Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เสริมบารมี ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข “เขาเล่าว่า..พระปรางขอฝน”

เสริมบารมี ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข “เขาเล่าว่า..พระปรางขอฝน”

ทัวร์2วัน1คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ ViP หรือ รถตู้ 8ท่าน

เยือนเมืองมอญ นครบาดาล สังขละบุรี

วัดทิพย์สุคนธาราม พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด สะพานอุตตมานุสรณ์ ล่องเรือชมทะเลสาบ ด่านเจดีย์สามองค์

วันแรก [ กรุงเทพฯ – กาญจนบุรี – ทองผาภูมิ – สังขละบุรี]

เวลา 05.30 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ เดินทางสู่   อ.สังขละ กาญจนบุรี เพื่อความสะดวกรับประทานอาหารเช้า แบบปิกนิคบนรถ🍴 มัคคุเทศก์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยว

เวลา 08.00 น.

เดินทางถึง วัดทิพย์สุคนธาราม บ้านห้วยแกลบ อ.ห้วยกระเจา ภาคอีสานแห่งกาญจนบุรี เขาเล่าว่า…ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นฝนแล้งมาก แต่ด้วยพุทธบารมี ได้ทรงพลิกพื้นที่แห้งแล้งในมีน้ำฝนหลั่งไปทั่วทุกสารทิศ น่ำท่านสักการะ พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราษฎร์อนุสรณ์ พระพุทธรูปปางขอฝนขนาดความสูง 32 เมตร เท่ากับเทพีสันติภาพ พร้มอยังได้ชมห้องนิทรรศการของการริเริ่มก่อสร้างพระพุทธรูปจนแล้วเสร็จงดงาม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 🍴  ไทรโยคน้อย

เวลา บ่าย

แวะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ความทรงจำครั้งสงครามมหาเชเชียบูรพาที่เหลือไว้เตือนความทรงจำ นำชม “ช่องไฟนรก” เดินเท้าก้าวย่างสู่ความเงียบสงัด บนรางรถไฟที่ถูกรื้อทิ้งจนเกือบหมด สมควรแก่เวลาพาท่านพิชิตแดนสวรรค์ขนาบด้วยทะเลสาบ และป่าเขา ผ่านโค้งขึ้นลงสู่ อำเภอสังขละบุรี สุดแดนตะวันตกสยาม จุดแรกนำท่านสู่ วัดวังก์วิเวการาม(บน) นมัสการสังขาลของ หลวงพ่ออุตตมะ เทพเจ้าศูนย์รวมจิต ของชาวชอญ “รามัญ”บูชาพระพุทธรูปหินอ่อนขาว จากนั้นนำท่านเวียนเทียนรอบ องค์พระเจดีย์ทรงพุทธคยา ที่จำลองมาแต่อินเดีย ล่องเรือรับลมชมบรรยากาศยามเย็น พระอาทิตย์อัสดงลงหลบเขา เคล้าชมเมืองบาดาล วัดวังก์วิเวกเก่าที่จมน้ำ

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร รีสอร์ท 🍴  เข้าที่พัก ณ พรไพลิน หรือระดับมาตรฐาน  (ห้องละ 2-3 ท่าน)

วันที่สอง[ สังขละบุรี – ด่านเจดีย์สามองค์ – กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ]

เวลา 06.00 น.

ร่วมบุญตักบาตรดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบชาวมอญ พาเดินเท้าข้าม สะพานอุตมานุสรณ์ UNSEEN” ที่พึ่งซ่อมแซมแล้วเสร็จหลังจากเหตุอุทกภัยสะพานขาดเมื่อช่วงปลายปี 2556

เวลา 08.00 น.

รับประทานอาหารเช้าสบายๆสไตล์รีสอร์ทธรรมชาติ ข้าวต้ม กาแฟร้อน  🍴

เวลา 10.00 น.

พาท่านสู่  ด่านเจดีย์สามองค์  ทางเดินแห่งประวัติศาสตร์ทัพไทย-เมียนร์ม่า ชมตลาดการค้าระหว่างไทย-พม่า ช่องทางประวัติศาสตร์กว่า 600 ปี ชมร้านรองเท้าชื่อดังที่ผลิตส่งขายห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯในราคาย่อมเยา

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴 อ.สังขละ

เวลา บ่าย

แวะแช่ขาคลายเมื่อยล้าที่ บ่อน้ำร้อนกุยมั่ง (หินดาด) มหัศจรรย์สายธารแร่ใต้พิภพให้มีคุณประโยชน์ด้านรักษาโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดี สมควรแก่เวลาแล้วพาท่านเลือกซื้อของฝาก เมืองกาญน์ นะจ๊ะบุรี ของดีจำพวก วุ้นมะพร้าว มะขามแก้ว ทองม้วนสดเลอรสจร้า

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารมื้อค่ำที่ ห้องอาหาร🍴 นครชัยศรี

เวลา 21.00 น.

(เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง จ.กรุงเทพฯ ส่งท่าน โดยความสวัสดิภาพ…


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 3,490.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,000.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 2,890.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ