Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

FantasticNew Zealand 8 days

FantasticNew Zealand 8 days

อ็อคแลนด์ โรโตรัว ชมหมู่บ้านฮ๊อบบิต – ไคร้สท์เชิร์ช

 ควีนส์ทาวน์นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค  – ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ 

แอร์โร่ทาวน์  – ดะนีดิน ชมปราสาทลาร์นัค

 ทะเลสาบเทคาโป ไคร้สท์เชิร์ช

วันแรก  ( 10 เมษายน 2559)     [กรุงเทพฯ – ซิดนีย์ – อ็อคแลนด์]

เวลา  15.30 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 6  แถว N เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง

เวลา  18.25 น.

เหินฟ้าสู่ นครซิดนีย์  โดยเที่ยวบินที่  QF024  (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์


วันที่สอง ( 11 เมษายน 2559)    

[ซิดนีย์ – อ็อคแลนด์ชมเมือง – หอคอย SKY TOWER – อิสระช้อปปิ้ง]

เวลา  06.45 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนเที่ยวบิน

เวลา  09.00 น.

ออกเดินทางสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF143

เวลา  14.10 น.

ถึงสนามบินเมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

  นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชมสะพานฮาร์เบอร์ นำท่านผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็นถนนสายสำคัญย่านการค้า และตึกสำคัญของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึง Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจำนวนมาก  หลังจากนั้นนำท่านขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ

เวลา  ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  RENDEZVOUS GRAND HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า


วันสาม     ( 12 เมษายน 2559)  

 [อ็อคแลนด์ –หมู่บ้านของชาวฮอบบิต  – โรโตรัว- ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี – การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารค่ำ]

เวลา  เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บ้านของชาวฮอบบิต (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นำชมหมู่บ้านฮอบบิตในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน

เวลา  เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ จากนั้นเดินทางสู่อ็อคแลดน์

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า

เวลา  ค่ำ

รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี


วันที่สี่   ( 13 เมษายน 2559)

[โรโตรัว –เรนโบว์ สปริงส์ – อโกรโดม ฟาร์ม  –   อ็อคแลนด์  – ไคร้สท์เชิร์ช]

เวลา  เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงส์ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์ ที่มีปลาเทร้าท์นับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิร์นสีเงินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ นำท่านสู่

เวลา  เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภ้ตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมือง เมืองอ็อคแลนด์

เวลา  …….   น.

ออกเดินทางจากอ็อคแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ  เที่ยวบินที่

เวลา  …… น.

ถึงสนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช  เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจำเมือง  ชมความงามของ แม่น้ำเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด

เวลา  ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  RENDEZVOUS CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทียบเท่า   


วันที่ห้า  ( 14 เมษายน 2559) 

 [ไคร้สท์เชิร์ช  – แอชเบอร์ตั้น –ดะนีดิน  ชมปราสาทลาร์นัค]

เวลา  เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่แอชเบอร์ตั้นแห่งที่ราบแคนเทอร์บูรี่ที่เต็มไปฟาร์มเลี้ยงแกะและวัว ที่เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศและยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว แวะพักพร้อมช้อปปิ้งสินค้ามากมาย

เวลา  เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

นำชมตัว เมืองดะนิดิน เมืองที่เคยเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ในยุคตื่นทองและได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสก๊อตแลนด์ ผ่านชมสถานที่สำคัญของเมือง ชมมหาวิทยาลัยโอทาโกซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ชมอาคารของสถานีรถไฟฟ้าที่เก่าแก่ ผ่านชมสวนรุกชาติแห่งเมืองดะนีดินที่ตกแต่งอย่างสวยงาม นำท่านชม  ปราสาทลาร์นัค  (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสก็อตแลนด์แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปราสาทนี้เป็นบ้านส่วนตัวของตระกูลบาร์เกอร์ ใช้เวลาหลายปีในการปรับปรุงปราสาทให้คงเดิมอย่างตระการตา ให้ท่านเข้าชมการตกแต่งภายในที่สวยงาม อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในสมัยก่อน และห้องต่างๆมากมาย

เวลา  ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารจีน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   DUNEDIN SCENIC HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หก  ( 15 เมษายน 2559)

[ดะนีดิน   – ควีนส์ทาวน์  ชมการกระโดดบันจี้  – เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์   – กระเช้า กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค]

เวลา  เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ออกเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ผ่านเนินเข้าน้อยใหญ่และฟาร์มเกาะ ฟาร์มวัว ฟาร์มกวางระหว่างทางก่อนเดินทางผ่านเมืองครอมเวลล์  แวะร้านผลไม้ของมิสซิสโจนส์ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ มีหลากหลายชนิดทั้งผลไม้สดและแห้ง ผ่านชมการกระโดดบันจี้ ( KAWARAU BRIDGE BUNGY )  แห่งแรกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์กระโดดจากสะพานคาวารัวด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน จากนั้นให้ท่านได้อิสระหรือจะลองสัมผัสความเร็วอันน่าตื่นเต้นของเรือเร็วเจ็ทโบ๊ทที่วิ่งด้วยความเร็วสูงไปตามแม่น้ำสายเล็ก ๆ และโขดหินอันสูงชัน (การกระโดดบันจี้ และการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ )

เวลา  เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร

 นำท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์   TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติก   ท่ามกลางขุนเขาและสายน้ำใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร  ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว

เวลา  ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  RYDGES HOTEL QUEENSTOWN   หรือเทียบเท่า


วันที่เจ็ด   ( 16 เมษายน 2559)        

[ควีนส์ทาวน์   –  โอมาราม่า –ทะเลสาบเทคาโป – ชมเมืองไคร้สท์เชิร์ช]

เวลา  เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์โดยรถวิ่งเลาะแม่น้ำคาวารัว ให้ท่านได้แวะชมเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท (JETBOAT) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและหมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้ (การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทเป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ ) ก่อนเข้าสู่เขตที่ราบสูงแม๊คเคนซี่แวะเมืองโอมาราม่าเมืองเล็กๆที่สวยงามบนที่ราบสูงที่สวยงามล้อมรอบด้วยภูเขาสูง

เวลา  เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ของอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ  ( Aoraki National Park )  และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขาที่มีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี    ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์หรือกิจกรรมการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมานที่ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ำแข็งด้วยตัวท่านเอง

***( การนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ำแข็งทัสมาน เป็นทัวร์นอกรายการ สำหรับท่านที่สนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ำมีสีเขียวอมฟ้า สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ที่ชาวนิวซีแลนด์ที่ทำฟาร์มให้ความสำคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ หากท่านเข้าไปด้านในสามารถมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงาม  เดินทางต่อไปยังเมืองแอชเบอร์ตั้นที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ พร้อมให้ท่านได้แวะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากครีมบำรุงผิว ไม่ว่าจะเป็นลาโนลีน ครีม หรือโลชั่นบำรุงผิว จากนั้นเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช

เวลา  ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน พร้อมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก    RENDEZVOUS CHRISTCHURCH HOTEL  หรือเทียบเท่า


วันที่แปด ( 17 เมษายน 2559)         [ไคร้สท์เชิร์ช  – ซิดนีย์  –  กรุงเทพฯ]

นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช  อาคารระหว่างประเทศ

เวลา  06.45 น.

ออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF138

เวลา  08.20 น.

ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

เวลา  09.45 น.

เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตัส เที่ยวบินที่ QF023

เวลา  16.35 น.               

เดินทางถึงกรุงเทพฯ….. โดยสวัสดิภาพ…


อัตราค่าบริการ

10 – 17 เมษายน 2559 ( สงกรานต์ )

ผู้ใหญ่     98,900.-    บาท 

เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่   89,900.-   บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง     81,900.-   บาท

เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง  78,900.-  บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ   12,900.-   บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม

 

 • หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลดอลล่าร์