Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เที่ยวตามรอยพ่อ…ไปดูงานที่พ่อทำ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทะเลบัวแดง

๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาท โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

“เที่ยวตามรอยพ่อ…ไปดูงานที่พ่อทำ”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมากจากพระราชดำริ

“ทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพ ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานที่อื่น และหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า”

 เชิญร่วมกิจกรรม “เพ๊นเซรามิก” ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ทะเลบัวแดง กุมภวาปี

วังอนาคิน คำชะโนด พิพิธภัณฑ์สถานบ้านเชียง วัดพุทธนิมิตรภูค่าว วัดถ้ำผาแด่น พระธาตุนาดูน

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 4 วัน 3 คืน

วันแรก [ กรุงเทพฯ – บ้านไผ่ – ขอนแก่น – อุดรธานี]

เวลา 05.00 น.

นัดทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่…คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดอุดรธานี เพื่อความสะดวก ระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก🍴   มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน 🍴 ณ ห้องอาหาร 

เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง นำท่านชมแหล่งโบราณคดีประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ชมโบราณคดีที่มีอายุราว 5600-1800 ปีก่อนประวัติศาสตร์ จากนั้นเดินทางเที่ยวชม เมืองคำชะโนด วังอนาคินทร์ วัดศรีสุทโธ อ.บ้านดุง นำท่านสัมผัสบรรยากาศของเกาะกลางน้ำที่มีต้น   ชะโนด ซึ่งมีรูปร่างคล้ายมะพร้าวผสมต้นตาลผสานต้นหมาก ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสถานที่อยู่ของ พญานาคศรีสุทโธ เจ้าแห่งพญานาคที่สถิตย์อยู่ ณ สถานที่นี้ ภายในมีศาลและ บ่อน้ำ 1 ใน 3 ของประตูมิติ  รับฟังเรื่องเล่าผีจ้างหนัง จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ดิโอโชน บูทิค โฮเทล หรือ เทียบเท่า อ.เมืองอุดรธานี

เวลา 19.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 🍴  หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข


วันสอง [ อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุตนาขาม – นครพนม  ]

เวลา 06.30 น.

ชาร์ดความสดชื่น พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม  🍴

เวลา 07.30 น.

เดินทางเทียวชม หนองหาน กุมภวาปี ชมดอกบัวแดงบาน สวยงามอร่ามตาพาเพลินให้ท่านได้บันทึกภาพแห่งความทรงจำในบึงใหญ่ ในขณะที่ท่านต้องลอยล่องอยู่บนลำเรือด้วยความปลอดภัยนะครับ สมควรแก่เวลาพาเดินทางสู่สกลนครเมืองของทำมือ DIY อีสานเฮ็ดมือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม แหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักไม้ การทอผ้าไหม มีห้องแสดงการปั้นเขียนสี แสดงผลิตภัณฑ์ ฝีมือในการผลิต ออกแบบสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่นิยมใช้ของไทย ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงสนับสนุนการสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือราษฎร ชมโรงงานเครื่องปั้นดินเผา จุดเริ่มต้นของศูนย์ศิลปาชีพ และเป็นโรงงานผลิตเซรามิกแห่งสำคัยของจังหวัดสกลนคร

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารรังทอง 🍴 

เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางไปยัง กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านคำข่า เพื่อเข้าชมและเก็บข้อมูลเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเชื้อสายภูไท ที่ได้อนุรักษ์ดูแลรักษาสืบทอดภูมิปัญญาและพัฒนาต่อยอดการทอผ้าย้อมครามผสมผสานกับสีธรรมชาติ หลากหลายสีสัน พร้อมทั้งให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินบันเทิงใจกับการร่วมชมสาธิตการย้อมผ้าคราม สมควรแก่เวลานำสท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวหรือ เทียบเท่าระดับมาตราฐาน อ.เมืองนครพนม (ห้องละ 2-3 ท่าน) จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพัก

เวลา 18.30 น.

บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร 🍴 หลังอาหารสมควรแก่เวลาพาท่านเดินทางกลับที่พัก


วันสาม [ นครพนม – พระธาตุมหาชัย – พระธาตุเชิงชุม – ศุนย์พัฒนาภูพาน – วัดถ้าผาแด่น ]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก 🍴

เวลา 08.00 น.

เดินทางสู่ วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ธาตุ เป็นพระธาตุประจำวันพุธ ให้ท่านได้บูชาวัตถุมงคล หลวงปู่คำพันธ์ เกจิอาจารย์ผู้ริเริ่มแนวคิดการไหว้พระธาตุประจำวันเกิด จากนั้นเดินทางสู่ ท่านสักการะขอพร องค์พระพระธาตุเชิงชุม “พระธาตุคู่บ้าน คู่เมือง” สกลนคร ดินแดนแห่งศรัทธาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับเยือนแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เชื่อกันว่าถ้าได้เดินทางมาสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาด ปราศจากอันตราย กราบขอพร พระเจ้าองค์แสน พระพุทธรูปล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองหนองหาร ชมบรรยากาศยามเย็น แสนเพลินตา แลบึงหนองหารอันกว้างใหญ่ไพศาล

เวลา 12.00 น.

บริการอาหารกลางวันที่ ห้องอาหาร…. 🍴 อ.เมืองสกลนคร

เวลา บ่าย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมากจากพระราชดำริ อ.เมืองสกลนคร ผ่านสันเขาภูพาน พิชิต “โค้งปิ้งงู” อันลือลั่น  ย้อนรอยภาพประวัติศาสตร์ความประทับใจกับฝายน้ำล้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เคยเสด็จทรงงาน ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ พร้อมนั่งรถรางชมกิจกรรมไข่ปลานิลและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร่วมค้นหาที่มาของ “ 3 สายพันธุ์มหัศจรรย์แห่งภูพาน” เดินทางสู่ ถ้ำผาเด่น (อาจต้องเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น) วัดเก่าแก่แห่งบ้านดงมะไฟ ตั้งอยู่บนภูพาน  โดดเด่นด้วยเจดีย์อินแขวนจำลอง และการสลักหินทรายเป็นรูปมหาศาสดาเจ้า ตามเพิงผาชายเขาซึ่งเป็นหินทรายงดงาม แวดล้อมด้วยไม้ใหญ่ให้ร่มเงา

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  🍴 หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมโชคดีเพลส หรือเทียบเท่า อิสระกับการพักผ่อน ตามอัธยาศัย


วันสี่ [ สกลนคร- กาฬสินธุ์ – มหาสารคาม – กรุงเทพฯ ]

เวลา 07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 🍴

เวลา 08.00 น.

08.00 น.    หลังอาหารเช้าออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดพุทธนิมิตภูข้าว  ให้ท่านได้ทึ่งกับแท่งหินแกะสลักขนาดใหญ่หน้าทางเข้าออก ชม อุโบสถไม้ ที่สวยงาม ผสมผสานระหว่างศิลปะภาคกลางและล้านนา สักการะ พระมงคลชัยสิทธิ์โรจนฤทธิประสิทธิพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เสาแต่ละต้นมีเขียนกำกับไว้ว่าเป็นไม้ใต้เขื่อนลำปาว (มีเอกสารกำกับอย่างถูกต้อง) ชม วิหารสังฆนิมิต อยู่บนยอดเขาใกล้ทางไปชมพระนอนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมาก และตะลึง!!!กับผนังเรื่อยขึ้นไปถึงเพดานที่มีพระเครื่องต่าง ๆ นับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามตื่นตา ชม องค์พระมหาธาตุเจดีย์ ที่สร้างด้วยหินแกะสลักทั้งองค์ ฐานเจดีย์แกะสลักเป็นรูปลิงแบกฐานพระพุทธรูป ยอดมหาธาตุเจดีย์ ทำด้วยทองคำหนัก 30 กก. และยังบรรจุอัญมณีมูลค่ามหาศาลจากผู้มีจิตศรัทธา สักการะ พระไสยาสน์พระศิลาจำหลักตะแคงซ้าย ตามประวัติกล่าวว่าพระโมคัลลานะ พระสาวกของพระพุทธเจ้าสร้างขึ้นเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้ว

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวันที่ ห้องอาหาร…. 🍴  มหาสารคาม

เวลา บ่าย

หลังอาหารเดินทางสู่ วัดพระธาตุนาดูน นำชมแหล่งอารยธรรมอันยาวนานอดีตศูนย์กลาง เมืองจัมปาศรี แคว้นทวารวดี ที่รุ่งเรือง นับเป็นสถาปัตยกรรมผสานพระธาตุพนมผสมพระปฐมเจดีย์เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน ขนาดความสูง 50.50 เมตร เด่นสง่าสมญา พุทธมณฑลอีสาน ที่ยิ่งใหญ่ จนสมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับมุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทาง

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร… 🍴 (12) หลังอาหารออกเดินทางต่ออิสระกับการพักผ่อนบนรถ

เวลา 24.00 น.

(โดยประมาณ +- 1 ชม.)ถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ ด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจแล้วพบกันโปรแกรมถัดไปครับ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ 6,590.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,600.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ  5,390.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน 

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่ารถนำเที่ยว, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น 

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

****โปรดเตีรยม****

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน

ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ เลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ