Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

วันเดียวเที่ยวตาม เขาเล่าว่า..ตอน”ภาคกลาง”

วันเดียวเที่ยวตาม เขาเล่าว่า..ตอน”ภาคกลาง

ทัวร์วันเดียว โดยรถโค้ชปรับอากาศ ViP หรือ รถตู้ 8ท่าน เดินทางทุกวันเสาร์หรือาทิตย์

พิสูจน์รักแท้ แค่ 3790ขั้น เขาหนุมานวัดใจ เขาวงพระจันทร์

ณ ภาคกลาง เขาเล่าว่า มีพระประทานพร 3 ข้อ สุขภาพ-การงาน-อายุยืน  

วันแรก [ กรุงเทพฯ – ลพบุรี]

เวลา 05.30 น.

นัดพบกันที่ ปั๊ม ปตท.กล้วยน้ำไท เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่เส้นทาง ลพบุรี ระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิคนิก(กล่อง) ä มัคคุเทศก์แนะนำข้อมูลการท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ

 08.00 น.

เดินทางถึง เมืองลพบุรี กราบขอ พระศาลพระกาฬ เสริมพลังบารมีวอกกับเจ้าพ่อพระกาฬ จากนั้นเดินทางสู่ เขาหนุมานวัดใจ หรือ วัดเขาวงพระจันทร์ อ.โคกสำโรง ลพบุรี จูงมือคนรู้ใจพิสูจน์รักแท้พิชิตยอดเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองหนุมาน ด้วยการเดินขึ้นบันได 3,790 ขั้นไปด้วยกัน เพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาทละสิ่งศักดิ์สิทธิ์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴

เวลา บ่าย

เดินทาง วัดขุนอินทประมูล ยลอุโบสถ์ร้อยล้าน สักการะพระนอน ให้ไปสัมผัสที่ฝ่าพระบาทพระนอน ท่านจะประทานพรให้มีอายุยืนยาว

เวลา 15.00 น.

เดินทางสู่ เส้นทางเขาเล่าว่า “พระประทานพร 3 ข้อ” เดินทางสู่ วัดม่วง อ่างทอง ให้ไปสัมผัสปลายพระหัตถ์พระพุทธจ้าองค์ใหญ่ ไหว้พระชมอุโบสถ์ในดอกบัวใหญ่ที่สุดในโลก

เวลา 16.30 น.

เดินทางสู่ วัดจันทรังษี ให้ไปสัมผัสลูกแก้วที่ฐานพระท่านจะประทานพรให้สุขภาพร่างกายสดใส แข็งแรง สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากระหว่างเส้นทาง

เวลา 19.00 น.

(เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน   โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 990.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 790.- บาท 

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                             + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ            + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ