Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

สีสันตะวันออก ท่องแดนอุษา พาชิมผลไม้เมืองจันทบุรี

สีสันตะวันออก ท่องแดนอุษา พาชิมผลไม้เมืองจันทบุรี 

ทัวร์2วัน1คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ ViP หรือ รถตู้ 8ท่าน

ชิมผลไม้ในสวน วัดกองดิน ตึกแดง จุดชมวิวเนินนางพญา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิศ

โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ อ.มะขาม จันทบุรี

วันแรก [ กรุงเทพฯ – ระยอง – จันทบุรี]

เวลา 05.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่ บริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP สู่ จันทบุรี เพื่อความสะดวกบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก (กล่องบนรถ) 🍴 พร้อมบริการเครื่องดื่มร้อน – เย็น น้ำชา กาแฟ มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง

เวลา 10.00 น.

เดินทางถึง อ.มะขาม จ.จันทบุรี นำท่านเยี่ยมชม สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้ สวนเคพี การ์เด้น สวนผลไม้ ที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว อาทิ ทุเรียน ลำไย เงาะ มังคุด ลองกอง สละ กล้วยไข่ จากนั้น ให้ท่านได้สนุกสนาน อิ่มท้อง กับบุฟเฟ่ต์ผลไม้ ของสวนเคพี การ์เด้น

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 🍴

เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางเยี่ยมชมโครงการ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี รับฟังบรรยายพิเศษและเยียมชมสวนผลไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ อาทิ ทุเรียน ลำไย ที่มีกว่าร้อยสายพันธุ์ จากนั้นเดินทาง นำท่านย้อนอดีตเที่ยวชม ตึกแดง ตึกบัญชาการของรัฐบาลฝรั่งเศสในอดีต และชม คุกขึ้ไก่ คุกทรมานนักโทษในอดีต จากนั้นเลาะเลียบริมทะเลตะวันออกที่สวยที่สุดนำท่านบันทึกภาพแห่งความทรงจำ ณ  จุดชมวิวเนินนางพญา หาดคุ้งวิมาน จุดชมวิวอันงดงามที่สุดของภาคตะวันออก บนเส้นทาง ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก เข้าพักที่โรงแรมในแถวหาดเจ้าหลาว เช่น เจ้าหลาวทอแสง บีช โรงแรมระดับมาตรฐาน เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำทะเล

เวลา 18.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร……. 🍴 อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในบรรยากาศยามค่ำคืนอันแสนสุข

วันที่สอง[ จันทบุรี – ระยอง – กรุงเทพฯ]

เวลา 06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม 🍴

เวลา 08.00 น.

ออกเดินทางนำท่าน สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ อนุสาวรีย์ บริเวณทุ่งนาเชย

เวลา 09.00 น.

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อัญมณีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมชมภาพยนตร์ 3 มิติและเยี่ยมห้องค้าอัญมณี จากนั้นนำท่านชมความงดงามของโบสถ์คาทอลิก “อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล” ชมรูปปั้นองพระแม่มารีอาที่ประดับด้วยพลอยกว่า 2 แสน เม็ด

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴 

เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางแวะซื้อของฝาก ณ ร้านต้นตำรับ จากนั้นเดินทางถึง  วัดกองดิน อำเภอแกลง ตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นเส้นทางแห่งการกู้เอกราช พร้อมสัมผัสที่ตั้ง “ทัพพระเจ้าตาก” สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สักการะ พระพุทธภัทรปิยปกาศิต หรือ หลวงพ่อปิยปกาศิต พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่หล่อแบบโบราณองค์แรกของภาคตะวันออก มีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์มากมาย (กล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้านร่างกายที่เจ็บป่วย ขอปิดทองตรงส่วนที่เจ็บ ปวด ว่ากันว่าอาการก็จะทุเลาลง)และอีกนานาคำบอกกล่าวด้านความศักดิ์สิทธิ์ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่กรุงเทพฯ

เวลา 19.00 น.

(เวลาโดยประมาณขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่านยังจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 3,450.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 800.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 2,850.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ