Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2559 จังหวัดขอนแก่น เส้นทางท่องเที่ยว AEC นครพนม ท่าแขก แขวงคำม่วน

เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ 2559 จังหวัดขอนแก่น

เส้นทางท่องเที่ยว AEC นครพนม ท่าแขก แขวงคำม่วน

เส้นทางไหว้พระธาตุ 8 สถาน ประจำวันเกิด เที่ยวเมืองนครพนม  

(ทัวร์รถโค้ชปรับอากาศ สัมผัสงานสงกรานต์ 2 วิถี/สนับสนุนโดยการท่องเที่ยว ภาคอีสาน) 

วันที่ 13 เมษายน 2559  [กรุงเทพฯ – บ้านไผ่ – ขอนแก่น “ร่วมงานบายศรี และสรงน้ำพระวัดไชยศรี”]

เวลา 04.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ อำนวยความสะดวกให้ท่าน  ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อความสะดวก ระหว่างทาง บริการอาหารเช้าแบบปิกนิก  พร้อมเครื่องดื่ม มัคคุเทศก์แนะนำการท่องเที่ยว (เทศกาลรถติด)

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร… หลังอาหารเช็คอิน จัดเก็บสัมภาระเข้าห้องพักโรงแรมระดับมาตรฐานของจังหวัดขอนแก่น (ห้องละ 2-3 ท่าน)

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ จังหวัดขอนแก่น ททท.ชวนสัมผัสงานสงกรานต์วิถีเดิมแท้ ที่ “วัดไชยศรี บ้านสาวะถี” ร่วมสรงน้ำพระสืบสานงานประเพณีอันดีงามของภาคอีสาน ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ สืบทอดการเรียกขวัญที่ใครก็อยากเข้าร่วม เพื่อเป็นมงคลยิ่ง พร้อมชมภาพจิตรกรรมอายุ 113 ปี บนฝาผนังที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ภายในสมของวัดที่นับเป็นการบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิตของชนอีสาน จากนั้นเข้าที่พัก

เวลา 18.00 น.

ร่วมรับประทานอาหารค่ำที่ได้รับความร่วมมือจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สนับสนุนในครั้งนี้ ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคอีสาน ณ ห้องอาหารโรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น

***** จนสมควรแก่เวลาเข้าพักผ่อนนิทรา หรือเล่นน้ำสงกรานต์แบบวัยมันส์ที่ถนนข้าวเหนียวตามอัธยาศัย


วันที่ 14 เมษายน 2559  [ขอนแก่น –กาฬสินธุ์ – สกลนคร – นครพนม “ไหว้พระธาตุ ๘ วันเกิด”]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

เวลา 08.00 น.

อำลาเมืองขอนแก่น เดินทางแวะไหว้พระ วัดทุ่งเศรษฐี บูชาเจดีย์แห่ง 3 โลก มหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีไตรโลกนาถ เดินทางมุ่งหน้าสู่ ชุมชนทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอย อ.พรรณนานิคม สกลนคร ชมการทอผ้าของชุมชนลาวกาว

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ä สกลนคร

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ เดินทางสู่ วัดพระธาตุประสิทธิ์ ๑… อ.นาหว้า จังหวัดนครพนม ประจำวันพฤหัสบดี บูชาพระธาตุนี้ อานิสงส์สำเร็จในหน้าที่การงานทั้งปวง” ภายองค์เจดีย์ประดิษฐานพระธาตุถึง ๑๔ องค์ นำมาจากสังเวชนีย์สถาน ประเทศอินเดีย เดินทางไปบูชา พระธาตุมหาชัย วัดโฆษดาราม ๒… อ.ปลาปาก ประจำวันพุธ “อานิสงส์ประสบชัย เสริมบารมี ค้าขายร่ำรวย ขายคล่อง” ภายในมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอรหันต์ธาตุ เดินทางไปยัง วัดมหาธาตุ อ.เมือง สักการะ พระธาตุนคร ๓ ประจำวันเสาร์ “อานิสงส์ บุญบารมี ได้เป็นเจ้าคน นายคน” 

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักระดับมาตรฐาน (2 ท่าน) จังหวัดนครพนม


 

วันที่ 15 เมษายน 2559   [นครพนม – สปป.ลาว ท่าแขก – ท่าอุเทน พระบาทเวินปลา – นครพนม]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ เดินทาง ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 ผ่านกระบวนการผ่านแดน สู่ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว (โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงไปด้วย) ผ่านชมเมืองเก่าย่ายนอาคาร ตึกเฟร้นโคโลเนียล ร่องรอยสถาปัตยกรรมแนวฝรั่งเศส นมัสการ พระธาตุศรีโคดตะบอง (ธาตุเมืองเก่า) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน มาช้านาน ชมอนุสรณ์นักรบนิรนาม วังสันติภาพ ผ่านชม ภูผาป่าหิน ที่ตั้งตระหง่านและท่าเกรง ชมวิถีชีวิตชมสินค้าที่ ตลาดการค้าลาว

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร เมืองท่าแขก สปป.ลาว

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ วัดพระธาตุท่าอุเทน ๔… ห่างจากเมือง 26 กม.ติดแม่น้ำโขง ประจำวันศุกร์ “อานิสงส์ชีวิต รุ่งโรจน์ดั่งดวงอาทิตย์” สถานที่ประดิษฐานพระอรหันต์ธาตุจากย่างกุ้ง พม่า ขากลับแวะสักการะ พระพุทธบาทเวินปลา อันเป็นตำนานของวังมัจฉาขอสักการะรอยพระบาทที่พระพุทธองค์ประทานไว้ยังริมน้ำแม่โขงนั้นเอง

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร ä หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย  

 


วันที่ 16 เมษายน 2559   นครพนม – เรณู – บ้านไผ่ – กรุงเทพฯ

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เวลา 08.00 น.

เดินทางสู่ วัดมรุกขนคร ต.นางหงส์ สักการะ พระธาตุมรุกขนคร ๕…กราบขอพรสำหรับคนเกิดวันพุธ ตอนกลางคืน อานิสงส์เกิดความดีความชอบ เพิ่มเสริมความรักสามัคคี เดินทางสู่ วัดพระธาตุเรณูนคร ๖.. อ.เรณู ประจำวันจันทร์ บูชาได้ “อานิสงส์วรรณะผุดผ่อง ดั่งแสงจันทร์ทรา งามสง่าดุจนางฟ้า เทพบุตร” สร้างจำลองมาจากพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระคัมภีร์โบราณ พร้อมประดิษฐาน หลวงพ่อองค์แสน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำของชาวภูไท ที่อาศัยอยู่โดยรอบวัดพระธาตุ จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ๗… อ.ธาตุพนม ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และผู้ที่เกิดปีวอก “อานิสงส์ผู้คนให้ความเคารพยำเกรง” เชื่อกันว่าผู้สร้างคือ พระอาทิตย์กับเหล่าเทวดา ภายในนั้นบรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกหน้าอก)แห่งองค์ศาสดา จากนั้น

เวลา 13.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

เวลา ช่วงบ่าย

เดินทางสู่ วัดพระธาตุศรีคุณ ๘… อ.นาแก นครพนม สำหรับผู้เกิดวันอังคาร นมัสการ “ได้อานิสงส์เพิ่มศักดิ์ศรี ทวีคูณ อดทน ต่อสูเป็นเยี่ยม” กราบขอพรพอกลับเวลาพาท่านเดินทางกลับแวะซื้อของฝากระหว่างทางเด้อ

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อน

เวลา 22.00 น.

(เวลาโดยประมาณ)เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ไม่ลืมทัวร์ไทย


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ          6,999 บาท

เด็กเล็ก อายุ 2-11 ปี  ท่านละ                  5,300 บาท  พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

กรณีพักเดี่ยวเพิ่ม  ท่านละ  2,200  บาท

อัตราค่านี้รวม 

– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน

– ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

– ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น

– มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

– ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด

– ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม    

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์,ฯลฯ – ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ – ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับ ชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม  – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

***โปรดเตรียม*** ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด/เอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน