Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เสน่ห์ชายแดนAEC ตาก เมียวดี แม่สอด 3 วัน 2 คืน

เสน่ห์ชายแดนAEC ตาก เมียวดี แม่สอด

อุทยานฯกำแพงเพชร พระธาตุบ้านตาก  วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน 

 ไร่กุหลาบปฐมเพชร ไหว้พระแม่สอด เที่ยวเมืองเมียวดี

เมียนม่าร์   ตลาดริมเมยแม่สอด

   (เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 3 วัน 2 คืน)

วันแรก   [กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ – กำแพงเพชร – บ้านตาก – ตาก]

เวลา  05.30 น.

นัดทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดตาก เพื่อความสะดวก ระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก ä พร้อมเครื่องดื่ม ร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว

เวลา  10.00 น.

ท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ยลชม วัดพระแก้ว อารามหลวงใจกลางเมือง นับเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด และยังเคยประดิษฐานองค์พระแก้วมรกตอีกด้วย เที่ยวชม วัดช้างรอบ วัดที่สร้างอยู่บนเนิน เป็นพระเจดีย์ทรงลังกามีช้างปูนรายล้อม 68 ตัว ทรงเครื่อง มีพรรณพฤกษารายล้อม ชม วัดพระสี่อิริยาบถ ที่โดเด่นด้วยการสร้างพระพุทธรูปโบราณ นั่ง ยืน เดิน นอน ทุกวัดในเขตอุทยานฯล้วนสร้างจากศิลาแลงฉาบปูนทั้งสิ้น

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  กำแพงเพชร

ช่วงบ่าย

เดินทางสู่ วัดพระธาตุบ้านตาก กราบขอพร “หลวงพ่อทันใจ“มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อทันใจ ว่าขอสิ่งใด ล้วนแต่ได้สมดังใจปรารถนาทุกประการ อีกราว 500 เมตร ร่วมรำลึกถึงพ่อขุนรามคำแหงที่มีชัยในยุทธหัตถีเหนือขุนสามชน จึงสร้าง เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ศิลปะสุโขทัย เอาไว้นั้นเอง

เวลา  16.00 น.

เดินทางเที่ยวชม วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน “เขาพระบาท”นับเป็นการค้นพบซากฟอสซิ่ลต้นไม้เป็นหินขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชีย ขนาด72.22 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร อายุประมาณ 2 ล้านปี

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารเข้าที่พัก ณ โรงแรมระดับมาตรฐาน เมืองตาก(ห้องละ 2 ท่าน)


วันที่สอง    [ตาก – แม่สอด – ไร่กุหลาบ – แม่สอด]

เวลา  07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

เวลา  08.00 น.

เดินทางสู่ อำเภอแม่สอด ระหว่างเส้นทางผ่านชมป่าเขาที่สมบูรณ์ ชุ่มชื่นด้วยความเขียวขจี แวะ ศาลพระวอ นายด่านแม่ละเมานักรบกะเหรี่ยงผู้กล้าสมัยสมเด็จพระนเรศวร ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ

เวลา  10.00 น.

เที่ยวชม ไร่กุหลาบปฐมเพชร UNSEEN ไร่กุหลาบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดินแดนแห่งความงามที่อบอวลไปด้วยกลิ่นความหอมของกุหลาบกว่า 7,000 ไร่ อุดหนุนผลิตภัณฑ์กุหลาบกุหลาบอบแห้งเป็นของฝาก

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

ช่วงบ่าย

นำคณะไหว้พระทำบุญ วัดไทยสามัคคี หรือ วัดเหนือตามรอยกินรี” สักการะ หลวงพ่อทันใจรัตนมุงเมือง กราบรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ พร้อมชมงานแกะสลักไม้ที่โค่นตายด้วยพายุ เป็นลวดลายต่างๆ จากนั้นนำชมวัดไทยใหญ่ วัดไทยวัฒนาราม สักการะ พระไสยาสน์ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และพระมหามุนีย์จำลองจากมัณฑะเลย์

เวลา  19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  หลังอาหารเข้าที่พัก ณ โรงแรม J2 อำเภอแม่สอด (พักห้องละ 2 ท่าน)


วันที่สาม     [แม่สอด – เมียวดี เมียนม่าร์ – นครสวรรค์ – กรุงเทพ]

เวลา  07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เวลา  08.00 น.

เก็บสัมภาระเดินทางสู่ ด่านพรมแดนไทย-เมียนม่าร์ ข้ามสะพานริมเมยสู่ เมืองเมียวดี ไหว้พระ 2 แผ่นดิน ยลวิถีชีวิตเพื่อนบ้าน ชม วัดส่วยมินวุ่น “วัดเจดีย์ทอง”หรือ “วัดชเวเมียนโหว่นเซตี้” วัดคู่บ้านคูเมืองเมียวดี ประดิษฐานพระมหามุนีย์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของมียนม่าร์ มีมหาเจดีย์สีทองอร่ามโดดเด่นมีความสูง 123 ฟุต 3 นิ้ว ยอดฉัตรประดับอัญมณีนานาชาติ  เดินทางไปยัง วัดมิเจากง (วัดจระเข้) ปรากฏจระเข้ปูนปั้นขนาดใหญ่ทาสีเขียวใส ยาว 65 เมตร นอนแบกหอไตรอยู่ เดินทางไป วัดเจ้าโหล่งจี (วัดก้อนหินใหญ่) วัดนี้นิยมมาขอพร ยกก้อนหินเสี่ยงทาย ปิดท้ายด้วยการเดินเที่ยวชม ตลาดบุเรงนอง สัมผัสวัฒนธรรมและภาษาซื้อผลไม้ และขนมทานเล่น

เวลา  เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร แม่สอด

ช่วงบ่าย

ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดริมเมย สุดชายแดน สินค้าประเภทพลอยพม่า ไม้แกะสลัก ของเล่นเด็ก เสื้อผ้า เป็นต้น ขากลับแวะซื้อหาผลไม้พื้นเมืองสะตอเบอรี่ ส้ม ที่ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอ

เวลา  19.00 น.

บริการอาหาร ณ ห้องอาหาร  นครสวรรค์

เวลา  22.00 น.

(โดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งอำลาท่านสู่ จุดหมายโดยสวัสดิ์ภาพ อย่าลืมพบกันโปรแกรมถัดไป*-*


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2   ท่านละ   4,999   บาท                        กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ  1,500   บาท

เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ  3,750  บาท                           พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตราค่านี้รวม 

– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน                         – ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

– ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น                 – มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

– ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด               – ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม       

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยภาพรวม

– ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

– ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม

– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

– ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง   

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email / Id:Line

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ 

กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะและเวลา โดยการขอสงวนสิทธิ์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะยึดถือและคำนึงผลประโยชน์ และความปลอดภัย ของท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ

***โปรดเตรียม***ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด