Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เขาเล่าว่า..เกาะสีชัง

เขาเล่าว่า..เกาะสีชัง

ทัวร์วันเดียว โดยรถโค้ชปรับอากาศ ViP เดินทางทุกวันเสาร์หรือาทิตย์

ข้ามเรือสู่..เกาะสีชัง พระจุฑาธุราชฐาน

นมัสการองค์ปีงเถ้ากง สมาคมเพียวเยื่องไท้ เสี้ยนหลอไต้เทียนกง  

วันแรก [ กรุงเทพฯ – เกาะสีชัง ]

เวลา 05.30 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศระดับมาตรฐาน สู่จังหวัดชลบุรี รับประทานอาหารเช้าแบบปิกนิก (กล่อง) 🍴 บนรถ พร้อมน้ำชา กาแฟร้อน มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง

 08.00 น.

เดินทาถึง เกาะลอย ศรีราชา ลงเรือข้ามสู่ เกาะสีชัง แดนประวัติสาสตร์ เดินทางถึง ท่าเรือเกาะสีชัง โดยสารรถท้องถิ่นนำท่านสู่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเชื้อสายจีน สักการะพญานาคราช พญาเต่าทอง วิหารโป๊ยเซียน นำท่านสมาชิกท่องเที่ยว พระตำหนักจุฑาธุชราชฐาน พระราชวังในรัชกาลที่ ๕ สถาปัตยกรรมผสมตะวันตกเน้นสีขีเขียวให้กลมกลืนกับธรรมชาติ ถ่ายรูปชมวิวสะพานที่งดงามทอดสู่ทะเล “สะพานอัษฎางค์”ถือเป็นไฮไลท์เลยเชียว สมควรแก่เวลาจึงเดินทางกลับฝั่ง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ สมาคมเพียวเยื้องไท้ ศรีราชา ขอพรพระโพธิสัตว์สี่องค์ซึ่งมีความเมตตาต่อมวลมนุษย์ คือ พระโพธิสัตว์กวนอิมนั่งประทานพร,พระมัญชูศรีบุงซูโพธิสัตว์,พระสมันตภัทรโพ้วเฮียงโพธิสัตว์ ,พระกษิติครรย์ตี่จั่งอ้วงโพธิสัตว์ ทางพุทธสมาฯจึงได้สร้าง วิหารพระโพธิสัตว์สี่ธรรมะคีรี

เวลา 16.00 น.

เดินทางสู่ มูลนิธิธรรมกตัญญู เสี้ยนหลอไต้เทียนกง “โหงวหวังเฮี๊ยะ” สุขุมวิท บางปูใหม่ ได้รูปแบบมาจากมูลนิธิหนานคุณ เซินจากไต้หวันในการสร้าง ตามแบบความเชื่อของชาวจีนโบราณ ขอพรเทพเจ้าทั้ง 5 ตระกูล “อู๋ฟู๋เซียนส่วย” ,เทพเฉิงห่วยเหย่(หลักเมือง) องค์กวนอิมโพธิสัตว์ และที่ไม่ควรพพลาดคือการถ่ายรูปคู่กับ สิงโตคู่ ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอันโดดเด่น ละเชื่อว่าขอพรจักช่วยขจัดเรื่องอาถรรพ์ และสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง

เวลา 18.30 น.

(เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่าน   โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,399.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 1,199.- บาท 

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                             + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ            + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ