Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ( ช่วงวันหยุดสงกรานต์ )

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

5 วัน 4 คืน

โดยสายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์ 

วันแรก [ กรุงเทพฯ – ฮานอย  ]

เวลา 11.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

เวลา 14.35 น.

ออกเดินทางสู่กรุงฮานอยโดย เที่ยวบินที่ BL668

เวลา 16.25 น.

ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี

เวลา ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 🍴

หลังรับประทานอาหารค่ำ นำชมการแสดง ระบำตุ๊กตาน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆของคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวในชีวิต

ประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย

นำคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Moon view HOTEL  (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่สอง [ฮานอย – ลาวไก – ซาปา– Cat Cat Village -อิสระช้อปปิ้งตลาดเมืองซาปา – ซาปา]

เวลา เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ลาวไก(ซาปา)  🍴

นำทาน เดินทางสู่เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.โดยการนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ

เวลาเที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 🍴

เวลา บ่าย

หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทาง สู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได  และ ให้ท่านอิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา ( Love market ) ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ จากนั้นนำท่าน Check-in เข้าที่พัก

เวลา ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 🍴 

อิสระกับการชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองซาปา

ที่พัก SUNNY MOUNTAINS VIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า


วันที่สาม [ซาปา – Silver Water Fall – ภูเขาฮัมรอง–ซาปา ]

เวลา เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 🍴

ออกเดินทางสู่ Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล  มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 🍴

เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือตำมะลัง นำท่านผ่านพิธีการศุลกากร เพื่อเดินทางสู่ เกาะลังกาวี

เวลา บ่าย

หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทาง นำท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา จากนั้น ให้ท่านอิสะเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา

เวลา ค่ำ

ถึงเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเกาะลังกาวี   นำท่านสู่ GOTA MAHSURI  สัมผัสเรื่องราวของพระนางเลือดขาว ผู้ที่ขอพรสาปแช่งเกาะลังกาวี ให้โดนคำสาปเจ็ดชั่วโคตร


วันที่สี่ [ซาปา – ลาวไก – Coc Leu Market – ฮานอย]

เวลา เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 🍴

ต่อมาเดินทางกลับสู่จังหวัดลาวไก เที่ยวชมตัวจังหวัดลาวไก ชายแดนเวียดนาม-จีนและเลือกซื้อสินค้า ผลไม้จากเมืองจีน ที่ตลาด Coc Leu Market  และ

เดินทางกลับสู่กรุงฮานอยโดยรถโค๊ดปรัปอากาศ โดยใช้เวลาประมาณ 5 ชม.

 เวลา เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 🍴

เวลาบ่าย

หลังอาหาร กลางวัน นำท่านเดินทางกลับสู่ นครหลวงฮานอย  ต่อมานำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งคาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชมวัด หง๊อกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน

จากนั้นเชิญท่าน อิสระมีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

เวลา ค่ำ

บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร🍴

นำคณะเข้าสู่ที่พัก  MOON VIEW HOTEL  (ระดับ 3 ดาว) พักที่ฮานอย 1 คืน


วันที่ห้า  [ฮานอย – กรุงเทพฯ]

เวลา เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เวลา 11.10  น.

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน สายการบินเจทสตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ BL667

เวลา 13.00  น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ ­­­­­­­­14,900.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ ­­­­­­­­3,500.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 13,900.- บาท (มีเตียงเสริม)

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 12,900.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

หมายเหตุ

กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา และการจราจร ยึดเอาความปลอดภัยเป็นสำคัญ