Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

“เยือนถิ่นใต้ ไป…ปักหมุดหยุดเวลา ที่ นครศรีฯ พัทลุง สงขลา หาดใหญ่”

“เยือนถิ่นใต้ ไป…ปักหมุดหยุดเวลา ที่ นครศรีฯ พัทลุง สงขลา หาดใหญ่”

เที่ยวแดน “เขาเล่าว่า…พระแอด ปวดหาย” “เขาเล่าว่า…ไอ้ไข่ขอได้” “เขาเล่าว่า…สะพานแห่งความสุข”

นำท่าน…เยือนถิ่นใต้ สัมผัสวิถีไทยแดนใต้ รับฟังเรื่องราวลึกลับที่ท่านอาจยังไม่เคยรู้

ฟังตำนานเขาเล่าว่า…วัดเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

วัดพะโค๊ะ เกาะยอ สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตลาดกิมหยง

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม วัดวาอารามที่ล้วนแต่เก่าแก่งดงาม และได้รับการทำนุบำรุงสืบทอดมาโดยตลอด

บันทึกความทรงจำที่น่าประทับใจ แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา และทางธรรมชาติอันสมบูรณ์

วันแรก [ กรุงเทพฯ – ประจวบคีรีขันธ์ – ไอ้ไข่วัดเจดีย์ สิชล – นครศรีธรรมราช ]

เวลา 05.00 น.

นัดพบทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย… เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่าน ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  VIP สู่ สุราษฎร์ธานี ระหว่างทางบริการอาหารเช้าบนรถ (กล่อง)🍴บนรถบริการเครื่องดื่มร้อน – เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง

09.00 น.

นำท่านสักการะ สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรมรังสี หลวงปู่ทวด หลวงพ่อสด หลวงพ่อเงิน องค์ใหญ่ ณ วัดตาลเจ็ดยอด เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน 🍴 ณ ห้องอาหาร 

เวลา บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ อ.สิชล นำท่านสัมผัสสถานที่ “เขาเล่าว่า…ไอ้ไข่ขอได้” ไอ้ไข่วัดเจดีย์ อ.สิชล ที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเกือบ 200 ปี ที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะทางด้านโชคลาภและการค้าขาย ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพร จากนั้นเดินทางสู่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร … 🍴 หลังอาหารพาท่านเข้าที่พัก ณ โรงแรมทวินโลตัส หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน อิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข


วันสอง [ พระกัจจายนะ พระธาตุไร้เงา – พัทลุง – สงขลา ]

เวลา 06.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม  🍴

เวลา 07.30 น.

ออกเดินทางท่องเที่ยว วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก สร้างแต่ปี พ.ศ.854 เป็นที่ตั้งของ พระบรมธาตุยอดทองคำ Unseen In Thailand พระธาตุไร้เงา พลังแห่งศรัทธากลางเมืองนครฯ “นครสองธรรม” จากนั้นนำท่านชม “วัดดอนตรอ” สักการะ “พ่อท่านสังข์” เจ้าของตำนาน “เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำปากพนัง”

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวกำนัน  🍴

เวลา บ่าย

หลังอาหารมุ่งหน้าสู่ จังหวัดพัทลุง นำท่านชมสถานที่เขาเล่าว่า “สะพานแห่งความสุข” สะพานที่ถูกขนาบข้างไปด้วยทะเลสาบ และเชื่อมระหว่างสองจังหวัด ถ่ายภาพวิวสวย ๆ ของทะเลสาบ วิถีชีวิตควายน้ำ และนกนานาพันธุ์ ที่สุดลูกหูลูกตา นำท่านชม อุทยานนกน้ำทะเลน้อย อ.ควนขนุน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก

เวลา 19.00 น.

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร……. 🍴 หลังอาหารนำพาทุกท่านเข้าพัก ณ โรงแรม ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน)


วันสาม [ สงขลา – เกาะยอ – หาดใหญ่ ]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม 🍴

 08.00 น.

หลังอาหาร อากาศดีๆยามเช้า นำท่านเยือนชม หาดสมิหลา กินลม ชมวิว ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์นางเงือก ชมเกาะตำนาน เกาะหนู เกาะแมว    จากนั้นนำท่านไปไหว้พระ วัดพะโค๊ะ (วัดราชประดิษฐาน) อ.สทิงพระ วัดนี้มีการสร้างมาแต่สมัยอยุธยาตอนต้น เป็นบ้านเกิดของ หลวงปูทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เทพเจ้าแห่งแดนทักษิณ บูชาสิ่งสำคัญ เช่น พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ รูปหล่อหลวงปู่ทวด บ่อน้ำซักจีวร ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร มาเลเซียมากราบไหว้กันอย่างคึกคัก จากนั้นเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ ผ่านชม เกาะยอ เกาะเล็กๆกลาง ทะเลสาบสงขลา โดยข้าม สะพานติณสูลานนท์ สะพานยาวที่สุดในประเทศไทย

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร…..  🍴

เวลา บ่าย

เดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ เยี่ยมเมืองหนึ่งในเขตการปกครองพิเศษที่คึกคักด้านเศรษฐกิจ และสังคม นำท่านเดินทางชมตัวเมืองบนมุมสูง 371 เมตร ณ เขาคอหงส์ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมงคลมหาราช ขนาดความสูง 19.90 เมตร ขนาดน้ำหนัก 200 ตัน นำท่านนั่งกระเช้าแห่งแรกในประเทศไทย Hadyai Cable Car (เคเบิ้ลคาร์) สักการะท้าวมหาพรหม พระโพธิสัตว์กวนอิม ชมวิวหาดใหญ่บนมุมสูง  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งยัง ตลาดกิมหยง ตลาดสันติสุข ซึ่งสามารถเดินหรือใช้บริการรถแท็กซี่ ขนาดเล็กไปช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองกันได้

17.00 น.

สมควรแก่เวลาพาคณะเข้าที่พักในเมืองหาดใหญ่ ระดับโรงแรมมาตรฐาน (ห้องละ 2 ท่าน)

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร… 🍴 หลังอาหารกลับเข้าพักผ่อน


วันสี่ [ หาดใหญ่ – นครศรีธรรมราช – สุราษฎร์ – กรุงเทพฯ ]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม 🍴

 08.00 น.

หลังอาหารอำลาเมืองหาดใหญ่ (***ท่านใดที่ประสงค์จะกลับเครื่องสามารถเช็คเอ๊าท์ได้ถึงเวลาเที่ยงครับ***)ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดพระธาตุน้อย จ.นครศรีธรรมราช รับฟังตำนาน พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อันลือเลื่องในหมู่ศิษย์ยานุศิษย์และประชาชนที่เคารพนับถือ จากเดินทางสู่ บ้านพุมเรียง ชุมชนเก่าแก่ย้อนหลังไปถึงสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ให้ท่านได้เลือกซื้อและชมการทอผ้าไหม บ้านพุมเรียงเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายผ้าไหม และผ้าทอลวดลายสีสันต่างๆ มีร้านจำหน่ายผ้าไหมพุมเรียงอยู่บริเวณตลาดพุมเรียง

เวลา เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร…..  🍴 จ.สุราษฎร์ธานี

เวลา บ่าย

หลังออกเดินทางสู่ อ.หลังสวน อิสระให้ท่านได้อุดหนุนกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เลือกซื้อผลไม้ และพันธุ์ไม้เมืองใต้ จากนั้นเดินทางต่อ

เวลา 19.30 น.

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร… 🍴 จ.ประจวบฯ  หลังอาหารเดินทางสู่ กรุงเทพฯ

เวลา 23.30 น.

(เวลาโดยประมาณขึ้นกับสภาพการจราจรในขณะเดินทาง)เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่านยังจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 6,900.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,100.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 5,700.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน 

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ