Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

FANTASTIC SOUTH KYUSHU

FANTASTIC SOUTH KYUSHU

6 DAYS 4 NIGHTS

โดยสายการบินไทย (TG)

วันแรก กรุงเทพฯ

เวลา 22.00 น.               

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ


วันที่สอง กรุงเทพฯ – สนามบินฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – หมู่บ้านยูฟุอิน –

เมืองเบปปุ – แช่น้ำแร่

เวลา 00.50 น.               

ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648

เวลา 08.00 น.                 

เดินทางถึง สนามบินฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหลไปสักการะกันอย่างเนืองแน่น วัดนี้มีรูปปั้นวัวตั้งอยู่หน้าทางเข้าโดยส่วนใหญ่ผู้คนที่ไปที่วัดนี้จะไปขอพรเรื่องการเรียนหรือการทำงาน ให้มีความฉลาดหลักแหลมเหมือนเขาของวัวนั่นเอง

เวลา เที่ยง                     

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน เป็นหมู่บ้านเล็กที่ในจังหวัดโออิตะห่างจากเมืองบ่อน้ำร้อนเบปปุประมาณ10 กิโลเมตร หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม และยังเป็นที่รวบรวมแบบบ้านต่างๆในประเทศญี่ปุ่นที่มีอายุตั้งแต่ 120-180 ปีมารวมไว้ที่นี่อีกด้วย ที่นี่จึงจัดได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู๋เมืองเบปปุ

เวลา ค่ำ                         

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม ชมบ่อน้ำจิโงคุเมงุริ – ช่องแคบทาคาจิโฮะ – เมืองมิยาซากิ –น้ำแร่

เวลา เช้า                        

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม จิโงคุเมงุริ ซึ่งประกอบไปด้วยบ่อน้ำแร่สีสันแปลกตาทั้งหมด 8 บ่อ (ไกด์จะพาท่านเยี่ยมชมเพียง 3 บ่อ) ที่เกิดจากการรังสรรค์ขึ้นโดยธรรมชาติแต่ละบ่อมีความร้อนสูงเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส ด้วยสีสันและความร้อนชนิดที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจลงไปสัมผัสได้ จึงถูกกล่าวขานว่าเป็นเสมือน “บ่อน้ำแร่นรก” ดังนั้น ที่นี่จึงมีตัวมาสคอทเป็นยมทูตน้อยคอยให้การต้อนรับทุกคนที่มาเยือนสถานที่แห่งนี้

เวลา เที่ยง                     

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ ช่องแคบทาคาจิโฮะ ช่องแคบนี้มีลักษณะเป็นรูปตัววีซึ่งเกิดจากการที่แม่น้ำโกคาเสะถูกลาวาที่ปะทุขึ้นมาจากภูเขาไฟอะโสะกัดเซาะจนเกิดเป็นช่องแคบนี้ขึ้นมา ให้ท่านได้ชมความงดงามของทิวทัศน์ที่งดงาม ซึ่งในช่วงปลายมีนาคมจะเต็มไปด้วยต้นซากุระกำลังผลิดอกให้ชื่นชมและให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่ไฮไลท์ของทาคาจิโฮะ คือ “น้ำตกมานาอิ” ที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็นมุมฮิตเมื่อได้มาเยือนให้ท่านได้ชื่นชมกับบรรยากาศตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิยาซากิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะคิวชูเป็นเมืองชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียง

เวลา ค่ำ                         

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ ศาลเจ้าอุโดะ – นั่งเฟอร์รี่เกาะซากุระจิมะ – เมืองอิบูซุกิ – อาบทรายร้อน

เวลา เช้า                        

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าอุโดะ ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมิยาซากิ สร้างในปีค.ศ. 1950 จุดเด่นของที่ตั้งคือสร้างอยู่ในถ้ำที่มีหน้าผาติดทะเลเมื่อออกไปข้างนอกถ้ำสามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างงดงาม ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพนินิกิโนะ มิโกโตะ และจุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือ มีหินรูปร่างคล้ายเต้านมบนผนังถ้ำซึ่งหากใครได้ดื่มน้ำที่หยดจากหินจะทำให้สมหวังเรื่องบุตร ผู้คนนิยมมาที่นี่เพื่อขอพรให้ชีวิตคู่ยืนยาว ให้มีบุตรและคลอดง่าย ขอให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและปลอดภัย

เวลา เที่ยง                     

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางไปยัง นั่งเฟอร์รี่สู่เกาะซากุระจิมะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟซากุระจิมะที่ยังมีการปะทุอยู่เลยเกิดเป็นควันให้เห็นตลอดเวลา ด้วยคุณลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุดที่มีระดับความสูงของ 1,117 เมตรและเส้นรอบวงประมาณ 50 กิโลเมตร ให้ท่านได้ชื่นชมไปกับควันที่พวยพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอิบุซูกิ เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองคาโกชิมา มือชื่อเสียงในด้านการอบทรายร้อน นำท่านสัมผัสประสบการณ์การ อบทรายร้อน ที่จะทำให้ท่านได้รู้สึกผ่อนคลายความเมื่อยล้า คุณสมบัติของทรายของที่นี่ จะอุดมด้วยแร่ธาตุที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยเรื่องระบบการไหลเวียนของเลือด ระบบสมอง ระบบไขข้อกระดูก และยังบรรเทาโรคกระเพาะได้อีกด้วย

เวลา ค่ำ                         

รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟุคุโอกะ – ช้อปปิ้งสถานีฮากะตะ

เวลา เช้า                        

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเมืองคาโกชิม่าสู่เมืองฟุคุโอกะ โดยรถไฟชินคันเซน รถไฟวิ่งเร็วที่สุดในโลก ซึ่งนำท่านสู่จุดหมายปลายทางด้วยความเร็วสูงสุด 270 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยรถไฟชินคันเซนมีสถิติการเดินรถคลาดเคลื่อนจากตารางเวลาเพียงปีละ 36 วินาทีเท่านั้น        

เวลา เที่ยง                     

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านการค้าที่มีชื่อเสียง ช้อปปิ้งย่านสถานีฮากะตะ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับแบรนด์เนมมากมาย และเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

เวลา ค่ำ                         

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หก สนามบินฟุคุโอกะ – กรุงเทพฯ

เวลา เช้า

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุคุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

เวลา 11.45 น.                          

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649

เวลา 15.45 น.                          

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง 11 – 16 สิงหาคม 2559 (วันแม่)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

54,900

 บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 51,900 บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 51,900 บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ    7,900 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

    – กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น

 1. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 2. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 3. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 4. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน