Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เที่ยวแดนอุษา พาไปกินผลไม้ เมืองระยอง นอนเกาะเสม็ด

เที่ยวแดนอุษา พาไปกินผลไม้

เมืองระยอง นอนเกาะเสม็ด

หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ชิมผลไม้ในสวนลุงทองใบ ตลาดเกาะกลอย บ้านสุขาวดี

นอนพักผ่อน เดินเล่น บนชายหาดเกาะเสม็ด ยลเมืองเก่าระยอง ถนนจินดา

โดยรถโค๊ชปรับอากาศ 2 วัน 1 คืน

วันแรก [ กรุงเทพฯ – ระยอง – เกาะเสม็ด]

เวลา 06.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. ทีมงานเจ้าหน้าที่… คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP สู่ จันทบุรี เพื่อความสะดวกบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก (กล่องบนรถ) ä พร้อมบริการเครื่องดื่มร้อน – เย็น น้ำชา กาแฟ มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง

เวลา 09.00 น.

นำท่านสู่ วัดละหารไร่ กราบสักการะรูปหล่อหลวงปู่ทิมองค์ใหญ่ เสริมบุญบารมี ที่เป็นพระเกจิชื่อดังแห่งวัดละหารไร่ จังหวัดระยอง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้ สวนลุงทองใบ สวนผลไม้ ที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว อาทิ ทุเรียน ลำไย เงาะ มังคุด ลองกอง สละ กล้วยไข่ จากนั้น ให้ท่านได้สนุกสนาน อิ่มท้อง กับบุฟเฟ่ต์ผลไม้และไอสครีมทุเรียน ของสวนลุงทองใบ

 เวลา เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ä ณ ห้องอาหาร…..

เวลา บ่าย

หลังอาหารนำท่านจากนั้นเดินทางสู่ ตลาดน้ำเกาะกลอย เป็นตลาดน้ำเปิดใหม่ ในคอนเซ็ป “เพลิดเพลินเดินเล่น ตลาดเกาะกลอย อุ่นไอร่องรอย ความทรงจำครั้งเยาว์วัย” ซึ่งทันทีที่ก้าวเท้าผ่านประตูทางเข้า คุณจะได้เห็นสะพานไม้ทอดตัวไปสู่ตลาด เพื่อเดินไปสัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุค ชวนให้รื้อฟื้นถึงกลิ่นอายของตลาดเก่าแก่ในวันวาน ตลอดเส้นทางจะมีร้านค้าที่ตกแต่งด้วยคอนเซ็ปยุคเก่าโบราณ ซึ่งมีสินค้าให้เลือกช้อป เช่น เสื้อยืด ของที่ระลึก ของแต่งบ้าน เครื่องประดับอัญมณี ผ้าบาติกลวดลายเก๋ ๆ ฯลฯ จากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าเรื่อบ้านเพ นำท่านลงเรือสู่ เกาะเสม็ด ชมทัศนียภาพอันสวยงาม พร้อมให้ท่านได้บันทึกภาพรูปปั้น ผีเสื้อสมุทร สัญลักษณ์ของเกาะเสม็ด แล้วนำท่านขึ้นรถท้องถิ่นเดินทางเข้าที่พัก ณ เสม็ดคลับ รีสอร์ท บนเกาะเสม็ด ระดับมาตรฐาน หรือเทียบเท่า จัดเก็บสัมภาระและอิสระเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำทะเล

เวลา 17.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ท   หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยในบรรยากาศยามค่ำคืนอันแสนสุข

**หากสมาชิกท่านใดต้องการได(ตก)หมึก เพิ่มเงินท่านละ 750 บาท ** เรือออกไดหมึกเวลา 18.30 น.


วันสอง [ เกาะเสม็ด – บ้านสุขาวดี – กรุงเทพ ฯ  ]

เวลา 07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร รีสอร์ท

เวลา 08.00 น.

หลังอาหารอิสระให้ท่านเดินเล่น พักผ่อนหรือเล่นน้ำ บนชายหาดเกาะเสม็ด

เวลา 10.00 น.จัดเก็บสัมภาระออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ฝั่ง ตลาดบ้านเพ อิสระให้ท่านได้กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซื้อของกลับไปฝากคนทางบ้าน

เวลา 12.30 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร… ä บ้านเพ

เวลา บ่าย

จากนั้นหลังอาหาร นำท่านสู่ เมืองเก่าระยอง (ถนนจินดา) ให้ท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนโบราณในอดีต เยี่ยมชมเมืองเก่าระยอง หรือตลาดเก่าระยอง การเดินชมย่านเมืองเก่าแห่งนี้ท่านจะพบกับร้านอาหารต่าง ๆ ทั้งขนมไทยโบราณ ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ ส้มตำโบราณ ซึ่งแต่ละร้านมีอายุนานกว่า 10-50 ปี นอกจากนี้ยังเป็นย่านที่รวบรวมร้านขายของเก่า ร้านกรอบรูปสุดคลาสสิก จากนั้นออกเดินทางสู่ อาณาจักรของ บ้านสุขาวดี คฤหาสน์ที่สุดแสนอลังการ มีความยิ่งใหญ่และสีสันสดใสสวยงาม บ้านสุขาวดีเป็นบ้านของ ดร. ปัญญา โชติเทวัญ เจ้าของธุรกิจสหฟาร์ม ผู้ส่งออกผลิตผลทางการเกษตรรายใหญ่ของไทยมีพื้นที่กว่า 80 ไร่ ภายในมีอาคารโดมพระ ความลับสวรรค์ อาคารเจ้าแม่กวนอิม อุทยานสัจธรรม จนสมควรแก่เวลาเดินทางสู่กรุงเทพฯ

เวลา 19.00 น.

(เวลาโดยประมาณขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งท่านยังจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ 4,590.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500.- บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ  3,690.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

– ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน                     – ค่าอาหารตามมื้อที่กำหนดในรายการ

– ค่ารถนำเที่ยว และพาหนะท้องถิ่น                                          – มัคคุเทศก์,สต๊าฟ บริการช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง

– ค่าธรรมเนียมตามรายการที่กำหนด                                         – ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด ,ค่าโทรศัพท์,ค่าใช้จ่ายส่วนตัวโดยภาพรวม
  • ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
  • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์  และ หัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
  • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (ท่านละ 50% ของราคาทัวร์) 

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ

****โปรดเตรียม****

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนส่งให้ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน

ชุดเก่ง รองเท้ากระชับ, ยาประจำตัว , เสื้อกันลม ,หมวก, แว่นตากันแดด / **เอกสารประจำตัวประชาชน**

สอบถามรายละเอียดที่ วีระชล(วี) , แสงวิชัย(ติ๊) , สุรัก(สี) T. 0-2622 0341 – 6 หรือ 08-6306 4903

กรณีเดินทางไม่ถึง 25 คน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดเป็นรถขนาดเล็ก หรือ เลื่อนการเดินทางโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Facebook : www.facebook.com/roongrojtour                Line Official : @roongrojtour

RoongrojTour Travel Center ยินดีให้บริการพร้อมทีมงานเต็มไปด้วยคุณภาพ