Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

12 เมืองต้องห้าม… “พลาด” เลย ภูเรือ เชียงคาน

12 เมืองต้องห้าม… “พลาด” เลย ภูเรือ เชียงคาน

สัมผัสปีท่องเที่ยววิถีไทย ตอน “เย็นสุด สุขที่เลย”

วัดเนรมิตวิปัสสนา พระธาตุศรีสองรัก เทศกาลขบวนแห่ผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย

ชมวิหารพระสัพพัญญู วัดป่าห้วยลาด ถนนคนเดินชายโขงเชียงคาน วัดท่าแขก

ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า ณ ถนนชายโขงเชียงคาน หมู่บ้านไทดำ

(เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 3 วัน 2 คืน)

วันแรก [ กรุงเทพฯ – แช่น้ำร้อนเพื่อสุขภาพ วิเชียรบุรี – ด่านซ้าย – ภูเรือ ]

เวลา 05.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อำเภอภูเรือ เพื่อความสะดวก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก 🍴 พร้อมเครื่องดื่ม ร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

 09.30 น.

คณะเข้าคอสเสริมสุขภาพ ด้วยการอาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน ณ น้ำพุร้อนบ้านครู พุขาม อำเภอวิเชียรบุรี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴

เวลา บ่าย

เดินทางผ่านสันเขาคดเคี้ยวสู่ อำเภอด่านซ้าย-ภูเรือ เยี่ยมชม วัดเนรมิตวิปัสสนา ชมอุโบสถ์ที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ด้วยแรงศรัทธาต่อพุทธศาสนาและ หลวงพ่อมหาพันธ์ฯ กราบพระธาตุแห่งอธิษฐานสัจจะไมตรี พระธาตุศรีสองรัก สักขีพยานแห่งมิตรสัมพันธ์ระหว่างศรีสัตนาคนหุต และอยุธยาศรีรามนคร

เวลา 16.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴 นำท่านเข้าที่พัก ณ รีสอร์ทระดับมาตรฐาน อ.ภูเรือ (ห้องละ 2 ท่าน)


วันสอง [ เทศกาลงานแห่ผีตาโขน ถนนคนเดินชายโขง เมืองเก่าเชียงคาน ]

เวลา 07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 🍴

 08.00 น.

เดินทางสู่ เทศกาลการจัดงานแห่ผีตาโขน ประเพณีนิยมอันงดงามที่ถือปฏิบัติกันมาทุกๆปี โดยพร้อมเพรียงกันของชาวบ้านอำเภอด่านซ้าย ที่พร้อมต้อนรับท่านด้วยขบวนแห่ความน่ารักสวยงามของผีตาโขนนับร้อยชีวิต ตื่นตาตื่นใจสนุกสนาน ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ จากนั้นเดินทางสู่ อำเภอภูเรือ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ วัดป่าห้วยลาด นำชมวิหารศาลาเฉลิมพระเกียรติ ที่สถานที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปหินแร่แคลไซด์สีขาวบริสุทธิ์ มีนามว่า พระสัพพัญญู แปลว่า ผู้รู้แจ้งในสามแดนโลกธาตุ

แวะเก็บสัมภาระเข้าที่พัก ณ เชียงคานแกรนด์ หรือรีสอร์ทระดับมาตรฐาน เชียงคาน

เวลา 16.00 น.

นำชม แก่งคุดคู่ แก่งหินที่กั้นขวางแม่น้ำโขงทั้งสาย ในตำนานเล่าขานถึงยักษ์สะดึคึเจ้าถิ่นแบกหินกั้นลำน้ำ โปรดรับฟังตำนานต่อได้……. ชิมมะพร้าวแก้วรสเด็ดของดีเมืองเชียงคาน ถ่ายรูปไหว้พระในวิหารจำลอง จากวัดเชียงทอง หลวงพระบาง ชมกุฏิเก่าของ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองเชียงคาน ณ วัดท่าแขก

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴 หลังอาหารนำคณะเดินเล่นชมบรรยากาศถนนชายโขงเมืองเชียงคาน เพลิดเพลินกันสินค้างานแฮนด์เมคที่ระลึก เสื้อยึดลายน่ารัก ขนมท้องถิ่น ฯลฯ


วันสาม [ ใส่บาตรข้าวเหนียวเชียงคาน – เมืองเลย – ชัยภูมิ – กรุงเทพฯ ]

เวลา 05.30 น.

ชุดพร้อมใส่บาตร นำทุกท่านผู้ใจบุญร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้า แด่พระสงฆ์พร้อมรับพรดีๆสู่ชีวิต

 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า แบบพื้นเมืองโจ๊ก ,ไข่กระทะ ,ต้มเส้น 🍴

 09.00 น.

เที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด หรือ บ้านโคกซ่งดำ เยี่ยมชมหมู่บ้านที่ยังคงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่เรียบง่าย ตามแบบปฏิบัติดั้งเดิม ทั้งการแต่งกาย ภาษา อาชีพการทอผ้า การตีมีด และเอกลักษณ์อื่นๆที่น่าชมที่น่าชม

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴

เวลา บ่าย

เดินทางกลับผ่านชม ภูหอ ภูกระดึง ภูผาม่าน ภูเขียว แหล่งท่องเที่ยวที่เอกลักษณ์เฉพาะคือจะเป็นยอดเขารูปโต๊ะ หรือยอดเขาหัวตัดที่มีเสน่ห์และเขียวขจีงดงาม

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴 อำเภอจัตุรัส

เวลา 23.00 น.

(เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 4,999.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 3,999.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ