Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

70 เส้นทางตามรอยพระบาท เส้นทางที่ 2: เพชรบุรี สมุทรสงคราม แหลมผักเบี้ย โครงการชั่งหัวมันฯ อัมพวา

70 เส้นทางตามรอยพระบาท

เส้นทางที่ 2: เพชรบุรี สมุทรสงคราม แหลมผักเบี้ย โครงการชั่งหัวมันฯ อัมพวา

กำหนดการเดินทาง

05.30 น.

คณะพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ เพชรบุรี
ระหว่างทาง บริการอาหารเช้า (แบบปิคนิค) พร้อมเครื่องดื่มร้อน-เย็น บนรถ มัคคุเทศก์คอยแนะนำข้อมูลเดินทาง

08.00 น.

นำท่านสู่ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ ที่ช่วยเยียวยาและปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งอย่างยั่งยืน ซึ่งย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2533 แม่น้ำเพชรบุรี ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ศึกษาและหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเล ซึ่งช่วยให้คุณภาพน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับมาจนถึงปัจจุบัน

10.30 น.

เดินทางสู่ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ซึ่งมีที่มาจากมันเทศ และความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกร ที่ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรกรรมในพื้นที่ของพระองค์ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจำนวนกว่า 250 ไร่ ใจกลางหุบเขาเพื่อพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งนี้ ให้เป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเต็มรูปแบบ โดยมีแปลงปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจหลากหลายชนิด ตลอดจนติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโครงการ และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวเม็ดทราย

บ่าย

นำท่านสู่ โครงการอัมพวา-ชัยพัฒนานุรักษ์ (มูลนิธิชัยพัฒนา) ที่ชาวอัมพวา

ร่วมแรงร่วมใจกัน สานต่อภูมิปัญญาและวิถีชีวิตในอดีตให้คงอยู่ เชิญท่านเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวอัมพวา พร้อมซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์  ภัทรพัฒน์ของมูลนิธิชัยพัฒนา กลับไปฝากคนที่บ้าน จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือ อุทยาน ร.2 เชิญท่านย้อนอดีตเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ในสมัยที่รัชกาลที่ 2 ภายในเรือนไทยที่จัดแสดงศิลปวัตถุในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เครื่องใช้ส่วนพระองค์ ข้าวของโบราณ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยในสมัยนั้น จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

18.00 น.

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน ณ จุดนัดพบเดิม ด้วยความสวัสดี และประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ      ท่านละ  890.- บาท

หมายเหตุ

กำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นประการสำคัญ