Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เส้นทางเขาเล่าว่า “เมืองที่ห้ามพูดโกหก”

เส้นทางเขาเล่าว่า “เมืองที่ห้ามพูดโกหก”

สัมผัสปีท่องเที่ยววิถีไทย เยือนเมืองอุตรดิตถ์ เมืองลับแล

พระอกแตก บ้านแก่งใต้ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก

อุทยานศรีสัชนาลัย + อุทยานฯสุโขทัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก

(เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 3 วัน 2 คืน)

วันแรก [ กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์ “เมืองที่ห้ามพูดโกหก” ]

เวลา 05.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อความสะดวก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิกä พร้อมเครื่องดื่ม ร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴พิษณุโลก

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ วัดบ้านแก่งใต้ อ.ตรอน สักการะ หลวงพ่อเพ็ชร์ ตามรอยพระอกแตก Unseen ขอพรเสริมมงคลก่อนเดินทางสู่  ลับแล….ดินแดนเขาเล่าว่าห้ามพูดโกหก” เมืองแห่งสัจจะวาจา นำท่านไหว้พระ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดสำคัญใจกลางเมืองลับแลที่ผู้คนให้ความศรัทธาและกราบไหว้ บุญบารมีได้สักการะ พระบรมธาตุทุ่งยั้ง โบราณสถานคู่เมืองทุ่งยั้ง ลับแล ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจากรุงสุโขทัย

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 🍴 หลังอาหารเข้าที่พักระดับมาตรฐาน เมืองอุตรดิตถ์ (ห้องละ 2 ท่าน)


วันสอง [ อุตรดิตถ์ – เมืองเชลียง – ศรีสัชนาลัย – สุโขทัย ]

เวลา 07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่สดใส ใส่บาตรพระเสริมพลังใจ กำลังกายแข็งแรง  พร้อมชาร์ดพลังรับประทานอาหารเช้า 🍴

 08.00 น.

เดินทางสู่ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก วีระบุรุษแห่งชาวอุตรดิตถ์ พร้อมชมสัญลักษณ์ ดาบเหล็กน้ำพี้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สร้างไว้เพื่อเกียรติยศของพระยาพิชัยที่เสียสละสู้รบกับพม่าในสมัยกรุงธนบุรี เดินทางสู่ วัดท่าถนน (วัดเตาหม้อ) สักการะ หลวงพ่อเพ็ชร์ พระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยเชียงแสนรุ่นแรก เดินทางสู่ อำเภอศรีสัชนาลัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴

เวลา บ่าย

เยี่ยมชม วัดช้างล้อม วัดศูนย์กลาง อุทยานประวัติศาสตร์เมืองศรีสัชนาลัย รายล้อมองค์เจดีย์ประทาน ด้วยช้างปั้น 39 ตัว ที่สร้างด้วยศิลาแลงเป็นส่วนใหญ่ เดินทางข้ามฝั่งไปชม วัดเจดีย์เจ็ดแถว อันเป็นสถาปัตยกรรมหรือทุ่งเจีย์จำนวนมากอันมีเจดีย์ทรงต่างกันไป แต่โดยเด่นด้วยเจดีย์ประทาน ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อันมีอิทธิพลมากในสมัยสุโขทัย

เวลา 16.00 น.

เดินทางสู่ แหล่งเตาเผาทุเรียงบ้านเกาะน้อย ชุมชนเตาเผาสังคโลกโบราณที่ยังอนุรักษ์ พร้อมชมพิพิธภัณฑ์ เตาสังคโลกโบราณ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนอาทิ เครื่องปั้นดินเผา งานชาม สังคโลกย้อนยุค

เวลา 18.00 น.

บริการหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴 หลังอาหารเข้าที่พัก โรงแรมระดับมาตรฐาน เมืองสุโขทัย (ห้องละ 2 ท่าน)


วันสาม [ สุโขทัย – พิษณุโลก – นครสวรรค์ – กรุงเทพฯ ]

  07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของที่พัก 🍴

 09.00 น.

นั่งรถรางเยี่ยมชม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ร่องรอยพระราชวังโบราณ “เนินปราสาท” เยี่ยมชม วัดมหาธาตุศูนย์กลางเมือง วัดศรีสวาย วัดพระพายหลวง สั่นกระดิ่งสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 10.00 น.

ตามรอยตำนานพระพุทธรูปพูดได้ “พระอจนะ” ภายในวิหารแห่ง วัดศรีชุม เมืองสุโขทัย

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴

เวลา บ่าย

แวะสักการะ พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ “วัดใหญ่” เมืองพิษณุโลก ซื้อกล้วยตากลือชื่อก่อนเดินทางกลับ เป็นของฝากคนทางบ้าน

เวลา 18.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴 นครสวรรค์

เวลา 22.00 น.

(โดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิภาพ อย่าลืมพบกันโปรแกรมถัดไป


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 4,900.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 3,950.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ