Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

Package Maldives Angaga Island Resort and Spa เดินทาวันนี้ – 31 ตุลาคม 2560

Package Maldives

Angaga Island Resort and Spa

เดินทาวันนี้ – 31 ตุลาคม 2560

***ราคาเริ่มต้น ***

26,900.-


อัตรานี้รวม

 • Seaplane รับ-ส่ง ไปกลับ สนามบินมาเล-รีสอร์ท
 • ห้องพัก สุดชิค 2 คืน
 • ฟรี WIFI
 • อาหาร นานาชาติ เช้า – กลางวัน – เย็น (ทุกวัน)
 • บริการเครื่องดื่มไม่อั้น (ทุกวัน) ไวน์ , เบียร์ , ค็อคเทล,ม็อคเทล,น้ำดื่ม , น้ำผลไม้
 • บริการของว่างระหว่างวัน เช่น ชา – กาแฟ เค็ก, แซนวิส รอบเช้า และ บ่าย
 • บริการกิจกรรมทางรีสอร์ท เช่น ศูนย์ออกกำลังกาย, สนามแบดมินตัน, ห้องเล่นเกมส์ (ปาเป้า, ปิงปอง)
 • บริการฟรี โปรแกรมทัวร์ สุดพิเศษ ล่องเรือตกปลา หรือ ดำน้ำดูปะการัง

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง                     กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์

*สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways (PG)

07.30 น.               ทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 3 Row “F” (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม.ก่อนการเดินทาง)
***** สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ของสายการบิน จะปิดก่อนเครื่องขึ้น 50 นาที***

09.30 น.               ออกเดินทางสู่สนามบินมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ เที่ยวบินPG711

11.45 น.               เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาเล่ประเทศมัลดีฟส์
หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์รีสอร์ทที่ท่านไปพัก
ในระหว่างนี้จะมีพนักงานคอยให้บริการ นำท่านเดินทางโดย Seaplane สู่รีสอร์ท

บ่าย                         เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ห้องพักตามที่ท่านเลือก…

จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเล่นกิจกรรมทางรีสอร์ท  เช่น ฟรีศูนย์ออกกำลังกาย,

สนามแบดมินตัน, ห้องเล่นเกมส์ (ปาเป้า, ปิงปอง)

*** อิ่มอร่อยไม่อั้น กับอาหารและเครื่องดื่มตลอดวัน อาทิเช่น ชา – กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เครื่องดื่มน้ำอัดลมและน้ำแร่ ตลอดวัน  และบาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, เบียร์ และค็อกเทล ตลอดการเข้าพัก ***

เย็น                         บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

 *สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบิน Srilankan Airlines (UL)

07.00 น.               ทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชั้น 4 ประตู 9 Row “W” (ควรถึงสนามบิน 2-3 ชม.ก่อนการเดินทาง)
***** สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ของสายการบิน จะปิดก่อนเครื่องขึ้น 50 นาที***

09.10 น.               ออกเดินทางสู่สนามบินโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา เที่ยวบินUL 1403

11.00 น.             แวะเปลี่ยนเครื่องที่โคลัมโบ

13.30 น.             ออกเดินทางสู่สนามบินมาเล่ ประเทศมัลดีฟส์ เที่ยวบินที่UL101

14.30 น.               เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมาเล่ประเทศมัลดีฟส์
หลังทำการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วให้ท่านติดต่อที่ เคาน์เตอร์รีสอร์ทที่ท่านไปพัก
ในระหว่างนี้จะมีพนักงานคอยให้บริการ และ  นำท่านเดินทางโดย Seaplane ไปยังรีสอร์ท

บ่าย                         เช็คอินเข้าสู่ที่พัก ห้องพักตามที่ท่านเลือก…

จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  หรือเล่นกิจกรรมทางรีสอร์ท  เช่น ฟรีศูนย์ออกกำลังกาย,

สนามแบดมินตัน, ห้องเล่นเกมส์ (ปาเป้า, ปิงปอง)

*** อิ่มอร่อยไม่อั้น กับอาหารและเครื่องดื่มตลอดวัน อาทิเช่น ชา – กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เครื่องดื่มน้ำอัดลมและน้ำดื่ม ตลอดวัน  และบาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, เบียร์ และค็อกเทล ตลอดการเข้าพัก ***

เย็น                         บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

 

วันที่สองของการเดินทาง มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

หลังรับประทานอาหารเช้า … ท่านสามารถร่วมกิจกรรมทางรีสอร์ท เช่น 1.ดำน้ำ ดูปะการัง

หรือ 2. ล่องเรือตกปลา ท่านที่ไม่ออกไปดำน้ำ ..ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่นำโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์  เช่น ฟรีศูนย์ออกกำลังกาย, สนามแบดมินตัน, ห้องเล่นเกมส์ (ปาเป้า, ปิงปอง)

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน

*** อิ่มอร่อยไม่อั้น กับอาหารและเครื่องดื่มตลอดวัน อาทิเช่น ชา – กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เครื่องดื่มน้ำอัดลมและน้ำดื่มตลอดวัน  และ บาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, เบียร์ และค็อกเทล ตลอดการเข้าพัก ***

เย็น                         บริการอาหาร  ค่ำ ณ ห้องอาหาร

                   

วันที่สามของการเดินทาง มัลดีฟส์ – อิสระเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ตามอัธยาศัย

 

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

หลังรับประทานอาหารเช้า … ท่านสามารถร่วมกิจกรรมทางรีสอร์ท เช่น 1.ดำน้ำ ดูปะการัง หรือ

 1. ล่องเรือตกปลา ท่านที่ไม่ออกไปดำน้ำ … ท่านสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเกาะ ที่นำโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์  เช่น ฟรีศูนย์ออกกำลังกาย, สนามแบดมินตัน, ห้องเล่นเกมส์ (ปาเป้า, ปิงปอง)

เที่ยง                       บริการอาหารกลางวัน

*** อิ่มอร่อยไม่อั้น กับอาหารและเครื่องดื่มตลอดวัน อาทิเช่น ชา – กาแฟยามบ่ายพร้อมของว่าง, เครื่องดื่มน้ำอัดลมและน้ำดื่ม ตลอดวัน  และ บาร์เปิดให้บริการเฮาส์ไวน์หลากชนิด ไวน์แดง, ไวน์ขาว, เบียร์ และค็อกเทล ตลอดการเข้าพัก ***

เย็น                         บริการอาหาร  ค่ำ ณ ห้องอาหาร

 

วันที่สี่  ของการเดินทาง                    มัลดีฟส์-โคลัมโบ-กรุงเทพฯ

 

*สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบิน Bangkok Airways (PG)

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

* เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ท*

 

“สำหรับเวลากลับ ในการนัด เรือ หรือ เครื่องบินน้ำ ขึ้นอยู่กับทางรีสอร์ทจะทำการนัดเวลาเอง”

 

12.40 น.               ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินPG712

19.05 น.               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

                      

                        *สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยสายการบิน Srilankan Airlines (UL)

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

กลางวัน                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท* เก็บสัมภาระเพื่อทำการ Check Out ออกจากรีสอร์ท

 

“สำหรับเวลากลับ ในการนัด เรือ หรือ เครื่องบินน้ำ ขึ้นอยู่กับทางรีสอร์ทจะทำการนัดเวลาเอง”

 

บ่าย                        ออกเดินทางไปยังสนามบินมาเล่ เพื่อเดินทางกลับ

21.00 น.               ออกเดินทางสู่สนามบินโคลัมโบ เที่ยวบินUL104

22.55 น.             แวะเปลี่ยนเครื่องที่โคลัมโบคะ

+เดินทางกลับ 1 วัน

01.15 น.             ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบิน UL1402

06.15 น.               เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


วันเดินทาง อัตราค่าบริการต่อท่าน
3 วัน 2คืน 4 วัน 3คืน
ผู้ใหญ่พักเดี่ยว/ห้อง ผู้ใหญ่พัก

คู่/ห้อง

ผู้ใหญ่พักสามคน/ห้อง เด็กอายุ

2-11ปี

ผู้ใหญ่พักเดี่ยว/ห้อง ผู้ใหญ่พัก

คู่/ห้อง

ผู้ใหญ่พักสามคน/ห้อง เด็กอายุ

2-11ปี

ประเภทห้องพัก SUPERIOR
01.06.17-20.07.17 31,300 26,900 26,000 15,500 39,500 32,200 30,900 18,600
21.07.17-31.10.17 33,500 28,500 27,200 15,500 43,000 35,000 32,900 18,600
ประเภทห้องพัก WATER BUNGALOW
01.06.17-20.07.17 34,300 28,600 27,000 15,500 44,300 35,100 32,600 18,600
21.07.17-31.10.17 39,000 31,100 29,900 15,500 52,000 39,200 37,200 18,600
ประเภทห้องพัก SUPERIOR WATER BUNGALOW
01.06.17-20.07.17 35,200 29,000 27,300 15,500 45,800 35,800 33,000 18,600
21.07.17-31.10.17 39,900 31,600 30,000 15,500 53,400 40,000 37,400 18,600

 

**Christmar and New Year Dinner  Adult 4,300 Baht  ,  Child 2,700 Baht*  //  ** 26 ธ.ค. 16-6 ม.ค. 17 พักขั้นต่ำ 4 คืน **

 

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขี้นอยู่กับวันที่จอง***

 

 อัตราค่าตั๋วเครื่องบินราคาเริ่มต้น

 • สายการบิน ศรีลังกา แอร์ไลน์ ราคาเริ่มต้น –

เที่ยวบินขาไป:      UL403 Bangkok-Colombo 09:10-11:00 & UL115 Colombo-Male 13:35-14:30

เที่ยวบินขากลับ:   UL104 Male-Colombo 21:35-22:35 & UL402 Colombo-Bangkok 01:15-06:15(+1)

 

 • สายการบิน บางกอก แอร์ ราคาเริ่มต้น 19,900  .- เดินทาง อาทิตย์ / จันทร์ /อังคาร/พุธ  

                                                    ราคาเริ่มต้น  22,800.-   เดินทาง พฤหัส/ศุกร์/เสาร์

เที่ยวบิน ขาไป       PG 711 Bangkok – Male : 09.30 – 11.45

เที่ยวบิน  ขากลับ    PG 712 Male – Bangkok : 12.40 – 19.05

 

ราคาแพ็คเกจรวม

 • ค่าที่พักตามประเภทห้องที่ท่านเลือก จำนวน 2 คืน / 3คืน
 • Sea plane รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่ – โรงแรม – สนามบินมาเล่
 • All Inclusive อาหารเช้า / อาหารกลางวัน / อาหารเย็น และเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 3,000,000 บาท
 • กิจกรรมตามเงื่อนไขกำหนดของรีอสร์ท
 • Service Charge 10% , Maldives Tax 12% , Green Tax

ราคาแพ็คเกจนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป – กลับ
 • ค่าทิปพนักงาน ค่ากิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการจอง

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 – 45 วันก่อนการเดินทาง
 • หากทำการจองน้อยกว่า 30 วัน กรุณาชำระค่าบริการเต็มจำนวน
 • กรุณาชำระค่าบริการ หลังจากได้รับการยืนยันการจองจากทางบริษัทฯ

การชำระเงิน

 • ทำการจองล่วงหน้า 30 – 45 วันก่อนการเดินทางสามารถแบ่งชำระเงิน เป็น 2 งวด งวดละ 50%
 • สามารถชำระเงินสด หรือบัตรเครดิตได้ (สำหรับบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียม 3%)

การยกเลิก

 • ยกเลิก 45 – 31 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำ 50% ของราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิก 30 วันก่อนเดินทาง เสียค่าบริการ 100% ตามราคาห้องพักที่จองเข้าพักรวมทั้งหมด
 • ยกเลิกกะทันหัน หรือพักไม่ครบตามที่จองไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

หมายเหตุ

 • การเดินทางสู่รีสอร์ทนี้ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน Sea Plane (หยุดให้บริการหลังเวลา 17.00 น.)
 • ข้อกำหนดสำหรับการเดินทางโดย Sea Plane กระเป๋าเดินทางเช็คอิน มีน้ำหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อคน หากน้ำหนักเกินกำหนดจะต้องเสียค่าระวางเพิ่มโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สายการบิน
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รีสอร์ทส่วนใหญ่ที่มัลดีฟส์ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักแบบ Water Bungalow ห้องพัก 1 ห้อง พักได้สูงสุด 3 ท่านหรือผู้ใหญ่ 2 ท่านพักกับเด็ก 1 ท่าน(เด็กต้องมีอายุ        2 – 11 ปีหรือมีอายุไม่เกิน 12 ปี ก่อนวันออกเดินทาง)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล้าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน โรงแรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหายของสัมภาระ ระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุด

หมายเหตุ

– การเดินทางสู่รีสอร์ทนี้ต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน Seaplane (หยุดให้บริการหลังเวลา 17.00 น.)

– ข้อกำหนดสาหรับการเดินทางโดย Seaplane กระเป๋าเดินทางเช็คอิน มีน้าหนักได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อคน หากน้าหนักเกินกำหนด

จะต้องเสียค่าระวางเพิ่มโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สายการบิน


Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

สอบถาม รายละเอียดได้ที่ คุณ ชัยพฤกษ์ (เอ็ม) T.02-6220341 – 106 คุณ ณิชนาฏ (เล็ก) T. 02-6220341-107

หรือ 086-3064-901

RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ

'
%d bloggers like this: