Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เหนือ ฝันล้านแรงบันดาลใจ…ไหว้พระธาตุ ๙ จอม เชียงราย

เหนือ ฝันล้านแรงบันดาลใจ…ไหว้พระธาตุ ๙ จอม เชียงราย

ไหว้พระธาตุ ๙ จอม เสริมสิริมงคล “อยู่เย็นเป็นสุข อยู่ดีกินหวาน” สำเร็จทั้งการงาน การเงิน ชีวิตสมปรารถนา

ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ชาวพุทธ อลังการวัดแสงแก้วโพธิญาน

พระธาตุจอมแว่ พระธาตุจอมผ่อ พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุจอมหมอกแก้ว

พระธาตุจอมจ้อ พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุจอมจันทร์ พระธาตุจอมสัก พระธาตุจอมทอง

 (เดินทางโดย รถโค้ช ปรับอากาศ 4 วัน 3 คืน / ออกเดินทางเช้า)

วันแรก       กรุงเทพฯ – ตาก – เชียงใหม่  

04.30 น.     คณะพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค(กล่อง) พร้อมเครื่องดื่มร้อน เย็น ชา กาแฟ  มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

ช่วงบ่าย      หลังอาหารนำท่านเดินทางเที่ยวชม วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน “เขาพระบาท” จ.ตาก นับเป็นการค้นพบซากฟอสซิ่ลต้นไม้เป็นหินขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ขนาด72.22 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร อายุประมาณ 2 ล้านปี สมควรแก่เวลาพาท่านเข้าเมืองเชียงใหม่

19.00 น.     บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร… อ.เมือง เชียงใหม่

                  หลังอาหารเข้าที่พัก โรงแรมลานนาพาเลส หรือเทียบเท่า ระดับมาตราฐาน  (ห้องละ 2-3 ท่าน)  จากนั้นอิสระ กับการพักผ่อน หรือท่านใดจะเลือกท่องราตรีชมวิถีชาวล้านนายามค่ำคืนก็สุดแล้วแต่ท่าน ราตรีสวัสดิ์

 วันที่สอง   เชียงใหม่ – เวียงป่าเป้า – แม่สรวย – แม่ลาว – เชียงราย

06.30 น.     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร รีสอร์ท

07.30 น.     เดินทางสู่ เดินทางสู่ วัดอรัญวิเวกคีรี พระธาตุจอมผ่อ (1 จอม) อ.เวียงป่าเป้า เล่าสืบกันมาในอดีตนั้นมีพระพุทธรูปทองเหลือง ทองแดง พิงโคนไม้กองอิฐจำนวนมากจึงมีการบูรณะเรื่อยมา และได้จัดประเพณีสรงน้ำ  ทุกปี ในวันขึ้น 15ค่ำ เดือน 4 เดินทางสู่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง (2 จอม) อ.แม่สรวย วัดเก่าแก่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่เชื่อว่ารับมาโดยลุงคนหนึ่งโดยพระเถระได้จาริกแสวงบุญมาถึง ในรุ่งอรุณ “รุ่งแจ้ง” พอดี พร้อมสักการะ พระเจ้าทองทิพย์ สิ่งศักสิทธิ์คู่เมือง เชื่อในกราบไหว้คือ  ประสบความสำเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง เจริญในหน้าที่การงาน คิดสิ่งใดสมความปราถนา  ดุจแสงสว่างนำทาง แห่ง  ชีวิต

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร อ.แม่สรวย

ช่วงบ่าย      หลังอาหารนำท่านสักการะ ครูบาศรีวิชัย องค์ใหญ่ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาน และเลือกบูชาวัดถุมงคล เช่น นางกวักตุ้ยนุ๊ย ที่พระอาจารย์แสงแก้ว ได้ทำพิธี เชื่อว่า ทำให้สามารถเก็บเงินเก็บทองเรียกทรัพย์ได้ และยังได้สักการะ หลวงพ่อทันใจ ขอพรให้สมหวังเสริมสิริมงคลบารมี นำท่านสักการะ วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว (3 จอม) อ.แม่ลาว สร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏ เล่าต่อกันว่าชาวบ้านพบจอมปลวก ลักษณะคล้ายพระธาตุ บริเวณนั้นยังมีต้นส้มป่อยขึ้นอยู่มากมาย ลักษณะแปลกโน้มเอียงคล้ายพญานาค จึงพากันมากราบไหว้บูชา เชื่อว่าอุปสรรคที่เปรียบเหมือนจะจางใสเหมือนหมอกแก้ว มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยทอง “พระธาตุจอมทอง(4 จอม) อ.เมืองเชียงราย มงคลนามสร้างในสมัยพ่อขุนเม็งราย ในปี พ.ศ.1805 วิหารผสานศิลปะล้านนากับรัตนโกสินทร์ พร้อมกันนั้นยังมีเสาสะดือเมือง 108 หลัก เชื่อว่าใครไปกราบไหว้จะมีแต่คนนับหน้าถือตา มั่งมีทรัพย์สินเงินทอง และหน้าที่การงานโดดเด่น  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ที่พัก

17.30 น.     เข้าที่พัก โรงแรมลักษวรรณ หรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระพักผ่อน

19.00 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภูแล2 หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข

วันที่สาม    เชียงราย – เชียงแสน – อ.เทิง – พะเยา

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

08.00 น.     เดินทางสู่ วัดพระธาตุจอมสัก (5 จอม) เดิมชื่อ พระธาตุดอยบ้านยาง อ.เมือง สร้างขึ้นในสมัยโยนกไชยบุรีเชียงแสน ประดิษฐานพระธาตุส่วนที่สามในสมัยพระเจ้าพังคราช พ.ศ.2490 พระครูบาคำหล้า สังวโร ได้บูรณะสิ่งต่างๆให้ดูงดงามตามยุคสมัย เชื่อว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิต ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ การงานเจริญรุ่งเรือง จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุจอมจันทร์ (6 จอม) อ.แม่จัน พระครูบาทิพย์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2453 โดยนิมิตเห็นแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า สีเขียวสว่างไสว บนที่ตั้งของพระธาตุ เช้าวันรุ่งจึงชวนกันไปดูพบว่าเป็นพื้นที่เหมาะแก่การสร้างพระธาตุ เจดีย์ จึงมีการสร้างวัด วิหาร อารามสงฆ์ จนถึงปัจจุบัน เชื่อว่าใครได้ไปกราบไหว้จะทำให้สุขภาพดี ไม่มีเจ็บไข้ ที่เจ็บก็จะมลายหายไป เป็นที่รักใคร่เอ็นดู แล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (7 จอม) อ.เชียงแสน ตามตำนานกษัตริย์แห่งราชวงศ์โยนก องค์ที่ 24 “พระเจ้าพังคราช”ได้รับพระสารีริกธาตุจากพระเถระชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี รวม 16 องค์ ส่วนหนึ่งได้ใส่โกศเงิน โกศแก้วนำมาประดิษฐานไว้ยังดอยน้อย หรือ ดอยจอมกิตติแห่งนี้ ผลบุญที่ได้บูชา เชื่อว่า จะทำให้จิตใจสุขสงบ มีบารมี อุดมยศถาบรรดาศักดิ์ เจริญด้วยลาภยศ ได้เป็นเจ้าคนนายคน

11.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารศรีวรรณ อ.เชียนแสน

ช่วงบ่าย      หลังอาหารให้ท่านแวะถ่ายภาพ ชมวิวทิวทัศน์ที่ สามเหลี่ยมทองคำ สักการะ พระพุทธนวล้านตื้อ พระองค์ใหญ่ประทับนั่งบนเรือกุสลธรรม สมควรแก่เวลาออกเดินทางสักการะ พระธาตุจอมจ้อ (8 จอม)  อ.เทิง (ระยะทางจากเชียงแสน 112 กม.) เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเทิง (เมืองเถิง) มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล กล่าวกันในสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จมาสุวรรณภูมิ พระองค์ได้พักอยู่ใต้ต้นอโศก บนดอยใกล้แม่น้ำอิง พญานาคตนหนึ่งถวายผ้าจ้อแก้ว พระอานนท์จึงทูลขอพระเกศาธาตุเส้นหนึ่ง พญานาคพร้อมเจ้าเมืองนำมาบรรจุกลางดอย อานิสงฆ์จะเป็นผู้มีวาจาสุภาษิต พูดจาสิ่งใดมีแต่คนรัก ใคร่ยำเกรง   จากนั้นนำท่านสักการะ วัดพระธาตุจอมแว่ (9 จอม) สร้างโดยพญางำเมือง เจ้าเมืองภูกามยาว จ.ศ 656 โดยบรรจุพระเกศาธาตุและแก้วแหวนเงินทองเอาไว้ ความเชื่อในการกราบไหว้จะแคล้วคลาดจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง ธุรกิจประสบความสำเร็จ สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก จ.พะเยา ระยะทาง 50 กม.

19.00 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารแสงจันทร์ จ.พะเยา /// หลังอาหารเข้าที่พัก ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ หรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่        กรุงเทพฯ      

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น.     หลังอาหาร นำท่านสัมผัส บึงแห่งศรัทธาพุทธศาสนา ให้ท่านได้ล่องเรือแจว (มีชูชีพพร้อม) ชมวิถีแห่งชาวพุทธ ณ บึงน้ำอันกว้างใหญ่สุดสายตา โอบล้อมขุนเขาดอยแม่ใจ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านทิศตะวันตก ในยามเช้าตรู่และยามเย็น สันของท้องฟ้า และสายน้ำงดงามตรึงใจดังภาพเขียน เป็นภาพบรรยากาศอันแสนประทับใจที่ได้พบเห็นเมื่อมาเยือนเมืองพะเยาแห่งนี้ นำท่านสักการะ หลวงพ่อศิลา กลางกว๊าน พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย อายุกว่า 500 ปี ค้นพบเมื่อปี 2526 ในบริเวณวัดติโลกอารามที่จมอยู่ใต้น้ำ  ชาวบ้านจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดศรีอุโมงค์คำ จนกระทั่งปี 2550 จึงได้อัญเชิญหลวงพ่อศิลากลับไปประดิษฐานบริเวณที่เป็นที่ตั้งของวัดติโลก อาราม กลางกว๊านพะเยา

12.00 น.     บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบ้านฝ้าย จ.แพร่

ช่วงบ่าย      หลังอาหารนำท่าน สักการะ พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล ณ วัดพระธาตุช่อแฮ่ พระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1879-1881 ในสมัยที่พระมหาธรรมราชา (ลิไท) ยังเป็นพระมหาอุปราชซึ่งครองเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ในครั้งนั้น สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง

19.00 น.     บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารฟ้าไทยฟาร์ม จ.พิษณุโลก หลังอาหารเดินทางกลับพักผ่อนบนรถ

24.00 น.     (เวลาโดยประมาณ+- 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง)เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพด้วยความประทับใจ และอย่าลืมพบกันโปรแกรมถัดไปครับ

 

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่   ท่านละ 6,499.-บาท             พักห้องละ 2 ท่าน พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,900.-บาท

เด็ก       ท่านละ 5,299.-บาท /พักรวมกับผู้ปกครอง ไม่เสริมเตียง

ในกรณีเดินทางเป็นรถตู้ 8 ท่าน ราคาท่านละ 6,990.- บาท

อัตรานี้รวม       + ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ  + ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน 3 คืน

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                               + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ                 + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง                + ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม    / ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ / ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %                        / ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

/ ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ                    / ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือ มัคคุเทศก์อาสา

เงื่อนไขการจอง           – แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email / ID :line

– ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :       กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

คาถาบูชา ๙ พระธาตุ

1) พระธาตุดอยจอมหมอกแก้ว เชื่อกันว่าอุปสรรคที่เปรียบเหมือนหมอกควันสีดำถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานอุปสรรคทั้งหลายก็จะจางใสเหมือนหมอกแก้วและประสบความสำเร็จ

คำบูชาพระธาตุจอมหมอกแก้ว
อะหังวันทามิ อิธะ ปติฏฐิตา อะระหัตตะ ธาตุโย ตัสสะ นุภาชนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเม

2)พระธาตุดอยจอมทอง เชื่อกันว่า ถ้ากราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะมีทรัพย์สินเงินทอง

คำบูชาพระธาตุจอมทอง
วันทามิ เจติยัง สัมพัฏฐาเนสุ ปติฏฐิตา สรีระธาตุ มหาโพธิง พุทธะรูปัง สกลังสทา นาคะโลเก เทวะโลเก ตาวะตังเส พรัมมะโลเก ชัมภูทีเป ลังกาทีเป สรีระธาตุโย เกสาธาตุโย อรหันตาธาตุ โยเจติยัง คันธะกุฏิ จตุราสีติ
ติสะหัสสะ ธัมมักขันธา ปาทะเจติยัง นะระเทเวหิ อหังวันทามิ ธาตุโย อหังวันทามิ ทูระโต อหังวันทามิ สัพพะโส

3)  พระธาตุดอยจอมผ่อ ผ่อ เป็นภาษาเหนือ แปลว่า ดูหรือมอง เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานเปรียบเหมือนการลืมตาเจอแสงสว่างในชีวิต

คำบูชาพระธาตุจอมผ่อ
อิทัง วันทามิ เจติยัง สักกัจจัง วะระสัญญิตัง เอเตนะ มะมะ ปุญเญนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเม

4) พระธาตุดอยจอมแจ้ง เชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะประสบความสำเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง

คำบูชาพระธาตุจอมแจ้ง อิมัสมิง อะรุนุธคะมะเน ประภัตตะเคทิตัง ธาตุ เจติยัง อะหังวันทามิ สะระสา อะหังวันทามิ สัพพะทา

5) พระธาตุจอมจันทร์ เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานผิวพรรณสวยงามเปล่งปลั่งรัศมีดุจแสงจันทร์งดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้
คำบูชาพระธาตุจอมจันทร์ อิทัง วันทามิ เจติยัง สักกัจจัง วะระสัญญิตัง อะหัง วันทามิ ธาตุโย อิธะปัพะเต
ปะติฏฐิตา เอตนะ มะมะปุญญานุพาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเต

6) พระธาตุดอยจอมสัก เชื่อกันว่าถ้าได้กราบไหว้ท่านจะได้รับสิริมงคลสูงสุดและพานพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์

คำบูชาพระธาตุจอมสัก อะระหัง วันทามิ ธาตุโย สัพพะฐาเนสุ สุปะฏิ ปะทิตาอะระหังวันทามิ สัพพะโส

7) พระธาตุดอยจอมกิตติ เชื่อกันว่า ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานท่านจะอุดมไปด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ ลาภยศผู้คนสรรเสริญ เจ้าคนนายคน

คำบูชาพระธาตุจอมกิตติ อะหัง วันทามิ ปะระมะสารีริกกะธาตุโย กะกุสันธัสสะ จะโกนาคะ นะมัสสะจะ กัสสะธัสสะ จะสะมะนะโกตะมัสสะ เจวะ นิพานนะ ปัจจะโย โหตุ

8) พระธาตุดอยจอมจ้อ คำว่า “จ้อ” เป็นคำล้านนา หมายความเทียบได้กับ “ช่อ” ในภาษาไทยกลาง
“จอมจ้อ” จึงควรหมายความถึง ชูขึ้น หรือสูงเด่น เป็นสง่า สูงส่ง ถ้าได้กราบไหว้ก็จะประสบความสำเร็จทุกสิ่งเหมือนกับการเริ่มเจรจาก็นำมาซึ่งความสำเร็จและสมประสงค์ทุกประการ
คำบูชาพระธาตุจอมจ้อ นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อะหัง วันทามิ ธาตุโย เกสาธาตุ มานะธาตุ อิมัสสะหมิง ปติฏฏัง อุตะระ ปัพพัตตัง อะหัง วันทามิสิระสา (กล่าว 3 จบ)

9)พระธาตุดอยจอมแว่
– ความหมายนัยยะที่ 1 แว่เป็นภาษาเหนือ แปลว่า แวะถ้าผู้ใดผ่านมาแวะกราบไหว้บูชาก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง
– ความหมายนัยยะที่ 2 แว่ เปรียบเหมือนเสียงเริ่มพูด เริ่มเจรจา ถ้าได้กราบไหว้และตั้งจิตอธิฐานการเจรจาธุรกิจจะประสบผลสำเร็จ
คำบูชาพระธาตุ
อะหัง วันทามิ มหาชินะ เกศา ธาตุโย พุทธรูปัง โคตมัง อะหัง วันทามิ

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                     Line Official : @roongrojtour

'
%d bloggers like this: