัตราค่าตั๋วเครื่องบินราคาเริ่มต้น

 • สายการบิน ศรีลังกา แอร์ไลน์ ราคาเริ่มต้น 18,1-

เที่ยวบินขาไป:      UL403 Bangkok-Colombo 09:10-11:00 //  UL115 Colombo-Male 13:35-14:30

เที่ยวบินขากลับ:   UL104 Male-Colombo 21:35-22:35  //  UL402 Colombo-Bangkok 01:15-06:15(+1)

 • สายการบิน บางกอก แอร์ ราคาเริ่มต้น  20,300  .- เดินทาง อาทิตย์ / จันทร์ /อังคาร/พุธ

ราคาเริ่มต้น  22,800.-   เดินทาง พฤหัส/ศุกร์/เสาร์

เที่ยวบิน ขาไป       PG 711 Bangkok – Male : 09.30 – 11.45

เที่ยวบิน  ขากลับ    PG 712 Male – Bangkok : 12.40 – 19.05

 

อัตรานี้รวม

 • Seaplane รับ-ส่ง ไปกลับ สนามบินมัลดีฟส์-รีสอร์ท
 • ห้องพักตามเลือกเริ่มต้น 3 วัน 2 คืน
 • อาหาร นานาชาติ เช้า – กลางวัน – เย็น (ทุกวัน)
 • บริการเครื่องดื่มไม่อั้น (ทุกวัน) ไวน์,เบียร์,ค็อคเทล,ม็อคเทล,น้ำดื่ม,โค๊ก, แฟนต้า
 • บริการของว่างระหว่างวัน เช่น ชา – กาแฟ เค็ก, แซนวิส รอบเช้า และ บ่าย
 • ฟรี ต้อนรับท่านด้วย แชมเปญ 1 ขวด ณ ห้องพัก
 • ฟรี บริการกิจกรรมทางรีสอร์ท เช่น โยคะ ,ฟิตเนส, คายัก,วินเซิฟ ,อุปกรณ์ดำน้ำ Snorkeling ทุกวัน
 • ฟรี โปรแกรมทัวร์ สุดพิเศษ ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก ชมปลาโลมา (Sunset Cruise)
 • ฟรี ประกันการเดินทาง 3,000,000 บาท

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม  

–  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

–  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่ม ที่นอกเหนือจากรายการ ALL INCLUSIVE MEAL

–  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าต้องการ)

 

หมายเหตุ

– การเดินทางสู่รีสอร์ทนี้ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน Seaplane (หยุดให้บริการหลังเวลา 17.00 น.)

– ข้อกาหนดสาหรับการเดินทางโดย Seaplane กระเป๋าเดินทางเช็คอิน มีน้าหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อคน หากน้ำหนักเกินกำหนดจะต้องเสียค่าระวางเพิ่มงกับเจ้าหน้าที่สายการบิน


Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

สอบถาม รายละเอียดได้ที่ คุณ ชัยพฤกษ์ (เอ็ม) T.02-6220341 – 106 คุณ ณิชนาฏ (เล็ก) T. 02-6220341-107

หรือ 086-3064-901

RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ

'
%d bloggers like this: