Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

70 เส้นทางตามรอยพระบาท เส้นทางที่ 6: อยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี พระราชวังบางปะอิน ศูนย์ตุ๊กตาบางเสด็จ

70 เส้นทางตามรอยพระบาท

เส้นทางที่ 6: อยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี พระราชวังบางปะอิน ศูนย์ตุ๊กตาบางเสด็จ

 

กำหนดการเดินทาง

05.30 น.

คณะพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อยุธยา ระหว่างทาง บริการอาหารเช้า (แบบปิคนิค) พร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็น บนรถ มัคคุเทศก์คอยแนะนำข้อมูลเดินทาง

08.00 น.

นำท่านสู่ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ที่ตั้งขึ้นเพื่อจัดหาอาชีพ ให้เกษตรกรได้ทำในช่วงเวลาว่างจากการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ให้เพียงพอแก่การยังชีพ นำท่านชมการสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ให้เราได้เก็บเกี่ยวความรู้ในงานหัตถกรรมฝีมือดีเหล่านี้ ทุกชิ้นงานผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี กลายเป็นงานหัตถกรรมทำมืออันทรงคุณค่าก่อนที่จะออกจำหน่าย จากนั้นเดินทางสู่ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อารามหลวงบนเกาะกลางแม่น้ำที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามแบบจากโบสถ์ฝรั่งสไตล์โกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสีสวยงามนำเข้ามาจากอิตาลี อันงดงามที่แตกต่างจากวัดไทยดั้งเดิม พร้อมชม พระราชวังบางปะอิน ชมความงดงามของ พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ ประตูเทวราชครรไลฯ

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร…………

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้ผู้เชี่ยวชาญ นำเอางานหัตถศิลป์ชาววัง คือการปั้นตุ๊กตาจากดิน มาสอน เป็นวิทยาทานแก่ชาวบ้าน ให้มีอาชีพเสริม และรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น ในฐานะศูนย์ตุ๊กตาชาววังในพระบรมราชินยานุเคราะห์ จากนั้นเดินทางต่อสู่ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนา-นาเฮียใช้ แหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาหาความรู้เรื่องข้าว และวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต และเพื่อเป็นการตอบแทนชาวนาผู้มีพระคุณและแผ่นดินเกิด นำชม เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ เรือนพระแม่โพสพ และเรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีตฯลฯ จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

18.00 น.

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน ณ จุดนัดพบเดิม ด้วยความสวัสดี และประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ      ท่านละ  890.- บาท

หมายเหตุ

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ