Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

ใต้ปักหมุดหยุดเวลาตามหาโลมาสีชมพู เที่ยว“นครสองธรรม”นครศรีธรรมราช

ใต้ปักหมุดหยุดเวลา

ตามหาโลมาสีชมพู

เที่ยว“นครสองธรรม”นครศรีธรรมราช

3 วัน 2 คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ ViP

เปิดโลกทัศน์ สัมผัสการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมและความหลากหลาย

ยลสถานที่เที่ยวแปลกใหม่ไม่ไปไม่ถึง กับท่องเที่ยววิถีไทย

ล่องเรือเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน พักผ่อนรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติ

ชมโลมาสีชมพู ดูวิถีชีวิตเรียบง่ายพอเพียง บ้านคีรีวงศ์ ชมหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

วันแรก [ กรุงเทพฯ – ประจวบฯ – เขื่อนรัชประภา – เขาสก ]

เวลา 05.00 น.

นัดพบทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย… เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่าน ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  VIP สู่ สุราษฎร์ธานี เขาสก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าบนรถ (กล่อง)🍴 บนรถบริการเครื่องดื่มร้อน – เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง

 09.00 น.

นำท่านสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรมรังสี หลวงปู่ทวด หลวงพ่อสด หลวงพ่อเงิน องค์ใหญ่ ณ วัดตาลเจ็ดยอด เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนที่ผลิตไฟฟ้า พลังน้ำจากเขื่อนสามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 315 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้น้ำที่ปล่อยผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้า ยังส่งต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามเหนือทะเลสาบอันใสสด ระหว่างทางสัมผัสความงดงามของเขาหินปูน ที่ดารดาษด้วยป่าเขียวบริบูรณ์ สมญา “กุ้ยหลิน เมืองไทย”สีมรกตประดุจกระจกสะท้อนป่าเขียว ชม เขาสามเกลอ ฝูงปลาแหวกว่ายทักทาย นำท่านชม สันเขื่อน(หากเวลาทันพอที่จะขึ้นได้) ให้ท่านถ่ายภาพ ชมวิวที่สวยงามและเย็นสบาย   จากนั้นนำท่านขึ้นฝั่งออกเดินทางมุ่งหน้าพาเข้าที่พัก ณ เขาสก ริเวอร์ ลอร์ด หรือเทียบเท่า ห้องละ 2-3 ท่าน

เวลา 19.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร🍴   อิ่มเอมเปรมใจ พักผ่อนอิสระในค่ำคืนอันแสนสุข

วันที่สอง [ เชี่ยวหลาน – บ้านคีรีวง  – นครศรีธรรมราช – ขนอม ]

เวลา 7.00 น.

รับอรุณกรุ่นไอหมอกตอนเช้า เคล้าเสียงนกป่าในไพรพง  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท 🍴

เวลา 8.00 น.

เดินทางสู่ อ.ลานสกา นำท่านชม หมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านเก่าแก่กว่า 300 ปี ชาวบ้านที่อพยพ เข้ามาอาศัย ในรุ่นแรก ๆ นั้น ตั้งรกรากในสมัยรัชกาลที่ 1 ที่มีวิถีชีวิต แบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ และยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกไม้ กลุ่มบ้านสมุนไพร กลุ่มมัดย้อม กลุ่มใบไม้ กลุ่มลายเทียน เป็นต้น

เวลา 13.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴 อ.เมืองนครศรีฯ

ช่วงบ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นแหล่งท่องเที่ยวดีเด่น ประเภทวัฒนธรรมและโบราณสถาน ซึ่งเป็นช่างแกะหนังตะลุงฝีมือดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช จนมีความ สามารถในการแกะหนังตะลุงและหนังใหญ่ได้เป็นอย่างดีและได้เล่นหนังตะลุงด้วย ให้ท่านได้ชม พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง เดินทางชม วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก สร้างแต่ปี พ.ศ.854 เป็นที่ตั้งของ พระบรมธาตุยอดทองคำ Unseen In Thailand พระธาตุไร้เงา พลังแห่งศรัทธากลางเมืองนครฯ “นครสองธรรม” สมควรแก่เวลามุ่งหน้ากลับสู่ พักห้องละ

เวลา 18.00 น.    

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร… 🍴 หลังอาหารพาท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมชลนภา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน อิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข

 

 

วันที่สาม [  ขนอม – สุราษฎร์ธานี – ไชยา – กรุงเทพ ]

เวลา 7.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  🍴

เวลา 8.00 น.

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ หาดแขวงเภา( ท่าเรือเฟอรี่เก่า) นำท่านลงเรือตามหา โลมาสีชมพู แวะสักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจือ ดูบ่อน้ำจืดกลางทะเล ระหว่างทางชมทัศนียภาพหมู่เกาะทะเลใต้ อาทิ หินผับผ้า อ่าวท้องโหนด อ่าวดินสอ อ่าวท้องเนียน อ่าวหลักซอ โดยใช้เวลาร่องเรือไป-กลับประมาณ 2-3 ชั่วโมง ถ่ายภาพโลมาสีชมพู (หากพบนะครับ) บันทึกความประทับใจจากนั้นเดินทางขึ้นฝั่ง

ช่วงเที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร..🍴

ช่วงบ่าย 

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.ไชยา นำท่านชม วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร พระอารามหลวงสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุภายในองค์ พระเจดีย์ทรงศรีวิชัย อายุราว 1,200 ปี จากเดินทางสู่ บ้านพุมเรียง ชุมชนเก่าแก่ย้อนหลังไปถึงสมัยอาณาจักรศรีวิชัย เนื่องจากอยู่ใกล้ท่าเรือของเมืองโบราณบริเวณแหลมโพธิ์ ซึ่งพบซากเรือโบราณและเครื่องถ้วยชามสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ้องจำนวนมาก สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงอธิบายว่า “สมัยศรีวิชัย เมืองไชยาเป็นเมือโบราณที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุด เก่าแก่กว่าเมืองนครศรีธรรมราช เลือกซื้อและชมการทอผ้าไหม บ้านพุมเรียงเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผ้าไหม และผ้าทอลวดลายสีสันต่างๆ มีร้านจำหน่ายผ้าไหมพุมเรียงอยู่บริเวณตลาดพุมเรียง

เวลา 19.30 น.

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร🍴 จ.ประจวบฯ  หลังอาหารเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

เวลา 23.30 น.

(เวลาโดยประมาณขึ้นกับสภาพการจราจรในขณะเดินทาง)เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่านยังจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 6,250.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500.-บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 5,050.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

หมายเหตุ

กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา และการจราจร ยึดเอาความปลอดภัยเป็นสำคัญ