Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เส้นทางท่องเที่ยว AEC หนองคาย เวียงจันทน์ สังคม

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2559 จังหวัดขอนแก่น

เส้นทางท่องเที่ยว AEC หนองคาย เวียงจันทน์ สังคม

พระเจ้าองค์ตื้อ พระธาตุบังพวน วัดโพธิ์ชัย วัดป่าภูก้อน

อุทยานประวัติภูพระบาท

(ทัวร์รถโค้ชปรับอากาศ สัมผัสงานสงกรานต์ 2 วิถี/สนับสนุนโดยการท่องเที่ยว ภาคอีสาน)

วันที่ 13 เมษายน 2559

[กรุงเทพฯ – บ้านไผ่ – ขอนแก่น “ร่วมงานบายศรี และสรงน้ำพระวัดไชยศรี” ]

เวลา  04.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ อำนวยความสะดวกให้ท่าน  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อความสะดวก ระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก ä พร้อมเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว (เทศกาลรถติด)

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร… ä หลังอาหารเช็คอิน จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพักโรงแรมระดับมาตรฐานของจังหวัดขอนแก่น (ห้องละ 2-3 ท่าน)

ช่วงบ่าย

เดินทางสู่ จังหวัดขอนแก่น ททท.ชวนสัมผัสงานสงกรานต์วิถีเดิมแท้ ที่ “วัดไชยศรี บ้านสาวะถี” ร่วมสรงน้ำพระสืบสานงานประเพณีอันดีงามของภาคอีสาน ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ สืบทอดการเรียกขวัญที่ใครก็อยากเข้าร่วม เพื่อเป็นมงคลยิ่ง พร้อมชมภาพจิตรกรรมอายุ 113 ปี บนฝาผนังที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ภายในสมของวัดที่นับเป็นการบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิตของชนอีสาน จากนั้นเข้าที่พัก

เวลา  18.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารค่ำä ที่ได้รับความร่วมมือจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สนับสนุนในครั้งนี้ ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคอีสาน ณ ห้องอาหารโรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น

***** จนสมควรแก่เวลาเข้าพักผ่อนนิทรา หรือเล่นน้ำสงกรานต์แบบวัยมันส์ที่ถนนข้าวเหนียวตามอัธยาศัย ******


วันที่ 14 เมษายน 2559

[ขอนแก่น – อุดรธานี – เวียงจันทน์ สปป.ลาว – หนองคาย]

เวลา  07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

เวลา  08.00 น.

เดินทางสู่ ด่านชายแดนมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านกระบวนการผ่านแดนตรวจคนเข้าเมืองสู่ กำแพงนครเวียงจันทน์ โดยมีไกด์ สปป.ลาวที่น่ารัก คอยให้การแนะนำและท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลิน สักการะ พระธาตุหลวง ศูนย์กลางและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมใจของชาวลาว ถ่ายรูปเก็บความประทับใจที่ ประตูชัย ศิลปะลาว+ฝรั่งเศส

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

ช่วงบ่าย

เดินทางสู่ วัดศรีเมือง สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เสมือนศาลหลักเมืองประจำประเทศ สมควรแก่เวลาชม หอพระแก้ว ยลพระพุทธรูปโบราณล้ำค่า และเป็นสถานที่อันเคยประดิษฐานองค์พระแก้วมรกต เยี่ยมชมตลาดลาวช้ออปิ้งสินค้ากลุ่มอินโดจีน(ตามสมควรและความสะดวก) อาทิ กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องเงิน เป็นต้น

เวลา  15.00 น.

ปิดท้ายด้วยการละลายทรัพย์ ณ ด่านชายแดนดิ้วตี้ฟรี เพลิดเพลินกับการคัดสรรค์สินค้าแบรนด์เนมราคาถูก

เวลา  17.00 น.

เดินทางกลับสู่ ประเทศไทยข้าม สะพานมิตรภาพไทยลาว (แห่งที่1) สู่จังหวัดหนองคาย

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ä หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักระดับมาตรฐาน (2 ท่าน) จังหวัดหนองคาย


วันที่ 15 เมษายน 2559   [หนองคาย – วัดโพธิ์ชัย – ท่าบ่อ – อำเภอสังคม]

เวลา  07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เวลา  08.00 น.

เดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย สักการะสรงน้ำ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคายมาช้านาน จากนั้นนำท่านเลาะแม่น้ำโขง  ไหว้พระสรงน้ำ พระธาตุบังพวน โบราณสถานคู่เมืองเวียงคุก อันเป็นที่ตั้งของสัตสถานอันควรค่าต่อการบูชาชม บ่อพญานาคและพระพุทธรูปโบราณ

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  ท่าบ่อ

ช่วงบ่าย

นมัสการ พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ภายใน วัดศรีชมพูองค์ตื้อ เชื่อกันว่าสร้างในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐา โดยช่างฝ่ายเหนือของล้านช้าง หล่อด้วยทอง และทองเหลืองน้ำหนัก 1 ตื้อ ในขณะหล่อนั้นมีทวยเทพเทวาร่วมด้วยช่วยกัน 108 องค์ จากนั้นนำท่านสัมผัสแคว้นแดนธรรมะ วัดหินหมากเป้ง หลวงปู่เทสก์ เทศน์รังสี พระสายกรรมฐาน ยลชมพระสุธรรมเจดีย์ แห่ง วัดป่าอรัญบรรพตหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” เดินทางสู่ วัดพระธาตุผาตากเสื่อ ชมเกร็ดมังกรเหนือหาดทรายแม่น้ำโขง และทิวทัศน์เหนืออำเภอสังคม ลาลับแสงสุดท้ายก่อนลงจากเขา

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารเข้าที่พัก รีสอร์ท ธรรมชาติ (ห้อง 2 ท่าน) อำเภอสังคม


วันที่ 16 เมษายน 2559   [นายูง – อุดรธานี – กรุงเทพฯ]

เวลา  07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าแบบเรียบง่าย ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

เวลา  08.00 น.

เดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ดินแดนพุทธธรรมที่ซ่อนตัวในหุบเขาผืนป่าธรรมชาตินายูงอันเงียบสงบ นำท่านชมวิหารพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีย์ พร้อมสรงน้ำสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ ห้องอาหาร

ช่วงบ่าย

เที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ชมคอกม้าท้าวบารส หอนางอุษา จินตนาการไปกับธรรมชาติป่าหิน

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ä หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน

เวลา  22.00 น.

(เวลาโดยประมาณ)เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ลืมทัวร์ไทย


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ    6,999 บาท               กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ  2,200  บาท

เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ    5,300 บาท                      พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตราค่านี้รวม 

– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน                    – ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

– ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น            – มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

– ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด           – ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม       

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์,ฯลฯ

– ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

– ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับ ชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email / ID :line

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ   

กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

***โปรดเตรียม*** ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด/เอกสาร                           บัตรประจำตัวประชาชน