Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เซี๊ยะเหมิน ซัวเถา แต้จิ๋ว

เซี๊ยะเหมิน ซัวเถา แต้จิ๋ว  

5 วัน 4 คืน (MF)

โดยสายการบินเซี๊ยะเหมินแอร์ไลน์

วันแรก  กรุงเทพฯ-เซี๊ยะเหมิน

เวลา 12.30 น.               

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินเซี๊ยะเหมิน แอร์ (MF) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

เวลา 16.25 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเซี๊ยะเหมิน โดยเที่ยวบินที่ MF854

เวลา 08.20 น.

ถึงสนามบินเมืองหังโจว คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนั่งรถเข้าสู่ตัวเมืองหังโจว

เวลา 20.35 น.

ถึงท่าอากาศยาน เมืองเซี๊ยะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีน (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) สัญลักษณ์ของเมืองคือ นกกระยางขาว ไข่มุกแห่งท้องทะเลเป็นเมืองศูนย์กลางของการพาณิชย์ หลังเปิดประเทศจีนได้ประกาศเป็นเมืองเศรษฐกิจเปิดพิเศษนำร่อง อยู่ตรงข้ามจีนไต้หวัน ห่างจากเกาะคีมอยเพียง 2,000 เมตร เซี๊ยะเหมินได้รับการยกระดับขึ้นมาเป็นเมืองใหญ่ใน ปี ค.ศ. 1387 โดยมีสถานะเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญและเคยเป็นพื้นที่สนามแห่งการศึกสงครามหลายครั้งในอดีต เมืองเซี๊ยะเหมินนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งเมื่อประเทศจีนเปิดประเทศออกสู่โลกภายนอกมากขึ้น หลังจากผ่านด่านศุลกากรเข้าเมืองเรียบร้อย  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 

พักที่ XIAMEN PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่สอง เซี๊ยะเหมิน – แต้จิ๋ว – วัดไคง้วน – ผ่านชมสะพานเซียงจื่อ – เท่งไฮ้ – พิพิธภัณฑ์หวั่งหลี – ซัวเถา                    

เวลา เช้า              

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง และนำท่านสู่ วัดไคง้วน อยู่ใจกลางเมืองแต้จิ๋ว วัดพุทธนิกายมหายานโบราณ สร้างขึ้นสมัยจักรพรรดิองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ถาง โดยมีนามรัชสมัยว่า “คายหยวน” ตรงกับปี ค.ศ. 738 และภายในวัดยังมีวัตถุโบราณมากมายที่สร้างขึ้นต่างยุคต่างสมัยกัน นมัสการองค์พระใหญ่และองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ที่ชาวเมืองให้ความเคารพนับถือ

เวลา กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านผ่านชมสะพานเซียงจื่อ เป็นสะพานโบราณข้ามแม่น้ำหานเจียง หรือเรียกอีกชื่อว่าสะพานกว่างจี้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองแต้จิ๋ว เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ้ง ปี ค.ศ.1170 โดยใช้เวลาสร้างถึง 57 ปี มีความยาว 515 เมตร ช่วงกลางสะพานซึ่งเป็นช่วงที่กว้างที่สุด มีความกว้างประมาณ 100 เมตร ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกของเมืองจีนที่เปิดปิดได้ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่อำเภอเท่งไฮ้  หลังจากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์หวั่งหลี เดิมทีเป็นบ้านของตระกูลหวั่งหลี หลังจากที่อพยพมาไทยแล้วยกให้เป็นพิพิธภัณฑ์ เป็นบ้านโบราณที่ใหญ่โตและรักษาสภาพไว้ดีที่สุด จากนั้นเดินทางสู่เมืองซัวเถา

เวลา ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารแต้จิ๋ว

พักที่  LONGHU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่สาม   ไฮตังม่า (เจ้าแม่ทับทิม) – เฮียงบูซัว (ศาลเจ้าพ่อเสือ) – ไต่ฮงกง – เหมยโจว

เวลา เช้า              

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนมัสการเจ้าแม่ทับทิม หรือ ไฮตังม่า เป็นที่นับถือของชาวประมงทุกคนเชื่อกันว่าหากจะต้องออกเดินทางไปในทะเล จะต้องมาไหว้ไฮตังม่าก่อนเพื่อขอให้ท่านช่วยคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัย ศาลไฮตังม่าแห่งนี้เป็นศาลเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่นับถือมาก จากนั้นนมัสการเจ้าพ่อเสือ เฮียงบูซัว เทพที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากชาวจีนในเมืองไทยเป็นอย่างมาก เป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลอง มาที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋ว เชื่อกันว่าหากครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับพ่อค้า, นักธุรกิจ ต้องมานมัสการเจ้าพ่อเสือเพื่อความเจริญในการทำมาค้าขาย กลับมาก็จะทำการค้าประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตทุกๆ ปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บนเดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ

เวลา กลางวัน 

รับประทานอาหารกลางวัน           

 นำท่านนมัสการไต่ฮงกง อันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องของความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันศาลแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน จนมีความสวยงามใหญ่โต จากนั้นเดินทางสู่เมืองเหมยโจว

เวลา ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร….อาหารจีนแคะ

พักที่ JINDEBAO HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่สี่ เหมยโจว – หย่งติ่ง-มรดกโลกทางวัฒนธรรมบ้านดินชาวฮากกา-หย่งติ้งถู่โหลว(รวมรถกล็อฟ  ) –  เซี๊ยะเหมิน-ร้านผ้าไหม

เวลา เช้า                        

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองหย่งติ้ง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

เวลา กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมมรดกโลกบ้านดิน โดยบ้านดินแต่ละหลังจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง การปลูกสร้ามีความเหมาะกับสภาพแวดล้อมร อบข้าง ที่ได้ผสมผสานกันระหว่างธรรมชาติกับอาคารที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ลักษณะภายนอกของบ้านดินมีรูปทรงตามแบบเลขาคณิตหลากหลายไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ครึ่งวงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ห้าเหลี่ยม แปดเหลี่ยม สำหรับชาวจีนฮากกา รูปทรงกลมเป็นการแสดงถึงการรวมกลุ่ม ความสวยงามความสุข ภายในตัวบ้านมีลานกว้าง โดยรอบจะเป็นห้องพักหลายห้องอยู่ติดกัน ปริมาณของห้องก็จะแตกต่างกันไปตามขนาดของตัวอาคารส่วนใหญ่ จะมีความสูงราว 3 – 4 ชั้นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาของชาวจีน ฮากกาเป็นอย่างดี และยังป้องกันแผ่นดินไหว ปรับอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อม และนำท่านเดินทางกลับไปยังเมืองเซี้ยะเหมิน และนำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม สินค้ามีคุณภาพของรัฐบาลจีน

เวลา ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร….อาหารซีฟู๊ด

พักที่ XIAMEN PLAZA HOTEL    หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว


วันที่ห้า ถนนจงซานลู่ – เซี้ยะเหมิน – กรุงเทพฯ 

เวลา เช้า                        

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนจงซานลู่ ซึ่งเป็นที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่สุดเพราะมีห้างร้านเรียงรายมากมาย สะดวกในการเลือกซื้อ และมีสินค้าให้เลือกทุกประเภท

เวลา กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน

เวลา 15.05 น.

ออกเดินทางจากเมืองเซี๊ยะเหมิน โดยเที่ยวบินที่ MF833

เวลา 17.25 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….                         


อัตราค่าบริการ  กำหนดการเดินทาง 

วันที่ 24-28 ส.ค. 59,  วันที่ 07-11 / 21-25 ก.ย. 59

ราคาผู้ใหญ่  25,900 บาท 

ราคาเด็ก (มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  25,900  บาท

ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 24,900  บาท

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ  4,000  บาท

ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,500 บาท)
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 

– เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

– เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี**

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]                                                

 1. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
 2. น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ หมายเหตุ: ประกาศ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2554 สายการบิน เซี๊ยะเหมิน แอร์ มีประกาศเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก   และขนาดกระเป๋าสัมภาระ  โดยให้กระเป๋าสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ มีน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และขนาดของกระเป๋าต้องมีขนาดโดยรอบของกระเป๋ารวมแล้วไม่เกิน 158 เซนติเมตร (กว้าง X ยาว X สูง) สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม ถ้าน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้   จะต้องเสียส่วนที่เกินเป็นจำนวนเงิน 200 USD หรือ 1,300 หยวนต่อใบ

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

     11.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทาง              บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น