Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

70 เส้นทางตามรอยพระบาท เส้นทางที่ 1: กาญจนบุรี พระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวร วัดพระแท่นดงรัง

70 เส้นทางตามรอยพระบาท

เส้นทางที่ 1: กาญจนบุรี พระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวร วัดพระแท่นดงรัง

กำหนดการเดินทาง

05.30 น.

คณะพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ กาญจนบุรี
ระหว่างทาง บริการอาหารเช้า (แบบปิคนิค) พร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็น บนรถ มัคคุเทศก์คอยแนะนำข้อมูลเดินทาง

08.00 น.

นำท่านสู่ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร วัดโบราณที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ยกให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชม วิหารพระแท่น ซึ่งภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระแท่น (เตียงนอน)
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ

10.30 น.

เดินทางถึง .พนมทวน นำท่านสู่ โบราณสถานบ้านดอนเจดีย์ นำท่านชมห้องนิทรรศการ พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในรูปแบบสไลด์เมาทิวิชั่น จากนั้นนำท่านสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมนำท่านชมบริเวณซึ่งกรมศิลปากรได้ค้นพบโครงกระดูกหลายร้อยโครง ตลอดจนดาบโบราณ กรามช้าง เครื่องม้า ฯลฯ และซากเจดีย์สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะในการทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราช

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารริเวอร์แควโฟลทติ้ง หลังอาหาร นำท่านชม สะพานแม่น้ำแคว
สะพานสายประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลก

บ่าย

นำท่านสู่ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ตามแนวพระราชปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง ให้ท่านได้รับฟังบรรยาย พร้อมเรียนรู้ภายในศูนย์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำไร่นาสวนผสม ฝายชะลำน้ำ เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม ตลาดน้ำกองถ่าย ค่ายสุรสีห์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินถ่ายรูปในมุมต่างๆในบรรยากาศตลาดกรุงเก่า อโยธยา พร้อมเลือกซื้อเลือกชิมสินค้า ขนมท้องถิ่น ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่าน  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ พร้อมแวะซื้อของฝากจากเมืองกาญจน์กลับบ้าน อาทิ วุ้นมะพร้าว, วุ้นกะทิ, ทองม้วนสด, น้ำพริกต่างๆ

18.00 น.

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน ณ จุดนัดพบเดิม ด้วยความสวัสดี และประทับใจ

อัตราค่าบริการ      ท่านละ  890.- บาท

หมายเหตุ

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ