Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เส้นทางท่องเที่ยว AEC อุบลฯ จำปาสัก ปากเซ

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2559 จังหวัดขอนแก่น

เส้นทางท่องเที่ยว AEC อุบลฯ จำปาสัก ปากเซ

พระธาตุอานนท์ ยโสธร ด่านช่องเม็ก น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกตาดผาส้วม 

(ทัวร์รถโค้ชปรับอากาศ 4 วัน 3 คืน สัมผัสงานสงกรานต์ 2 วิถี/สนับสนุนโดยการท่องเที่ยว ภาคอีสาน)

วันที่ 13 เมษายน 2559

[กรุงเทพฯ – บ้านไผ่ – ขอนแก่น “ร่วมงานบายศรี และสรงน้ำพระวัดไชยศรี”]

เวลา  04.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ อำนวยความสะดวกให้ท่าน  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อความสะดวก ระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก ä พร้อมเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว (เทศกาลรถติด)

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร… ä หลังอาหารเช็คอิน จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพักโรงแรมระดับมาตรฐานของจังหวัดขอนแก่น (ห้องละ 2-3 ท่าน)

ช่วงบ่าย

เดินทางสู่ จังหวัดขอนแก่น ททท.ชวนสัมผัสงานสงกรานต์วิถีเดิมแท้ ที่ “วัดไชยศรี บ้านสาวะถี” ร่วมสรงน้ำพระสืบสานงานประเพณีอันดีงามของภาคอีสาน ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ สืบทอดการเรียกขวัญที่ใครก็อยากเข้าร่วม เพื่อเป็นมงคลยิ่ง พร้อมชมภาพจิตรกรรมอายุ 113 ปี บนฝาผนังที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ภายในสมของวัดที่นับเป็นการบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิตของชนอีสาน จากนั้นเข้าที่พัก

เวลา  18.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารค่ำä ที่ได้รับความร่วมมือจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สนับสนุนในครั้งนี้ ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคอีสาน ณ ห้องอาหารโรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น

***** จนสมควรแก่เวลาเข้าพักผ่อนนิทรา หรือเล่นน้ำสงกรานต์แบบวัยมันส์ที่ถนนข้าวเหนียวตามอัธยาศัย ******


วันที่ 14 เมษายน 2559   [ขอนแก่น – ร้อยเอ็ด – ยโสธร – อุบลราชธานี]

เวลา  07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

เวลา  08.00 น.

เดินทางสู่ วัดทุ่งเศรษฐี กราบสักการะหลวงพ่อดำ ที่ประดิษฐานภายใน พระมหารัตนเจดีย์ศรีไตรโลกนาถ พุทธเจดีย์แห่ง 3 โลก ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมประยุกต์ร่วมสมัย จากนั้นนำทุกท่านสักการะ พระเจ้าใหญ่ ณ วัดบูรพาภิราม อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด สรงน้ำพระสูงที่สุดในประเทศไทย 67 เมตร

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ร้อยเอ็ด

ช่วงบ่าย

เดินทางสู่ เดินทางสู่ วัดมหาธาตุ ถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองยโสธรมาตั้งแต่แรกสร้างเมือง สักกาะ พระพุทธบุษยรัตน์ หรือ พระแก้วหยดน้ำค้าง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยเชียงแสน มี พระธาตุยโสธร หรือ พระธาตุอานนท์ ตั้งอยู่หน้าอุโบสถ ภายในพระธาตุบรรจุอัฐิธาตุของพระอานนท์ การก่อสร้างได้รับอิทธิพลศิลปะลาวที่นิยมสร้างขึ้นเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ นำชม พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ลำทวน เขาเล่าว่า..ตำนาน “มหายุทธแดนอีสาน”/เขาเล่าว่า ที่มีหลายคนนำไปเทียบกับเมอร์ไลออนสิงคโปร์นั้น เป็นพิพิธภัณฑ์รูปร่างสุดแปลกในประเทศไทยที่สอดแทรกตำนานเกี่ยวกับพญาคางคกและบั้งไฟ ที่เป็นเรื่องเล่าที่เป็นตำนานพื้นเมืองของชาวอีสาน

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ä หลังอาหารเข้าที่พัก เมืองอุบลราชธานี (ห้องละ 2 ท่าน) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 15 เมษายน 2559   [อุบลราชธานี – ช่องเม็ก – คอนพะเพ็ง – ปากเซ]

เวลา  07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เวลา  09.30 น.

เดินทางถึง ด่านชายแดนช่องเม็ก ผ่านขั้นตอนกระบวนการผ่านแดนไทย-ลาว เชื่อมประตูสู่ AEC (ส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนก่อนเดินทาง) ระหว่างนั้นให้ท่านได้เลือกสำรวจราคาสินค้าปลอดภาษี (สำหรับขากลับ) เมื่อหนังสือเดินทางเรียบร้อยแล้ว ขึ้นรถเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว-ญี่ปุ่น สู่ เมืองปากเซ เมืองท่าเศรษฐกิจที่สำคัญของลาวตอนใต้ สัมผัสวิถีชีวิตขิงชาวลาวใต้ ที่มีความเป็นอยู่เรียบง่ายเลี้ยงวัว ควาย ทำไร่ ไถนา

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ร้านอาหารพื้นเมืองบ้านขี้นาก

ช่วงบ่าย

นำพาคณะเยือนชม น้ำตกคอนพะเพ็ง ນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ  น้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับภูมิภาคอินโดจีน ไหลเชี่ยวกรากจากแม่น้ำโขง มีความสูง 69 ฟุต ได้รับการขนานามว่า “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย” ตั้งอยู่ในแขวงจำปาสัก ประเทศลาว ตื่นตาตื่นใจกับความอัศจรรย์ และเสียงที่ดังลั่นสนั่นผืนป่า

เวลา  17.00 น.

นำพาทุกท่านเข้าพัก ณ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ หรือระดับมาตรฐาน เมืองปากเซ (ห้องละ 2 ท่าน)

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร    หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน


วันที่ 16 เมษายน 2559

[เมืองปากเซ – ปากซอง น้ำตกผาส่วม – ช่องเม็ก – อุบลฯ]

เวลา  07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เวลา  08.00 น.

เที่ยวตลาดเช้าเมืองปากเซ เดินทางสู่ แหล่งปลูกชา กาแฟ ที่ราบสูงโบโลเว่น เมืองปากซอง แหล่งปลูกกาแฟทั้งโรบัสต้า และอาราบิก้า ชาดีๆรสชาติเยี่ยมยอด ชม น้ำตกตาดฟาน น้ำตกคู่แฝดในเขต อุทยานดงหัวสาว โอบล้อมด้วยผืนป่าอันสมบูรณ์ ด้วยความสูง 120 เมตร จนต้องแหงนมองเลยเชียว

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  เมืองปากเซ

ช่วงบ่าย

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง การรวบรวมชนเผ่าต่างๆของลาว 8 เผ่า อันได้แก่ เผ่ากระตู้ ,เผ่าแงะ, เผ่าตะโอย,ลาวลุ่ม,กระเหรี่ยง,ส่วย เป็นต้น เข้าไว้เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่สะท้อนเป็นภาพลักษณ์ที่น่าสนใจ นำท่านชม น้ำตกตาดผาส้วม อุทยานแห่งชาติบาเจียง ที่ไหลมาจากเทือกเขาเทวดา “ส้วม” ภาษาลาวหมายถึง “หอนอน,เรือนนอน,ห้องหอ ของหญิงสาว แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวลาวใต้ โอบล้อมด้วยป่าไม้ขนาดใหญ่ แต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าร้านอาหาร และบรรยากาศชวนภิรมย์นั้นเกิดจากฝีมือของคนไทยโดย คุณวิมล กิจบำรุง นักธุรกิจชาวนครปฐม เข้ามามีบทบาทมาตั้งแต่ปี 2539-2542 ก้อนหินขนาดใหญ่ถูกวงเรียงซ้อนให้ดูต่างระดับ สร้างสะพานข้ามลำน้ำ ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ จัดระเบียบให้สะอาดตา สมควรแก่เวลาพาทุกท่านเดินทางสู่ ด่านชายแดนช่องเม็ก อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากปลอดภาษี (ในจำนวนตามกฎหมายระหว่างประเทศ)

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนบนรถ


วันที่ 17 เมษายน 2559       [กรุงเทพฯ]

เวลา  07.00 น.

(เวลาโดยประมาณ)เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ลืมทัวร์ไทย


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ   8,900 บาท              กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ  2,500  บาท

เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ    6,700 บาท                     พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตราค่านี้รวม 

– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน                         – ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

– ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น                 – มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

– ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด               – ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม       

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์,ฯลฯ

– ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

– ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับ ชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

– ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email / ID :line

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ

กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

***โปรดเตรียม*** ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด/เอกสาร                            บัตรประจำตัวประชาชน