Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

SPECIAL HIROSHIMA-OSAKA

SPECIAL HIROSHIMA-OSAKA

6 DAYS 3 NIGHTS

โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)

วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินโอซาก้า

เวลา 20.00 น.               

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

เวลา 23.25 น.               

ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 728


วันที่สอง สนามบินโอซาก้า – เมืองฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – เมืองโอกายาม่า – เมืองเก่าคุราชิกิ – แช่น้ำแร่

เวลา 07.45น                 

เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองฮิเมจิ นำท่านชมความงามของปราสาทฮิเมจิ ด้วยลักษณะของตัวปราสาทที่มีสีขาวราวกับหิมะในฤดูหนาวจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ปราสาทนกกระยางขาว” หรือ “ปราสาทนกกระสา” ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่โตที่สุดในบรรดาปราสาทที่หลงเหลือมาจากยุคกลางของญี่ปุ่นและถึงแม้ตัวเมืองจะถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ตัวปราสาทกลับไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด  และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคม ปี 1993

เวลา เที่ยง                     

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองโอกายาม่า นำท่านเที่ยวเมืองคลองเก่าอนุรักษ์ เมืองคุราชิกิ เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของโอกายามะ เขตเมืองเก่าๆ ที่อนุรักษ์ไว้ เป็นชุมชนริมคลองโบราณที่มีน้ำตลอดเวลาไม่เคยแห้ง สองฝั่งคลองมีแต่ต้นหลิวแผ่กิ่งก้านห้อยระย้า สลับกับสะพานหินทอดข้ามคลองอีก 2-3 แห่ง กับฝูงปลาคาร์ฟ และเรือพายแบบโบราณที่ตั้งใจนำออกมาแจวให้นักท่องเที่ยวได้ชม ริมถนนสายแคบริมคลองทั้งสองฝั่ง มีอาคารมุงกระเบื้องสลับกับฉางข้าวอายุเก่าแก่นับ 300 ปี ซึ่งปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงให้เป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึกและพิพิธภัณฑ์น่าชมอีกหลายแห่ง

เวลา ค่ำ                         

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SHIMODEN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม เมืองฮิโรชิม่า – อะตอมมิคบอมบ์โดม – สวนสันติภาพ และ พิพิธภัณฑ์สงคราม – เฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า

เวลา เช้า                        

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่เมืองฮิโรชิม่า เมืองที่ถูกทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เที่ยวชม อะตอมมิคบอมบ์โดม สวนสันติภาพ และ พิพิธภัณฑ์สงคราม ซึ่งเป็นสถานที่แสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิด โจมตีทางอากาศ เป็นสถานที่เป็นจุดศูนย์กลางระเบิด ที่โดนถล่ม ณ วันที่ 6 สิงหาคม 1945 ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลก

เวลา เที่ยง                     

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า สถานที่ที่ได้รับยกย่องว่ามีทิวทัศน์สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น และประตูสีแดงกลางน้ำ “โอโทริอิ” อันเลื่องชื่อ จากนั้นนำท่านสักการะ ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างคร่อมทั้งบนบกและในทะเล สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1136 เพื่อบูชาเทวีแห่งท้องทะเลซึ่งเป็นธิดาสามองค์ของอะมะเทระสุเทวี ในขณะที่น้ำขึ้นเต็มที่นั้นศาลเจ้าจะเหมือนเรือขนาดยักษ์ที่ลอยน้ำอยู่ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2539 และรัฐบาลญี่ปุ่นได้ยกฐานะให้เป็นสมบัติประจำชาติ

เวลา ค่ำ                         

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก RIGHA HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ จุดชมวิวชิมานามิ ไกโด – ปราสาทมัตสึยาม่า – โดโกะออนเซน

เวลา เช้า                        

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวชิมานามิ ไกโด เป็นถนน 60 กิโลเมตรยาวที่เชื่อมต่อเกาะหลักของญี่ปุ่นไปยังเกาะฮอนชู และชิโกกุผ่านหกหมู่เกาะเล็กๆ ในทะเลเซโตะ Mukaishima, Innoshima, Ikuchijima, Omishima, Hakatajima และ Oshima เป็นที่รู้จักกันทางด่วน Nishiseto และสะพานมีความทันสมัยและน่าสนใจ ไปตามทางที่นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันงดงาม

เวลา เที่ยง                     

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึยาม่า ที่ตั้งตระหง่านกลางเมืองอย่างงามสง่าบนยอดเขาสูง 132 เมตรเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น สร้างโดยโยชิอากิระคะโตะ เมื่อปี พ.ศ. 2145 ใช้เวลาการสร้างถึง 25 ปี บริเวณหน้าปราสาทเป็นสวนที่ปลูกต้นซากุระที่พร้อมจะบานสวยสะพรั่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิ จัดเป็นจุดชมดอกซากุระลือชื่อที่สุดบนเกาะชิโคคุ เมื่อเดินชมภายในปราสาทขึ้นไปจนถึงหอคอยสูงสุดก็สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบเมืองได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โดโกะออนเซน เป็นหนึ่งในแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติเก่าแก่ลื่อชื่อที่สุดในญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี เนื่องจากในอดีตเคยเป็นที่ประทับแรมของพระจักรพรรดิและได้ดึงดูดผู้แสวงบุญ รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้ไปเพลิด เพลินกับการแช่น้ำแร่จวบจนปัจจุบัน

เวลา ค่ำ                         

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DOGO ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า ล่องเรือช่องแคบนารุโตะ – เมืองโอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

เวลา เช้า                        

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ช่องแคบนารุโตะ เป็นที่ตั้งของเมืองท่านารุโตะ เป็นจุดชมทิวทัศน์ริมทะเลในเซโตะได้ทั้งกลางวันและสามารถชมวิวแสงไฟที่ประดับบนสะพานในยามค่ำคืน นำท่านชมปรากฏการณ์ของกระแสน้ำวนนารุโตะ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันเกิดจากความต่างระดับของกระแสน้ำจากทะเลในเซโตะไหลมาบรรจบกับกระแสน้ำจากช่องแคบคิอิซึ่งต่างระดับถึง 1.5 เมตร ทำให้ตรงช่องแคบนารุโตะแห่งนี้กลายเป็นน้ำวนขนาดใหญ่กว้าง 20 กิโลเมตรและหมุนวนเหมือนด้วยความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นสิ่งธรรมชาติสร้าง สรรค์ได้ที่น่าอัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่ง [นำท่านล่องเรือชมน้ำวนนารุโตะใช้เวลาประมาณ 30 นาที]

เวลา เที่ยง                     

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า นำท่านช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้า  ชินไซบาชิ ให้ท่านเพลิด เพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายหลายชนิด ทั้งเครื่องไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าแฟชั่นที่เอาใจคุณผู้หญิง เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม แฟชั่นล้ำอนาคตสำหรับวัยทีนทั้งหลาย เครื่องสำอาง ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆอีกมากมาย

เวลา ค่ำ                         

รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ


วันที่หก ซิดนีย์  – กรุงเทพฯ

เวลา 00.55 น.  

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727

เวลา 04.45 น.  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง 15 – 20, 20 – 25 มิถุนายน 2559/ 30 มิถุนายน – 05 กรกฎาคม 2559

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 41,900 บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่ 38,900 บาท

เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 38,900 บาท

ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ    6,900 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น– กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [แอร์เอเซีย 20 กิโล / การบินไทย 30 กิโล / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโล] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน