Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เหนือฝันล้านแรงบันดาลใจ “เขาเล่าว่า… ลำพูน อุตรดิตถ์”

เหนือฝันล้านแรงบันดาลใจ “เขาเล่าว่า… ลำพูน อุตรดิตถ์”

 “เขาเล่าว่า…พระยาช้างชนะศึก” ภู่ก่ำงาเขียวแห่งหริภุญไชย

 “เขาเล่าว่า…เมืองที่ห้ามพูดโกหก” จากตำนานที่ถูกกล่าวขาน เมืองแห่งคนดี ถือวาจาสัตย์

วัดพระธาตุหริภุญไชย ประจำปีเกิดปีระกา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย พระพุทธไสยาสน์ สถาปัตยกรรมผสมผสานกันต่างกลุ่มชนที่งดงามอย่างลงตัว               วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีผ้าภู่ไท สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ พระยาพิชัยดาบหัก

วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง   ( 3 วัน 2 คืน)

วันแรก      กรุงเทพฯ  – นครสวรรค์ – ลำพูน – ลำปาง

เวลา   05.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่…คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP สู่ จ.ลำพูน เพื่อความสะดวกบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก (กล่องบนรถ) พร้อมบริการเครื่องดื่มร้อน – เย็น น้ำชา กาแฟ มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง

เวลา   12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหาร

เวลา  13.00 น.

หลังอาหารออกเดินทาง โบราณสถานกู่ช้าง กู่ม้า “ขาเล่าว่า…สถานที่แห่งนี้เป็นที่บรรจุซากของพระยาช้าง “ภู่ก่ำงาเขียว” ซึ่งเป็นช้างคู่พระบารมีของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์องค์แรกของนครหริภุญไชย ก่อนที่จะมาเป็นช้างบารมีของพระเจ้ามหันตยศและพระเจ้าอนันตยศ พระราชโอรสแฝด ว่ากันว่า…ครึ่งหนึ่งในชีวิตหากมีโอกาสได้ลอดท้องพระยาช้างชนะศึกงาเขียว เท่ากับได้รับพระแห่งชัยชนะให้สมหวังในทุกสนามแข่งขัน ทั้งเรื่องเรียน เรื่องงาน และการดำเนินชีวิต” จากนั้นเดินทางต่อนำท่านชม วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดใจกลางเมืองลำพูน สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ (ราศรีปีระกา) ภายในประดิษฐานพระเกศาธาตุ บรรจุภายในโกศทองคำ มีสติ-บัญชร รอบทิศสีทองอร่าม งามงดด้วยฉัตรกางกั้นของทิศทั้งสี่สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก เข้าพักที่ โรงแรมลำปางเวียงทอง โรงแรม ระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2-3 ท่าน

เวลา  19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร   อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในบรรยากาศยามค่ำคืนอันแสนสุข


วันที่สอง      ลำปาง – แพร่  – อุตรดิตถ์

เวลา   06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

เวลา  08.00 น.

หลังอาหารออกเดินทาง สู่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ นำท่านชมความงดงามของสุดยอดสถาปัตยกรรมปูนปั้นที่ผสานล้านนา กับพม่าอย่างงดงามที่สุด ณ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี กราบมหาเจดีย์ 30 ทัศน์ นำท่านชม อุทยานประวัติศาสตร์เมืองศรีสัชนาลัย วัดช้างล้อม ที่รายล้อมด้วยช้างปั้น 39 ตัว รอบองค์เจดีประธาน ชม วัดเจดีย์เจ็ดแถว ดูสถาปัตยกรรมเจดีย์ทรง ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสวยงามมาก ชมภาพปูนปั้น วัดนางพญา สถาปัตยกรรมที่หาดูได้ยาก จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง นำชมโบราณสถานที่อยู่ในเขตของ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีความสำคัญมาแต่โบราณกาล สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗ – ๑๘ โดยวัดนี้เป็นวัดสำคัญในเขตเมืองเชลียงมาแต่เดิม และวัดนี้ยังเป็นที่สรงน้ำมูรธาภิเษก สำหรับพระเจ้าแผ่นดินใหม่ที่จะขึ้นเสวยราชสมบัติมาแต่ครั้งโบราณกาล

เวลา   12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

เวลา  13.00 น.

หลังอาหารเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ ผ้าซิ่นทองคำจากราชสำนักเชียงตุง และชมผ้าทอลายโบราณ ที่ถูกสืบสานรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ จากชาวไทพวน จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.อุตรดิตถ์ ชมวัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์ กราบพระบรมสารีริกธาตุภายในองค์พระเจดีย์มหาธาตุ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระพุทธบาทยุคล สักการะ หลวงพ่อพุทธรังสี เนื้อสัมฤทธิ์แดงอายุ 600 ปี เดินทางไป   วัดพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ กราบ พระธรรมจักร อันโด่งดังด้านป้องกันไฟไหม้ ภายในวิหาร นำท่านขอพร อนุสาวรีย์พระยาพิชัย ขุนพลผู้ซื่อสัตย์ทหารเอกพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อความเป็นสิรมงคล จากนั้นนำชม พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัย ฟังประวัติของพระยาพิชัย การจำลองสนามรบและวิถีชีวิตในสมัยอยุธยาตอนปลาย เครื่องใช้สมัยโบราณ จากนั้นนำชม พิพิธภัณฑ์ดาบเหล็กน้ำพี้ ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมเรื่องราวของเหล็กน้ำพี้ อาวุธโบราณ เครื่องรางของขลังที่ทำจากเหล็กน้ำพี้ สมควรแก่เวลาเข้าที่พัก โรงแรมฟรายเดย์ ระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2-3 ท่าน

เวลา   19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในบรรยากาศยามค่ำคืนอันแสนสุข


วันที่สาม     อุตรดิตถ์ – พิษณุโลก – พิจิตร  – กรุงเทพฯ

เวลา  06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

เวลา   08.00 น.

ออกเดินทางนำท่านชมเมืองแห่งคนดี เมืองลับแล หรือเมืองแม่หม้าย “เขาเล่าว่า…เมืองที่ห้ามพูดโกหก จากตำนานที่ถูกกล่าวขานจากปากต่อปาก เล่าต่อ ๆ กันมามีเมืองอยู่เมืองหนึ่ง ที่คนมีบุญเท่านั้นจึงจะได้เข้าไปถึงเมืองนี้เป็นเมืองของคนดี ถือวาจาสัตย์ ใครประพฤติผิดไร่ซึ่งสัจจะวาจาต้องถูกออกจากเมืองไปทันที” ชม อนุสาวรีย์แม่หม้าย ชมบานประตูแกะสลักไม้ที่งดงามและโบสถ์ที่สร้างจากไม้สักเพียงต้นเดียวที่ วัดดอนสัก นำชม อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร กษัตริย์ในตำนานนครลับแล ถือเป็นวีรบุรุษของท้องถิ่นอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าเมืองคนแรกแห่งนครลับแล นำท่านเดินทางสู่ วัดท่าถนน (วัดเตาหม้อ) สักการะ หลวงพ่อเพ็ชร์ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขัดสมาธิเพ็ชสมัยเชียงแสนรุ่นแรก ศูนย์รวมใจของชาวอุตรดิตถ์

เวลา   12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

เวลา  13.00 น.

นำท่านเดินทางกราบสักการะ พระพุทธชินกราบสักการะ พระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองสองแควอันศักดิ์สิทธิ์ของ    วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ “วัดใหญ่” พร้อมสักการะ พระเหลือ ,พระศรีศาสดา ,พระชินสีห์ ,พระเข้านิพพาน ชิมกล้วยตากอุดหนุนสินค้าดี ฝีมือชาวบ้าน   เดินทางสู่ วัดหิรัญญาราม แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดบางคลาน หรือ วัดวังตะโก  นำท่านสักการะหลวงพ่อเงิน เกจิอาจารย์ที่ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรู้จักและเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งนำชม พิพิธภัณฑ์ รูปมณฑป ๒ ชั้น สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่จุดหมายปลายทาง ระหว่างทางหากมีเวลาแวะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซื้อของฝากคนทางบ้าน

เวลา   18.30 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

เวลา   21.00 น.

(เวลาโดยประมาณ+- 2 ชม.ขึ้นอยุ่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางกลับ)เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ ส่งทุกท่าน ด้วยรอยยิ้มและภาพความประทับใจ


อัตราค่าบริการ     

ราคาเดียว พักห้องละ 2-3 ท่าน  ท่านละ     4,900.- บาท     กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ 1,200.- บาท

 เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี                ท่านละ    3,950.-  บาท         พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตราค่าบริการนี้รวม                  

–    ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง          –     ค่าที่พัก/โรงแรม 1 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน)

–    ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ                                –     ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทางและในมื้ออาหาร ไม่มีแอลกอฮอล์

–    ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามระบุในรายการ           –     ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

–   ค่าเรือ/ท้องถิ่น ไม่รวมทิป                                           –     ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดที่นอกเหนือจากรายการ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีเปิดใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
  • ทิปทีมงานไกด์ คนขับและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือ ยุวมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์อาสา)

หมายเหตุ    กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าวซึ่งผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้   โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

กำหนดการเดินทาง  22-24 ต.ค. / 3-5 ธ.ค. และทุกศุกร์ ถึง อาทิตย์ 27 ท่าน