Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

มหัศจรรย์ชายแดน AEC ล่องเรือแม่น้ำโขง หลวงพระบาง ท่าลี้ เลย

มหัศจรรย์ชายแดน AEC

น่าน ด่านห้วยโก๋น ล่องเรือแม่น้ำโขง หลวงพระบาง ท่าลี้ เลย

 (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 5 วัน 3 คืน)

วันแรก [ กรุงเทพฯ – น่าน  ]

เวลา 05.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ .น่าน ระหว่างทาง บริการอาหารเช้า (กล่อง) 🍴 พร้อมเครื่องดื่มร้อน – เย็น บนรถ มัคคุเทศก์แนะนำเส้นทาง และข้อมูลท่องเที่ยว แวะพักผ่อนระหว่างเดินทาง

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 🍴 จังหวัดอุตรดิตถ์

เวลา บ่าย

เยือนถิ่น เจ้าพระยาพิชัย(ดาบหัก) นมัสการอนุสาวรีย์วีระชนผู้กล้า ชม ดาบเหล็กน้ำพี้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นำคณะกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อเพ็ชร แห่ง วัดท่าถนน พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง  จากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดน่าน

เวลา 17.00 น.

นำท่านสักการะ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นทองคำ 65% วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สักการะ องค์พระธาตุ  พร้อมชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความงดงามอย่างลงตัว และบานประตูแกะสลักทั้งสี่ทิศแกะสลักลึกเป็น 3 ชั้น บนไม้สักทองแผ่นเดียวขนาดใหญ่ที่มีความสวยแปลกไม่เหมือนใครที่ วัดภูมินทร์ จากนั้น นำคณะเข้าที่พัก โรงแรมเทวราช ย่านกลางเมืองน่าน  อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 🍴 หลังอาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันสอง [ น่าน – ด่านห้วยโก๋น – ล่องเรือน้ำโขง – หลวงพระบาง สปป.ลาว  ]

เวลา 06.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  🍴

เวลา 07.00 น.

ออกเดินทางสู่ด่านชายแดนฯ ผ่าน อ.ท่าวังผา อ.ปัว อ.เชียงกลาง อ.ทุ่งช้าง เข้าด่านชายแดน   ห้วยโก๋น  อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน (ระยะทาง 138 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชั่วโมง)

เวลา 09.30 น.

ถึง ด่านชายแดนห้วยโก๋น ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เพื่อผ่านเข้าเมืองฝั่งไทย-ลาว จากนั้นเดินทางผ่านเมืองเงิน เข้าสู่ ด่านสากลน้ำเงิน แขวงไชยบุรี ประเทศลาว สู่ท่าเรือ ปากแบ่ง (ใช้เวลาเดินทางจากด่านสากลน้ำเงินถึงท่าเรือ อีกประมาณ 1 ชม.)

เวลา 11.00 น.

นำท่าน ลงเรือท่องเที่ยว (เป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ VIP พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นห้องน้ำ คาราโอเกะ) ล่องแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพและวิถีชีวิตริมฝั่งโขง พร้อม บริการอาหารกลางวันบนเรือ 🍴 (มีเครื่องดื่มบริการบนเรือตลอดการเดินทาง)

เวลา 16.00 น.

ล่องเรือถึง ถ้ำติ่ง ขึ้นชมถ้ำติ่ง ถ้ำที่สวยงามที่สุดของหลวงพระบาง ซึ่งเป็นถ้ำที่พระพุทธรูปนับพันๆ องค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ด้านในถ้ำบนเขาลูกใหญ่ริมแม่น้ำโขงฝั่งตรงข้ามกับบ้ านปากอู ที่ผู้คนทุกสารทิศในลาวมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล (รวมระยะเวลาล่องเรือประมาณ 5 ชั่วโมง)

เวลา 17.00 น.

เดินทางถึง ท่าเรือหลวงพระบาง รถท่องเที่ยวพร้อมไกด์ท้องถิ่นมารอรับเพื่อนำท่านเขาพักโรงแรม (แอร์ ทีวี ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น : ห้องละ 2ท่าน)

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴 หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดกลางคืนถนนคนเดินหลวงพระบาง เป็นถนนคนเดินหนึ่งเดียวในหลวงพระบาง ตั้งอยู่บนถนนศรีสว่างวงศ์ ให้ท่านช้อปปิ้งและชมบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี กันตามสบายสินค้าส่วนใหญ่เป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่น เช่น ผ้า เครื่องเงิน สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ด้วยเงินบาทไทย


วันสาม [ ตักบาตรข้าวเหนียว – เที่ยวรอบหลวงพระบาง ]

เวลา 05.00 น.

ตื่นแต่เช้า…ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวหลวงพระบาง ซึ่งในตอนเช้าจะมีพระภิกษุและสามเณรนับร้อยรูปออกมารับบิณฑบาตร จากนั้นนำท่านชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองหลวงพระบาง ชิมกาแฟโบราณประชานิยม ที่หลายท่านบอกว่าอร่อยที่สุด เป็นที่ขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

เวลา 07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 🍴

 เวลา 08.00 น.

เที่ยวอรอบหลวงพระบาง นำท่านเที่ยวชม วัดวิชุนนะราด (พร ะธาตุหมากโม) วัดอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปีของเมืองหลวงพระบาง วัดนี้เคยเป็นวัดที่ประดิษฐานของพระบาง , พระแซกคำ ,พระแก้วมรกต , พระแก้วขาว ชมวั ดเชียงทอง วัดที่สวยงามที่สุดในหลวงพระบาง เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังเก่า สถานที่ซึ่งจะพลาดชมไม่ได้เมื่อมาเยือนหลวงพระบาง

 เวลา 12.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 🍴

เวลา บ่าย

นำคณะเที่ยวชมหมู่บ้านส้างไห ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ต้มเหล้าพื้นบ้านของชาวลาวหลวงพระบาง เลือกซื้อของฝากเช่นผ้าพันคอ ผ้าไหม ฯลฯ ชม บ้านผานม บ้านวัดทะนะทำ (บ้านวัฒนธรรม) ของชาวไทลื้อ ชมและเลือกซื้อสินค้าฝีมือหัตถกรรมสิ่งทอพื้นบ้าน

เวลา 17.00 น.

ขึ้นชมและนมัสการ พระธาตุพูสี  (พระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ซึ่งสูงถึง 150 ม. เดินขึ้นบันได 328 ขั้น ชมพระอาทิตย์ตกดิน ดื่มด่ำกับทิวทัศน์อันสวยสดงด งามของเมืองหลวงพระบาง)

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴 ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีชาวหลวงพระบาง เพื่อเป็นการต้อนรับสู่หลวงพระบางเมืองคู่แฝดของนันทบุรีศรีนครน่าน และชมการแสดงฟ้อนรำนาฎศิลป์ลาว  หลังจากนั้นอิสระเที่ยวชมเมือง หรือเที่ยวบาร์รำวงวัฒนธรรมลาว (สนุกสนานกับการเต้นท์จังหวะบาทสะหล๊บ ) หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันสี่ [ หลวงพระบาง – ด่านนากระเซ็ง – ท่าลี่ – ถนนริมโขงเชียงคาน ]

เวลา 06.00 น.

ตื่นเช้าสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ พร้อมบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมฯ 🍴

 07.00 น.

อำลาเมืองหลวงพระบาง ออกเดินทางสู่ เมืองไชยะบุรี ระหว่างทางชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่กับธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของ สปป.ลาว

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน 🍴 (อาหารพื้นบ้าน) ระหว่างทางบ้านน้ำปุย

เวลา 16.00 น.

ผ่านด่าน นากระเซ็ง เข้าสู่ ด่านท่าลี่ จ.เลย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเดิน ทางกลับประเทศไทย จากนั้นเดินทางสู่อำเภอเชียงคาน

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารศรีเชียงคาน 🍴 จากนั้นมีเวลาให้ท่นได้เดินถนนคนเดินริมโขงชมบ้านเก่าแวะซื้อของฝากพื้นเมืองชาวเชียงคาน ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ


วันห้า [ กรุงเทพฯ ]

เวลา 05.00 น.

(โดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ 12,900.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,100.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ  10,900.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน                – ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

– ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น        – มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการระหว่างการเดินทาง

– ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด      – ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

 

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

**โปรดส่งเอกสาร** : หนังสือเดินทาง (ที่มีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน)

 ***โปรดเตรียม*** ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ เลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ