Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เหนือ ฝันล้านแรงบันดาลใจ…ไหว้พระธาตุ ๙ จอม เชียงราย

….ว่ากันว่า พระธาตุเป็นสถานทีศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ที่เป็นสถานที่เก็บประบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเปรียบเสมือนเป็นองค์แทนพระองค์ไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญเพียรเผยแพร่หลักธรรมแห่งพุทธศาสนา ความเชื่อของชาวล้านนาที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลเชื่อกันว่าการได้ทำบุญวัดที่เป็นมงคลนามทั้งเก้า รวมถึงการได้ไปนมัสการสักการะพระธาตุเก้าจอม จะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคล “อยู่เย็นเป็นสุข” หรือตามคติล้านนาว่า “อยู่ดีกินหวาน” ประสบควมสำเร็จทั้งการงาน การเงิน การดำเนินชีวิตได้สมดังปรารถนา พระธาตุเก้าจอม เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนต่าง ๆ ของพระวรกายโดยแท้ มีประวัติตำนานกล่าวขานที่เป็นพุทธมงคลรวมทั้งนามที่ตั้งก็เป็นมงคลนาม ผู้ที่ได้สักการะพระธาตุครบทั้งเก้าจอมจะถือว่าน้อมรับมงคลอันยิ่งใหญ่และสิ่งงดงามมาสู่ชีวิตของตนเองและบริวาร….

เหนือ ฝันล้านแรงบันดาลใจ…ไหว้พระธาตุ ๙ จอม เชียงราย

ไหว้พระธาตุ ๙ จอม เสริมสิริมงคล “อยู่เย็นเป็นสุข อยู่ดีกินหวาน” สำเร็จทั้งการงาน การเงิน ชีวิตสมปรารถนา

ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ชาวพุทธ อลังการวัดแสงแก้วโพธิญาน

พระธาตุจอมแว่ พระธาตุจอมผ่อ พระธาตุจอมแจ้ง พระธาตุจอมหมอกแก้ว

พระธาตุจอมจ้อ พระธาตุจอมกิตติ พระธาตุจอมจันทร์ พระธาตุจอมสัก พระธาตุจอมทอง

 (เดินทางโดย รถโค้ช ปรับอากาศ 4 วัน 3 คืน / ออกเดินทางเช้า)

วันแรก [ กรุงเทพ ฯ – ตาก – เชียงใหม่ ]

เวลา 04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความสะดวกระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค(กล่อง) พร้อมเครื่องดื่มร้อน เย็น ชา กาแฟ  มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

เวลา บ่าย

หลังอาหารนำท่านเดินทางเที่ยวชม วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน “เขาพระบาท” จ.ตาก นับเป็นการค้นพบซากฟอสซิ่ลต้นไม้เป็นหินขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ขนาด72.22 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร อายุประมาณ 2 ล้านปี สมควรแก่เวลาพาท่านเข้าเมืองเชียงใหม่

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร… อ.เมือง เชียงใหม่

หลังอาหารเข้าที่พัก โรงแรมลานนาพาเลส หรือเทียบเท่า ระดับมาตราฐาน  (ห้องละ 2-3 ท่าน)  จากนั้นอิสระกับการพักผ่อน หรือท่านใดจะเลือกท่องราตรีชมวิถีชาวล้านนายามค่ำคืนก็สุดแล้วแต่ท่าน ราตรีสวัสดิ์


วันสอง [เชียงใหม่ – เวียงป่าเป้า – แม่สรวย – แม่ลาว – เชียงราย ]

เวลา 06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เวลา 07.30 น.

เดินทางสู่ เดินทางสู่ วัดอรัญวิเวกคีรี พระธาตุจอมผ่อ(1 จอม) อ.เวียงป่าเป้า เล่าสืบกันมาในอดีตนั้นมีพระพุทธรูปทองเหลือง ทองแดง พิงโคนไม้กองอิฐจำนวนมากจึงมีการบูรณะเรื่อยมา และได้จัดประเพณีสรงน้ำ  ทุกปี ในวันขึ้น 15ค่ำ เดือน 4 เดินทางสู่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง (2 จอม) อ.แม่สรวย วัดเก่าแก่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่เชื่อว่ารับมาโดยลุงคนหนึ่งโดยพระเถระได้จาริกแสวงบุญมาถึง ในรุ่งอรุณ “รุ่งแจ้ง” พอดี พร้อมสักการะ พระเจ้าทองทิพย์ สิ่งศักสิทธิ์คู่เมือง เชื่อในกราบไหว้คือ  ประสบความสำเร็จและรู้แจ้งเห็นจริง เจริญในหน้าที่การงาน คิดสิ่งใดสมความปราถนา  ดุจแสงสว่างนำทาง แห่ง  ชีวิต

เวลา 12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร…   อ.แม่สรวย

เวลา บ่าย

หลังอาหารนำท่านสักการะ ครูบาศรีวิชัย องค์ใหญ่ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาน และเลือกบูชาวัดถุมงคล เช่น นางกวักตุ้ยนุ๊ย ที่พระอาจารย์แสงแก้ว ได้ทำพิธี เชื่อว่า ทำให้สามารถเก็บเงินเก็บทองเรียกทรัพย์ได้ และยังได้สักการะ หลวงพ่อทันใจ ขอพรให้สมหวังเสริมสิริมงคลบารมี นำท่านสักการะ วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว(3 จอม) อ.แม่ลาว สร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏ เล่าต่อกันว่าชาวบ้านพบจอมปลวก ลักษณะคล้ายพระธาตุ บริเวณนั้นยังมีต้นส้มป่อยขึ้นอยู่มากมาย ลักษณะแปลกโน้มเอียงคล้ายพญานาค จึงพากันมากราบไหว้บูชา เชื่อว่าอุปสรรคที่เปรียบเหมือนจะจางใสเหมือนหมอกแก้ว มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยทอง “พระธาตุจอมทอง(4 จอม) อ.เมืองเชียงราย มงคลนามสร้างในสมัยพ่อขุนเม็งราย ในปี พ.ศ.1805 วิหารผสานศิลปะล้านนากับรัตนโกสินทร์ พร้อมกันนั้นยังมีเสาสะดือเมือง 108 หลัก เชื่อว่าใครไปกราบไหว้จะมีแต่คนนับหน้าถือตา มั่งมีทรัพย์สินเงินทอง และหน้าที่การงานโดดเด่น  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ที่พัก

เวลา 17.30 น.

เข้าที่พัก โรงแรมลักษวรรณ หรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระพักผ่อน

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภูแล2 ä หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข


วันสาม [ เชียงราย – เชียงแสน – อ.เทิง – พะเยา ]

เวลา 07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

เวลา 08.00 น.

เดินทางสู่ วัดพระธาตุจอมสัก(5 จอม) เดิมชื่อ พระธาตุดอยบ้านยาง อ.เมือง สร้างขึ้นในสมัยโยนกไชยบุรีเชียงแสน ประดิษฐานพระธาตุส่วนที่สามในสมัยพระเจ้าพังคราช พ.ศ.2490 พระครูบาคำหล้า สังวโร ได้บูรณะสิ่งต่างๆให้ดูงดงามตามยุคสมัย เชื่อว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิต ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์ การงานเจริญรุ่งเรือง จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุจอมจันทร์(6 จอม) อ.แม่จัน พระครูบาทิพย์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2453 โดยนิมิตเห็นแสงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า สีเขียวสว่างไสว บนที่ตั้งของพระธาตุ เช้าวันรุ่งจึงชวนกันไปดูพบว่าเป็นพื้นที่เหมาะแก่การสร้างพระธาตุ เจดีย์ จึงมีการสร้างวัด วิหาร อารามสงฆ์ จนถึงปัจจุบัน เชื่อว่าใครได้ไปกราบไหว้จะทำให้สุขภาพดี ไม่มีเจ็บไข้ ที่เจ็บก็จะมลายหายไป เป็นที่รักใคร่เอ็นดู แล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุจอมกิตติ(7 จอม) อ.เชียงแสน ตามตำนานกษัตริย์แห่งราชวงศ์โยนก องค์ที่ 24 “พระเจ้าพังคราช”ได้รับพระสารีริกธาตุจากพระเถระชาวโกศล เมืองสุธรรมาวดี รวม 16 องค์ ส่วนหนึ่งได้ใส่โกศเงิน โกศแก้วนำมาประดิษฐานไว้ยังดอยน้อย หรือ ดอยจอมกิตติแห่งนี้ ผลบุญที่ได้บูชา เชื่อว่า จะทำให้จิตใจสุขสงบ มีบารมี อุดมยศถาบรรดาศักดิ์ เจริญด้วยลาภยศ ได้เป็นเจ้าคนนายคน

เวลา 11.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารศรีวรรณอ.เชียนแสน

เวลา บ่าย

หลังอาหารให้ท่านแวะถ่ายภาพ ชมวิวทิวทัศน์ที่ สามเหลี่ยมทองคำ สักการะ พระพุทธนวล้านตื้อ พระองค์ใหญ่ประทับนั่งบนเรือกุสลธรรม สมควรแก่เวลาออกเดินทางสักการะ พระธาตุจอมจ้อ (8 จอม)  อ.เทิง (ระยะทางจากเชียงแสน 112 กม.) เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเทิง (เมืองเถิง) มาตั้งแต่สมัยโบราณกาล กล่าวกันในสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จมาสุวรรณภูมิ พระองค์ได้พักอยู่ใต้ต้นอโศก บนดอยใกล้แม่น้ำอิง พญานาคตนหนึ่งถวายผ้าจ้อแก้ว พระอานนท์จึงทูลขอพระเกศาธาตุเส้นหนึ่ง พญานาคพร้อมเจ้าเมืองนำมาบรรจุกลางดอย อานิสงฆ์จะเป็นผู้มีวาจาสุภาษิต พูดจาสิ่งใดมีแต่คนรัก ใคร่ยำเกรง   จากนั้นนำท่านสักการะ วัดพระธาตุจอมแว่(9 จอม) สร้างโดยพญางำเมือง เจ้าเมืองภูกามยาว จ.ศ 656 โดยบรรจุพระเกศาธาตุและแก้วแหวนเงินทองเอาไว้ ความเชื่อในการกราบไหว้จะแคล้วคลาดจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวง ธุรกิจประสบความสำเร็จ สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก จ.พะเยา ระยะทาง 50 กม.

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารแสงจันทร์ ä จ.พะเยา /// หลังอาหารเข้าที่พัก ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ หรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัย


 

วันที่สี่ [ กรุงเทพ ฯ  ]

เวลา 07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ….

เวลา 08.00 น.

หลังอาหาร นำท่านสัมผัส บึงแห่งศรัทธาพุทธศาสนา ให้ท่านได้ล่องเรือแจว (มีชูชีพพร้อม) ชมวิถีแห่งชาวพุทธ ณ บึงน้ำอันกว้างใหญ่สุดสายตา โอบล้อมขุนเขาดอยแม่ใจ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านทิศตะวันตก ในยามเช้าตรู่และยามเย็น สันของท้องฟ้า และสายน้ำงดงามตรึงใจดังภาพเขียน เป็นภาพบรรยากาศอันแสนประทับใจที่ได้พบเห็นเมื่อมาเยือนเมืองพะเยาแห่งนี้ นำท่านสักการะ หลวงพ่อศิลา กลางกว๊าน พระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย อายุกว่า 500 ปี ค้นพบเมื่อปี 2526 ในบริเวณวัดติโลกอารามที่จมอยู่ใต้น้ำ  ชาวบ้านจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดศรีอุโมงค์คำ จนกระทั่งปี 2550 จึงได้อัญเชิญหลวงพ่อศิลากลับไปประดิษฐานบริเวณที่เป็นที่ตั้งของวัดติโลก อาราม กลางกว๊านพะเยา

เวลา 12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบ้านฝ้าย   จ.แพร่

ช่วงบ่าย

หลังอาหารนำท่าน สักการะ พระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล ณ วัดพระธาตุช่อแฮ่ พระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1879-1881 ในสมัยที่พระมหาธรรมราชา (ลิไท) ยังเป็นพระมหาอุปราชซึ่งครองเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ในครั้งนั้น สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารฟ้าไทยฟาร์ม ä จ.พิษณุโลก หลังอาหารเดินทางกลับพักผ่อนบนรถ

เวลา 24.00 น.

(เวลาโดยประมาณ+- 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง)เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพด้วยความประทับใจ และอย่าลืมพบกันโปรแกรมถัดไปครับ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ 6,499.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,900.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 5,299.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

ในกรณีเดินทางเป็นรถตู้ 8 ท่าน ราคาท่านละ 6,990.- บาท

อัตรานี้รวม

– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน                     – ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

– ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น                                          – มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

– ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด                                         – ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยภาพรวม
  • ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

****โปรดเตรียม****

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน

ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด / **เอกสารประจำตัวประชาชน**

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ เลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ

กรุงเทพฯ-อ่างทอง-สิงห์บุรี-ชัยนาท-อุทัยธานี-นครสววรค์-กำแพงเพชร-ตาก จุดหมาย ณ. ลำปาง