Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

12 เมืองต้องห้าม… “พลาด”ลำปาง เจาะลึก

12 เมืองต้องห้าม… “พลาด”ลำปาง เจาะลึก

กรุงเทพฯ-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-อุทัยธานี-นครสววรค์-กำแพงเพชร-ตาก จุดหมาย ณ. ลำปาง

วันแรก [ กรุงเทพ ฯ – นครสวรรค์ – พระธาตุแก้วดอนเต้า – ลำปาง]

เวลา 05.30 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ นครสวรรค์ เพื่อความสะดวกระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิกäพร้อมเครื่องดื่มร้อนเย็น มัคคุเทศก์แนะนำรายการท่องเที่ยว

เวลา 09.30 น.

นำทุกท่านเดินทางแวะสักการะ เทวาลัย พระพรหม เป็นสถานที่ ประดิษฐานองค์พระพรหม องค์ใหญ่ที่สุด ให้ท่านได้ขอพรก่อนเดินทาง

 เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  ä ที่นครสรรค์

เวลา บ่าย

นำทุกท่านเดินทางเข้าเมืองลำปาง พร้อมนำชมวัดพระแก้วดอนเต้า ชมพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุ พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ชมวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีอายุเก่าแก่พอๆกับการสร้างวัด

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ä นำท่านเข้าที่พัก ที่โรงแรมลำปางเวียงทอง/หรือเทียบเท่า


วันสอง [สุสานไตรลักษณ์ – พระธาตุลำปางหลวง – นั่งรถม้าชมตลาดเก่า]

เวลา 06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เวลา 07.30 น.

หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ สุสานไตรลักษณ์ นมัสการหุ่นขี้ผึ้ง หลวงพ่อเกษม เขมโก พร้อมสักการะ สังขารทีไม่เน่าเปื่อยบรรจุไว้ในโลงแก้ว (ให้ไหว้ที่อกเท่านั้นห้ามกราบลงพื้น)  หลังจากอิ่มเอมจากการทำบุญแล้ว นำท่านมาเที่ยวชม วัดเจดีย์ซาวหลัง ซึ่งสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างมานานนับพันกว่าปี

เวลา 08.30 น.

และผ่านชม สะพานรัษฎาภิเศกหรือสะพานขาว เป็นสะพานร่วมสมัยยุคอารยะธรรมรถไฟที่ยืนยงผ่านช่วงเวลาสงครามโลกครั้ง         ที่ 1 ครั้งที่ 2

เวลา 10.00 น.

เดินทางสู่ อำเภอเกาะคา นำทุกท่าน สักการะ วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีราวพุทธที่20พระธาตุลำปางหลวงยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุผ่านชมประตูโขงที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยชมเงาพระธาตุกลับหัว  UNSEEN IN THAILAND สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระแก้วมรกต พระเจ้าทันใจ พระเจ้าล้านทอง พร้อมชมรอยกระสุนของ หนานทิพย์ช้างวีรบุรุษแห่งเมืองลำปาง

เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดพระธาตุหลวง ศูนย์กลางของประเทศเป็นสถานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไหว้ ศาลหลักเมือง วัดแม่ศรีเมือง ขอพรเสริมสิริมงคล ยลชม หอพระแก้ว อดีตสถานที่ประดิษฐานองค์พระแก้วมรกต ก่อนนำท่านเข้าที่พัก

เวลา 12.00 น.

รับประทานอาหารเที่ยง ณ.ห้องอาหาร….. ä

เวลา 14.00 น.

นำทุกท่าน ย้อนรอยอดีต นั่งรถม้าชมเมืองลำปางรอบ กาด  ชมบ้านเมือง

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ä นำท่านเข้าที่พัก ที่ โรงแรมลำปางเวียงทอง / หรือเทียบเท่า 


วันสาม [ กรุงเทพฯ  -วัดพระจอมเกล้า-โรงงานอินทราเซรามิก-กรุงเทพฯ ]

เวลา 07.30 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ä

เวลา 08.30 น.

เดินทางสู่ วัดพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ อ.แจ้ห่มโดดเด่นด้วยเจดีย์องค์เล็กฯ สีขาวสร้างอยู่บนภูเขาสูงเสียดฟ้าสร้างด้วยความแรงศรัทธาและความตั้งใจอันแรงกล้าจากมนุษย์ทีดึงดูดความน่าสนใจต้องมาให้เห็นสักครั้งหนึ่งด้านบนเป็นที่ตั้งประดิษฐานของ รอยพระพุทธบาท ชาวบ้าน เรียกว่า พระพุทธบาทปู่ผาแดง การเดินทางนั้นต้องใช้ความตั้งใจและความอดทนสูงคือ ต้องนั่ง รถท้องถิ่นของชาวบ้านไต่ระดับความสูง เดินขึ้นบันได 300 กว่าขัน อัศจรรย์ตระการตากับทิ่วทัศน์อันงดงาม

เวลา 12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน แบบท้องถิ่น ณ ห้องอาหาร

เวลา บ่าย

เที่ยวชม โรงงานอินทราเซรามิก ลำปาง  เลือกชื้อผลิตภัณฑ์จากดินขาวที่มีที่ลำปางเพียงแห่งเดียว สินค้าส่วนใหญ่ เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน ส่งออกและขายในประเทศก็ได้รับความนิยมอย่างมาก

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

เวลา24.00 น.

(โดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิภาพ และอย่าลืมพบกันโปรแกรมถัดไปครับ


 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ 5,700.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ  3,900.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน                     – ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

– ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น                                          – มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

– ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด                                         – ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยภาพรวม
  • ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

****โปรดเตรียม****

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน

ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด / **เอกสารประจำตัวประชาชน**

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ เลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ