Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เวียดนามใต้ เวียดนามกลาง เวียดนามเหนือ (ช่วงหยุดสงกรานต์)

เวียดนามใต้ เวียดนามกลาง  เวียดนามเหนือ

6 วัน 5 คืน

โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์

วันแรก [ กรุงเทพฯ – นครโฮจิมินห์  –  ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน – นครโฮจิมินห์ ]

 

เวลา 11.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์ประตู 3 เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

เวลา 14.00 น.

ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VJ80

 

เวลา 15.30 น.

เดินทางถึงสนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเข้าสู่ใจกลางมหานครโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส

และสวนกลางเมือง ชมความสวยงามต่าง ๆ ที่ฝรั่งเศสเป็นผู้ทุ่มงบประมาณเนรมิตเมื่อครั้งที่คิดว่าจะได้เป็นผู้ครอบครองเมืองแห่งนี้ จากนั้นนำท่านล่องเรือ สัมผัสบรรยากาศโรแมนติคยามค่ำคืนของ แม่น้ำไซ่ง่อน  ให้ท่านได้สัมผัสความงามของ 2 ฝากฝั่งแม่น้ำยามค่ำคืน  เคล้าคลอเสียงดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม

 

เวลา ค่ำ

บริการ อาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารบนเรือพร้อมชมโชว์การแสดง 🍴

ที่พัก  โรงแรม  LE DUY HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 


วันที่สอง [ โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน – บินภายในสู้เว้ – ล่องเรือแม่น้ำหอม-เว้ ]

 

เวลา เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 🍴

นำท่านเดินทางสู่อุโมงค์กู๋จี ชมอุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัว ในสมัยที่ทำสงครามกับกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ในอดีตชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ในระหว่างการทำสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 270 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซ ง่อนได้อีกด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม

 

เวลาเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 🍴

 

เวลา บ่าย

จากนั้นผ่อนคลายกับการช้อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด  สมควรแก่เวลา

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ตัน เซิน นึก เพื่อเดินทางสู่สนามบินเว้ ซึ่งเป็นภาคกลางของประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์(บินภายในประเทศ) เที่ยวบิน VJ306/ SGN-HUI

ถึง เมืองเว้   หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

 

เวลา 15.20 น.

เว้ เป็นเมืองหลักของ จังหวัด“เถื่อ เทียน เว้”(Thua Thien-Hue) ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ มี“แม่น้ำหอม” หรือ“ซมเฮือง”(Song Huong-Perfume River) ไหลผ่านกลางเมือง

 

เวลา 16.40 น.

เป็นดังเส้นเลือดหลักของชาวเว้ จากนั้นนำท่านสู่แม่น้ำหอม นำท่านล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบัน เสมือนนำท่านย้อนเวลาล่องเรือในบรรยากาศที่สวยงาม สองชายฝั่งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี

 

เวลา ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 🍴 

ที่พัก  DUY TAN HOTEL  ระดับ 3 ดาว เทียบเท่า พักที่ เว้ 1 คืน

 


วันที่สาม [เว้ – สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – พระราชวังโบราณ -วัดเจดีย์เทียนหมู่–  – ตลาดดอลบา – ฮอยอัน  -ดานัง ]

 

เวลา เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 🍴

หลังรับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทาง ชมสุสานกษัตริย์ไคดินห์ กษัตริย์ลำดับที่ 12 ของราชวงศ์เหงียน นับว่าเป็นสุสานที่สร้างได้วิจิตตระการตา เป็นการผสมผสานระหว่าง จีนกับเวียดนาม สุสานแห่งนี้ถือว่าเป็นสุสานที่สร้างได้ตามหลักฮวงจุ้ยมากที่สุด ชมภาพวาดมังกรในม่านเฆม ซึ่งวาดโดยศิลปินที่ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ จากนั้น ชมพระราชวังเว้ ของราชวงศ์เหงียน ที่เป็นราชวงศ์สุดท้ายในระบบสมบูรณาญาสิทธิราช ของเวียดนาม

ชมท้องพระโรงที่ประทับเวลา ออกกว่าราชการของกษัตริย์ และอาคารเรือนรับรองที่ยังคงหลงเหลือให้นักท่องเที่ยวได้ชม  พร้อมนำท่าน ชมวัดเจดีย์เทียนหมู่

เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยจาม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ในแต่ละชั้นนั้น เป็นตัวแทนของชาติภพต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์เทียนมู นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของ

เมืองเว้มาตั้งแต่ปี 1710 ต่อมาต่อมา นำท่านสู่ ตลาดดองบา แหล่งช๊อปปิ้งที่เมืองเว้

เป็นตลาดช็อปซื้อ ของฝากกลับบ้าน ดองบา และเป็นตลาดสินค้าที่มีขนาดใหญ่ของเมืองเว้ (Hue) ตั้งอยู่ติดกับเมื่อน้ำเหือง หรือแม่น้ำหอม สินค้าที่นี่สามารถต่อรองราคา ได้และจำเป็นต้องต่อด้วย

 

เวลา เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   🍴 

 

เวลา บ่าย

นำท่าน ออกเดินทางจากเมืองเว้  สู่เมืองฮอยอัน โดยใช้ระยะทางประมาณ 140 กม. ใช้เส้นทางลอดอุโมงค์ไห่วาน ที่ขุดลอดทะเลภูเข ยาว 6 กม.เพื่อ เพื่อเที่ยวชมเมืองฮอยอัน อดีตเมืองท่าเรือการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อ 300 กว่าปีก่อน ซึ่งมีชาวจีนและชาวญี่ปุ่น เคยมาค้าขาย มีบ้านเมืองเก่าแก่ได้รับการบูรณะอย่างดีและต่อเนื่องโดย ลูกหลานสมัยหลังมีร้านค้าขายของพื้นเมืองมากมาย มีพิพิธภัณพฑ์ บ้านโบราณ มีศาลเจ้าของชาวจีน จากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสี มีสะพานญี่ปุ่น ที่สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23 ด้วยรูปทรง โค้งของตัวสะพานและหลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นลูกคลื่น

 

เวลา ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร🍴

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่เมือง ดานัง

นำคณะเข้าสู่ที่พัก  GOLDEN SEA HOTEL  (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า

พักที่ดานัง 1 คืน

 


วันที่สี่ [ฮอยอัน – ดานัง – บินภายใน ดานัง – ฮานอย – ฮาลอง ]

 

เวลา เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 🍴

นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เพื่อชม วัดลิงอื๋ง(visit Linh Ung Pagoda in

 Danang) ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งยู่บนภูเขา เมื่อขึ้นไปที่นั้นเราได้ชมทิวทัศฝั่งทะเลที่สวยงาม

ของดานัง

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร   🍴 

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน ดานัง เพื่อเดินทางสู่สนามบินนอยไบ

เวลา 13.00 น .

เดินทางสู่ สนามบินนอยไบ  ซึ่งเป็นภาคเหนือของประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์(บินภายในประเทศ) เที่ยวบิน VJ508/ DAD-HAN

เวลา 14.15 น.

เดินทางถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่าน

เดินทางสู่ เมืองฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ซึ่งจังหวัด

นี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ โดยรถโค้ชปรับอากาศ ระยะทางประมาณ 165

กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)  ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศข้างทาง ชม

วิถีชีวิตความเป็นอยู่การเกษตรกรรมและนาข้าวเขียวขจี

เวลาค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร🍴

นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกที่ตลาดกลางคืน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการต่อรองสินค้า ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า หรือสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมาย

นำคณะเข้าสู่ที่พัก BLUE SKY HOTEL  (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักที่ฮาลอง 1 คืน


 วันที่ห้า  [ฮาลอง – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ช้อปปิ้ง 36 สาย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ – ฮานอย (อาหารกลางวัน SEA FOOD)]

 

เวลา เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 🍴

เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมความงดงามของ อ่าวฮาลองเบย์

อ่าวฮาลอง หรือ ฮาลองเบย์ นั้นตามนิทานปรัมปราของชาวเวียดนาม ได้กล่าวถึงมังกรโบราณซึ่งเคยร่อนมาลงในอ่าวนี้เมื่อครั้งดึกดำบรรพ์ และชื่อของฮาลอง ก็แปลได้ว่า มังกรร่อนลง เชิญท่านสัมผัสจากความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง จนทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 สัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม  ผ่านเกาะต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ยของทะเลจีนใต้ นำท่านเข้าชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยแสงสีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ

เวลาเที่ยง

บริการอาหารกลางวัน บนเรือ (อาหารซีฟู๊ด) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ของอ่าวฮาลอง  🍴 

เวลาบ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน”

ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม

ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี

ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชมวัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นเชิญท่าน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 🍴

 

เวลา ค่ำ

ชมการแสดง ระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก

(เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย

นำคณะเข้าสู่ที่พัก MOON VIEW  HOTEL  (ระดับ 3 ดาว) เทียบเท่า             

พักที่ฮานอย 1 คืน

 


วันที่หก  [ฮานอย – กรุงเทพฯ]

 

เวลา เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 🍴

เวลา 11.05 น.

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

เวลา 13.00 น. 

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบินที่ VJ901

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ ­­­­­­­21,900.- บาท

กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ ­­­­­­­­6,000.-  บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 20,900.- บาท (มีเตียงเสริม)

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 19,900.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

หมายเหตุ

กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา และการจราจร ยึดเอาความปลอดภัยเป็นสำคัญ