Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

ทุ่งดอกไม้และไหมชัยภูมิ

เส้นทางสายทุ่งดอกไม้และไหมชัยภูมิ

ทัวร์2วัน1คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ ViP หรือ รถตู้ 8ท่าน

สัมผัสปีท่องเที่ยววิถีไทย “เส้นทางท่องเที่ยวชุมชนรอยไหมใยฝ้าย”

ทุ่งดอกกระเจียว อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม หมู่บ้านเขว้าแหล่งรวมผ้าไหม

มอหินขาว สโตนเฮ้นจ์สยาม วัดบ้านไร่ วิหารเทพวิทยาคม 

วันแรก(เสาร์) [ กรุงเทพฯ – เทพสถิต อุทยานป่าหินงาม – ชัยภูมิ]

เวลา 05.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อ.เทพสถิตย์ เพื่อความสะดวก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก🍴 พร้อมเครื่องดื่ม ร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

 09.30 น.

เดินทางถึงยัง อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม นำท่านรับบัตรเข้าคิวขึ้นรถราง สู่จุดเดินเท้า เข้าชมความ มหัศจรรย์ของทุ่งดอกกระเจียว (สีชมพูอมม่วง) ซึ่งธรรมชาตินั้นสรรค์สร้าง ชม หน้าผาสุดแผ่นดิน วิวเสียวอันสุดสวย อิ่มเอมกับการเดินป่าสัมผัสชมความแปลกตาของหินรูปทรงต่างๆ ให้ท่านเพลิดเพลินตามจินตนาการของกลุ่มหินอันเป็นที่มมาของชื่ออุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านเขว้า ดินแดนที่มีการทอผ้าไหมใช้ในชุมชนมากว่า 200 ปี แต่สมัยพระยาแล โดยเฉพาะมัดหมี่นั้นเป็นภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของดินแดนชัยภูมิแห่งนี้ร่วมสืบสานส่งเสริมซื้อหาผลิตภัณฑ์ให้ชุมชนอยู่สืบทอดเจตนาต่อไป เดินทางสักการะ อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล หรือ “เจ้าพ่อพระยาแล” ศูนย์รวมใจวีระบุรุษผู้กล้าของชาวชยภูมิ

เวลา 16.30 น.

เข้าที่พัก ณ โรงแรมดีพร้อมหรือระดับมาตรฐานเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)

เวลา 16.30 น.

เดินทางสู่ วัดจันทรังษี ให้ไปสัมผัสลูกแก้วที่ฐานพระท่านจะประทานพรให้สุขภาพร่างกายสดใส แข็งแรง สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากระหว่างเส้นทาง

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ä หลังอาหารอิสระกับราตรีเมืองชัยภูมิ หรือถนนคนเดินเพลิดเพลินกับนานาสารพันของที่ระลึก

 

วันที่สอง(อาทิตย์) [ มอหินขาว สโตนเฮ้นจ์สยาม – วัดบ้านไร่ – กรุงเทพ]

เวลา 06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า หรือ อาหารปิกนิก(เซต)

เวลา 06.00 น.

เก็บสัมภาระเดินทางสู่ จุดเปลี่ยนรถ เปลี่ยนเป็นรถสองแถวท้องถิ่นที่ชำนาญเส้นทางไต่ระดับความสูงสัมผัสความเย็นสบายชม ประติมากรรมหินธรรมชาติที่ตระหง่านกลางขุนเขา สโตนเฮ้นจ์สยาม มอหินขาว Unseen In Thailand

เช้า

ยลอัศจรรย์แท่งหิน 5 ต้น บนเขาหินปูนที่อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ตำนานพระนเรศวรและโฆษณา นั่งชม กลุ่มหินโขลงช้าง ชมวิวผาสุดแผ่นดิน      

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴

เวลา บ่าย

เที่ยวชม วิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ ชม พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เทพเจ้าแห่งมวลศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย

เวลา 17.00 น.

พาเที่ยวชม ทุ่งกังหันยักษ์ บ้านห้วยบง ด่านขุนทด หนึ่งในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บนเนื้อที่ไร่มันสำปะหลังทิวเขากว่า 5000 ไร่

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับ

เวลา 22.00 น.

(เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 3,499.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 800.-บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 2,799.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ