Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว ถงหลี่ หังโจว

เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว ถงหลี่ หังโจว

6 วัน 4 คืน (MU/FM)

โดยสายการบินไชน่า อีสเทิร์น/เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์

วันแรก         [สนามบินสุวรรณภูมิ]

เวลา  23.00 น.

(เวลาโดยประมาณ) คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 10 เคาน์เตอร์ U โดยสายการบิน ไชน่า อีสเทิร์น แอร์ไลน์ / เซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (MU/FM) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน


 

วันที่สอง       [กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู(เรือเหมา)-                                   หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย]

เวลา  01.55 น.

เดินทาง สู่มหานครเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MU 548

เวลา  07.00 น.

ถึงสนามบินนานาชาติผู่ตง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองเซี่ยงไฮ้ นครปารีสแห่งตะวันออก เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย

เวลา  เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่ หังโจว ตั้งอยู่ทางเหนือของมณฑล เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน ปรากฏร่องรอยย้อนหลังไปได้ถึง 7,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน มีชื่อเรียกว่าเมืองเฉียนถัง สมัยราชวงศ์สุยเปลี่ยนเป็นหังโจว ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่งได้ตั้งหังโจวเป็นเมืองหลวง หังโจวเป็นเมืองงดงามด้วยธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเลสาบ ต้นไม้ และสวนจนได้รับสมญานามว่า “สวรรค์บนดิน”

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

เวลา  กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เวลา  บ่าย

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เหมาเรือ) ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตร.กม. ความยาวโดยรอบประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ทะเลสาบนี้มีความแปลกคือมีเกาะอยู่ในทะเลสาบอีก 3 เกาะด้วยกัน ชมเจดีย์ 3 ดวงสะท้อนดวงจันทร์ จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านเหมยเจียอู (ไร่ชาหลงจิ่ง) แหล่งผลิตใบชาเขียวที่ขึ้นชื่อของจีน โดยกล่าวกันว่า “ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน” ให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย

เวลา  ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (ไก่ขอทาน  หมูพันปี)

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย ร้านรวงต่างๆ ตกแต่งแบบโบราณ มีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกซื้อเป็นของฝากมากมาย

ที่พัก

HANGZHOU BEST WESTERN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (นอนหังโจว)


วันที่สาม       [หังโจว-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ(รวมรถราง+                                                   วังกบิลพัสดุ์จำลอง)-ร้านไข่มุกอู๋ซี-ซูโจว-Harmony Time                                   Square]

เวลา  เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบา และมีฉายาว่า เมืองเซี่ยงไฮ้น้อย เดิมมีชื่อว่า หยิ่วซี เล่ากันว่าเมื่อสองพันปีก่อนมีการผลิตตะกั่วในเมืองนี้ และต่อมาแร่ตะกั่วถูกขุดเจาะจนหมดสิ้นแต่บังเอิญมีคนขุดพบศิลาจารึกโบราณชิ้นหนึ่งมีใจความว่า “มีทหารตะกั่ว แผ่นดินจะไม่สงบ หากปราศจากทหารตะกั่วแผ่นดินจะร่มเย็นเป็นสุข” จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า อู๋ซี แปลว่าไม่มีตะกั่ว นำท่านนมัสการ พระใหญ่หลินซานต้าฝอ วัดหลิงซาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สูง 88 เมตร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์ สง่างาม เชิญท่านไหว้พระขอพรตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม วังกบิลพัสดุ์จำลองวัดหลิงซาน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ อยู่เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ

ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง

เวลา  กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซี่โครงหมูอู๋ซี)

เวลา  บ่าย

นำท่านแวะชม ร้านไข่มุก สินค้าที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงของเมืองจีน มีสินค้าให้เลือกซื้อเลือกชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับต่างๆ เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ แหวน กำไร หรือครีมไข่มุก เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูโจว ซึ่งมีประวัติ 2,500 ปีมาแล้ว เดิมมีชื่อว่า “เมืองกู่ซู” ซึ่งเป็นเมืองที่มีสวนต่างๆ มาก เป็นอันดับหนึ่งในลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนใต้ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสาวงามอีกทั้งเป็นเมืองที่งดงามมากจนได้รับฉายาว่า “เมืองสวรรค์ในโลกมนุษย์”  พร้อมเมืองหังโจว นำท่านสู่ SUZHOU HARMONY TIMES SQUARE เป็นแหล่งรวมความทันสมัยแห่งใหม่ของซูโจว มี JIU GUANG DEPARTMEAT STORE เป็นแหล่งรวบรวมอาหาร ผัก ผลไม้ เครื่องดื่ม จากทุกมุมโลก นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร อาทิ KFC , PIZZA HUT เป็นต้น อีกทั้งท่านจะได้ชม SKY SCREEN ยาว 500 เมตร นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลา  ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  

SUZHOU NAN YA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (นอนซูโจว)


วันที่สี่           [วัดซีหยวน-เมืองโบราณถงหลี่ (รวมรถราง+ล่องเรือ)-                                          สวนทุ่ยซือหยวน-ซูโจว-เซี่ยงไฮ้-ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณ-                              ชมกายกรรม ERA]

เวลา  เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านชม วัดซีหยวน นมัสการพระอรหันต์ไม้แกะสลัก 500 องค์ เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา และพระจี้กงที่แกะสลักอย่างประหลาดที่สุด เพราะใบหน้าแสดงได้ถึงสามอารมณ์ วัดนี้ยังเป็นวัดที่สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จและได้ถ่ายรูป ณ ลานวัดหน้าโบสถ์ ซึ่งมีต้นแปะก๊วยเก่าแก่ปลูกไว้อย่างสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ เมืองถงลี่ เมืองเล็กมีคูคลองเล็กๆ เต็มไปหมด ฉายา “เวนิสย่อส่วนของจีน” นำท่าน ล่องเรือชมหมู่บ้านโบราณถงหลี่ หมู่บ้านโบราณที่ซึ่งยังคงวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม ชาวจีนให้ฉายาหมู่บ้านโบราณแห่งนี้ว่า “เวนิสน้อยแห่งตะวันออก” แล้วชมสถานที่อันถูกบันทึกอยู่ในรายนามของสถานที่อันเป็นมรดกโลก จากนั้นนำท่านชม สวนหวนคำนึง หรือ ทุ่ยซือหยวน สร้างขึ้นในช่วงปลายยุคราชวงศ์ชิง ในรัชสมัยของฮ่องเต้กวงสู้ (ค.ศ.1885-1887) เจ้าของเป็นขุนนางนาม เหรินหลานเซิง ที่ใช้จ่ายเงินมากถึงราวหนึ่งแสนตำลึงเงินเพื่อสร้างสวนแห่งนี้ขึ้นที่บ้านเกิด ถึงแม้จะมีพื้นที่ไม่ใหญ่มากแต่หยวนหลงคนออกแบบผู้เป็นทั้งศิลปินกวีและสถาปนิกฝีมือเยี่ยม ก็ใช้สอยพื้นที่อันจำกัดอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดบรรยากาศของสวนหวนคำนึงจะกระตุ้นผู้มาเยือนเกิดความรู้สึก ‘แจ่มใส-เงียบสงบ-สว่างไสว’ ขึ้นในจิตใจ สวนแห่งนี้มีสะพานที่มีความหมายที่ดีมีชื่อว่า สามสะพาน หรือ ซานเฉียว ประกอบไปด้วยสะพานสันติสุข สะพานโชคดีและสะพานฉางชิ่ง ถึงยุคปัจจุบันชาวถงหลี่ยังมีความเชื่อด้วยว่า หากข้ามสะพานสันติสุข ร่างกายจะแข็งแรงตลอดปี หากข้ามสะพานโชคดี ธุรกิจจะทำมาค้าขึ้น (หรือตำแหน่งหน้าที่การงานจะสูงขึ้น)

เวลา  กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (ขาหมูร่ำรวย)

เวลา  บ่าย

เดินทางสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ที่ได้รับการขนานนามว่า “นครปารีสแห่งตะวันออก” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม. เป็นเมืองศูนย์กลาง เมืองท่าและเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่นและการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ครีมบัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน   ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เวลา  ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (ไก่แดงเสี่ยวหลงเปา)

นำท่านชม  กายกรรม ERA INTERSECTION OF TIME เป็นกายกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบันงบประมาณกว่า 100 ล้านหยวน ทุกฉากตื้นเต้นเร้าใจ

ที่พัก  

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า   (นอนเซี่ยงไฮ้)


วันที่ห้า         [ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นหอไข่มุก+                                           SKY WALK+พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-บุฟเฟต์นานาชาติ                                             GOLDEN JAGUAR]

เวลา  เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

เยี่ยมชม ร้านผ้าไหมจีน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผ้าพันคอ ฯลฯ ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝดเพื่อมาทำไส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน”  ถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญแห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของหาดไว่ทานเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และ สำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ลงไป 50 เมตร ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ ตื่นตาตื่นใจ

เวลา  กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เวลา  บ่าย

นำท่านขึ้นสู่ หอไข่มุก ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชียและสูงอันดับ 3 ของโลก หอ TV ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย ให้ท่านได้ชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ้มุมสูง SKY WALK บนหอไข่มุกที่ความสูง 259 เมตรจากพื้นดิน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ที่เล่าประวัติความเป็นมาของเมืองเซี่ยงไฮ้ ตั้งยุคร้อยปีที่ผ่านมาจนถึงยุคสงครามฝิ่นเรื่อยมาจนถึงเซี่ยงไฮ้ยุคใหม่ที่มีแต่ความเจริญก้าวหน้า

เวลา  ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารบุฟเฟต์นานาชาติ GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ หูฉลาม รังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซำ รวมถึงเค้กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้ำผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีมยี่ห้อ Haagen Dazs

(บุฟเฟต์นานาชาติ GOLDEN JAGUAR)

ที่พัก

HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (นอนเซี่ยงไฮ้)


วันที่หก        [ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว-ถนนนานกิง-ตลาดก๊อปปี้                                          TAOBAOCHENG ร้านชาก้อนผู่เอ๋อ-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ]

เวลา  เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านชม อัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียงที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน จากนั้น นำท่านสู่ ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว หรือที่เรียกกันว่า วัดเทพเจ้าประจำเมือง เคยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า ซึ่งได้กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ มีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย เดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ดของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้

เวลา  กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เวลา  บ่าย

ให้ท่านช้อปปิ้งจุใจกับ ตลาดก๊อปปี้ TAOBAOCHENG  มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ให้ท่านเลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านชาก้อน ให้ท่านชิมชาผู่เอ่อซึ่งเป็นผลผลิตของมณฑลยูนนาน ชาผู่เอ่อนี้เรียกได้ว่าเป็นประเภทชาดำ แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดแรกเซินฉานี้จะมีกลิ่นที่หอมและสีของน้ำจะออกเป็นสีน้ำตาลชนิดที่สองคือซู่ฉา ชาชนิดนี้ไม่มีกลิ่นและสีของน้ำจะเป็นสีออกน้ำตาลแดงเข้มชาผู่เอ่อนี้สามารถเก็บได้เป็นนับสิบปี ยิ่งผู่เอ่อที่มีการเก็บนานจะยิ่งมีราคาและมีค่า ในด้านรสชาตินั้นยิ่งเก็บไว้นานยิ่งมีรสดีและยิ่งมีกลิ่นที่หอม ส่วนใหญ่จะมีลักษณะอัดมาเป็นก้อนกลมเล็กหรือเป็นแผ่นกลมใหญ่ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีขนาด เป็นที่แบ่งขายตามน้ำหนัก มีตั้งแต่ 1 กิโลกรัม 500 กรัม 250 กรัม 125 กรัม เป็นต้น

เวลา  ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบิน

เวลา  21.00 น.

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานเซี่ยงไฮ้ โดยเที่ยวบินที่ MU574/FM841

เวลา  00.55+1 น.

(เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


 

อัตราค่าบริการ

วันที่ 01-06/15-20 มี.ค.59

 ราคาผู้ใหญ่ 24,900 บาท

ราคาเด็ก (มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   24,900 บาท

ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่  2 ท่าน 24,900  บาท

พักเดี่ยว เพิ่ม  4,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้รวม

 

 • หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
  2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
  4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลหยวน