Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เฉินตู ธิเบต นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์

 

เฉินตู ธิเบต นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์

 

6 วัน 5 คืน (TG)

 

          โดยสายการบินการบินไทย         

วันแรก กรุงเทพฯ-เฉินตู-วัดเหวินชู-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เวลา 07.00 น.               

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน

เวลา 10.15 น.

ออกเดินทางสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ TG 618

เวลา 14.25 น.

ถึงท่าอากาศยาน เฉินตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิน ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำทุกท่านออกเดินทางสู่ วัดเหวินซู ซึ่งเป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่คงความดั้งเดิมที่สุดในนครเฉิงตู รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง เดิมทีเรียกว่า วัดซินเซียงในปี ค.ศ.1681 ช่วงรัชสมัย จักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง (1644-1911) พระอรหันต์ซีตู้ได้เดินทางมาอารามแห่งนี้ และได้สร้างกระท่อมเพื่อบำเพ็ญเพียรตบะจนสิ้นชีวิต ตำนานเล่าว่า ได้ปรากฏรูปของโพธิสัตว์มัญชูศรีในเปลวเพลิงขณะที่ศพท่านถูกเผาเป็นเวลานาน ดังนั้นผู้คนจึงกล่าวขานกันว่าพระอรหันต์ซีตู้คือ พระโพธิสัตว์มัญชูศรีกลับชาติมาเกิด วัดซินเซียงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอารามเหวินชูนับแต่นั้นมา นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ตามตำนานดังกล่าวแล้ว ศิลปะอันล้ำค่า สมัย ราชวงศ์ถังและซ้อง อันรวมถึง ภาพเขียนกว่า 500 ชิ้น งานเขียนลายมือในงานสำคัญๆ ซึ่งถูกเก็บไว้ที่นี่ รวมถึงความร่มรื่นภายในวัด ก็เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่น้อยได้เดินทางมาเยี่ยมชม

เวลา ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม การแสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ศิลปะการแสดงชั้นสูงของเสฉวน ชมการเปลี่ยนหน้ากากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป

ที่พัก DADING DAYS HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สอง เฉินตู – ลาซา – หลังคาโลก – พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา

เวลา 07.40 น. 

ออกเดินทางสู่เมืองลาซา Air China โดยเที่ยวบินที่ CA4401 (เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน)

เวลา 09.35 น.

เดินทางถึงนครลาซาเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองธิเบต เมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับของโลก จุดศูนย์กลางจิตวิญาณของชาวพุทธ อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,650 เมตร เป็นดินแดนที่ราบสูง ที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาโลก” เมืองลาซาแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ลาซาเก่า และลาซาใหม่ โดยแบ่งตามลักษณะของเชื้อชาติพลเมือง สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งนับว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองลาซา นำท่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

เวลา บ่าย

นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคาหรือ ตำหนักสวนอัญมณี มีเนื้อที่โดยรวม 360,000 ตารางกิโลเมตร สร้างใน ค.ศ.1750 โดยดาไลลามะที่ 7 เพื่อเป็นที่พักในยามชรา ซึ่งลามะองค์  ต่อๆ มา ได้ขยายต่อเติม ภายในพระราชวังแห่งนี้มี 370 ห้อง ตำหนักที่สำคัญมี 3 ส่วน รวมทั้งตำหนักของดาไลลามะ องค์ที่ 14  ที่ใช้เงินส่วนตัวสร้างขึ้นและอาศัยอยู่ 2 ปี  ก่อนลี้ภัยไปอินเดีย  ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้เปิดเป็นสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนของประชาชน

เวลา ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พักBRAHMAPOTRA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า


วันที่สาม พระราชวังโปตาลากง-อารามโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม

เวลา เช้า              

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านชม  พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดงซึ่งมี ความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลา เป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่างๆ เกือบ 1,000 ห้องเริ่มสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบต ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ คือ กษัตริย์ ซงจ้าน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเริ่มต้องการเพียงจะสร้างเป็นตำหนักให้แก่ มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจวบจนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครองเป็นพระลามะ เป็นผู้ปกครองประเทศ ปัจจุบันนี้ส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ต่อเติมในยุคหลัง อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ส่วนหลักๆ สร้างในสมัยของดาไล ลามะ ที่ 5 ประมาณ ปี ค.ศ. 1645-1693 (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่14) เพื่อให้เป็นพระราชวัง ฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดงและส่วนเชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาวเป็นส่วนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์และบรรจุ พระศพขององค์ดาไลลามะ (ดาไล ลามะองค์ที่ 5,7,8,9,10,11, 12 และ 13) และห้องสมุดที่ใช้สำหรับเก็บพระไตรปิฎก

เวลา กลางวัน            

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เวลา บ่าย

นำท่านชม วัดโจคัง  (Jokhang Temple) หรือ วัดต้าเจาซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวธิเบตทั้งมวลเพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน นักบวชนับล้านก็จะเดินทางมาร่วมกันทำพิธีที่นี่สร้างในสมัยของกษัตริย์ซงจ้าน กัมโปเช่นกัน เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์ คือ ชาติจีนและเนปาลนำเข้ามายังธิเบต ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ธิเบต จีน เนปาลและแคชเมียร์ มีตำนานเล่ากันว่าก่อนที่กษัตริย์ชงเซินกัมโปจะสร้างวัดต้าเจาซื่อได้อธิษฐานว่าพระองค์จะโยนแหวนขึ้นไปบนอากาศหากแหวนนั้นตกลงที่ใดก็จะสร้างวัดลงตรงนั้นปรากฏว่าแหวนลอยลงไปตกในสระน้ำกระทบกับหินที่โผล่ขึ้นมา  ทันใดนั้นเองนิมิตของสถูปก็ปรากฏให้แก่คนทั่วไปได้เห็นจึงนับว่าเป็นนิมิตรที่ดีกษัตริย์ซงจ้าน กัมโป ก็เลยสั่งให้สร้างวัดลงตรงนั้นเอง ภายในวัดมีสิ่งสำคัญอยู่หลายสิ่งเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์  เช่น รูปปั้นอนุสาวรีย์เป็นยา 2 เม็ดที่สร้างเมื่อ 200 ปีก่อน บอกวิธีการรักษาโรคฝีดาษที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ปรากฏว่ารูปปั้นนี้ถูกผู้คนแอบแกะไปกินเพื่อรักษาโรคเสียแล้ว นอกจากนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระนางเหวินเฉิง นำมาจากประเทศจีนเมื่อ 1,300 ปีก่อน ซึ่งได้รับการกราบไหว้และยอมรับกันอย่างมากว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุด  แม้แต่พวกขบวนการเรดการ์ดหรือกองทัพแดงที่ทำลายทุกอย่างตอนที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมจีนในประเทศจีนยังไม่กล้าแตะต้องพระพุทธรูปองค์นี้เลยจากนั้นเดินชม ตลาดแปดเหลี่ยมธิเบต แท้ที่ล้อมรอบวัดต้าเจาซื่อ และชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวธิเบต

เวลา ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก BRAHMAPOTRA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า  

กรุณาแยกกระเป๋าใบใหญ่ฝากขึ้นรถไฟส่งไปซีหนิง กระเป๋าใบเล็กให้จัดเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นสำหรับค้างบนรถไฟ 1 คืน


วันที่สี่   ลาซา-รถไฟสายประวัติศาสตร์-ซีหนิง

เวลา เช้า                        

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านขึ้นรถไฟจากลาซาเดินทางเข้าสู่ เมืองซีหนิง ระหว่างทางผ่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงามแปลกตาทั้งหมู่บ้านธิเบต ทุ่งหญ้า และภูเขางดงามที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน รถไฟนำท่านเดินทางสู่เมืองหลานโจว ทางรถไฟธิเบต-ชิงไห่ เป็นงานก่อสร้างที่มีชื่อเสียง มีเขื่อนซานเสียเป็นทางรถไฟเชื่อมกับที่ราบสูงหิมะ กับแต่ละมณฑลของจีนโดยใช้เวลา 5 ปี จึงสร้างเสร็จ ผ่านสะพานแม่น้ำลาซากับพระราชวังโปตาลาที่ยืนตระง่านอยู่ในเขาแดงของเมืองลาซา กับวัดเตรปุงที่อยู่เชิงเขา จากลาซาเมืองศักดิ์สิทธิ์และลึกลับที่สุดในโลก จุดศูนย์กลางวิญญานของชาวพุทธ ลอดอุโมงค์หลิวอู๋ อุโมงค์แห่งแรกของกำแพงเมืองเหล็กสายนี้ จากทุ่งนาลาซาลอดออกจากอุโมงค์หยั๋งปาจิ๋ง (ยาว 42.5 กิโลเมตร)

เวลา กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน  บนรถไฟ

เวลา บ่าย

รถไฟสู่อำเภอ น่าจวี่ ผ่านทุ่งหญ้าเซียงถัง(4,600 เมตร) พื้นที่กว่า 6 แสน ตร.กม. ดูเหมือนผ้าห่าต๋า สีเขียวผืนหนึ่งปูไว้บนที่ราบสูง รถไฟวิ่งท่ามกลางทะเลดอกหญ้า เหมือนไข่มุขที่เคลือบไว้บนพรมไหม สีสรรสวยงาม ขอบฟ้าสุดสายตา เป็นภูเขาหิมะติดกัน ยื่นยาวไปทางเส้นรถไฟ นอกนั้นยังมีทะเลสาบเทวดา และน้ำพุร้อนอีกมากมายกระจายอยุ่ในทุ่งหญ้า หากท่านมาในช่วงเวลาเดือนกค.-สค. จะเห็นชาวธิเบตแข่งม้าบนทุ่งหญ้าแห่งนี้นานถึง ครึ่งเดือน มีนักท่องเที่ยวมาจากทั่วโลก ชมงานแข่งม้า ชมวิวในทะเลสาบชั่วนา (สูงจากน้ำทะเล 4,800 ม. พื้นน้ำ 400 ตร.กม.) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลกซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสาละวิน ทะเลสาบตั้งอยู่ในใจกลางทุ่งหญ้าเซียงถัง มักจะมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดวิ่งอยู่บริเวณทะเลสาบ เช่น จามรี ลา แอนธิโลพ์ แพะเหลือง เสือดาวหิมะ ฯลฯ สีของน้ำเปลี่ยนไปตามฤดูกาล จากนั้นนำท่านชมเขาถังกู่ อันยิ่งใหญ่มโหฬาร ชมกาเซียเจียงเกินตี๋หรู อยู่บนเขาเก๋อราตันตุง ยาว 14 กม. กว้าง 2 กม. ในช่องเขาถังกู่ระ กาเซียสายนี้เป็นธารน้ำแข็งใหญ่ที่สุดของเอเชีย เป็นต้นกำเนิดแยงซีเกียงโดยแท้ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างธิเบต กับมณฑลชิงไห่ รถไฟชลอให้ท่านชมวิวช่องเขาถังกู่ระ (5,072 เมตร) ซึ่งเป็นประตูสู่ดินแดนลึกลับธิเบตและเป็นจุดสูงสุดที่มีทางรถไฟผ่านในโลกจากนั้นรถไฟแล่นลงเขาถังกูระ ผ่านแม่น้ำธงเทียน (4,500 ม.) ซึ่งเป็นแม่น้ำลือชื่อสุดในเรื่องไซอิ๋ว เป็นแม่น้ำสายแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง รถไฟลงถึงจุดต่ำสุดในระหว่างทางเขาถังกู่ระและเขาคุนลุ้น ผ่านแม่น้ำโถโถ ซึ่งเป็นต้นสายแม่น้ำแยงซีเกียงตอนบนยาว 346 กม. สูงเหนือจากน้ำทะเล 4,533 เมตร มองออกจากหน้าต่างในสถานีรถไฟ เห็นเขาหิมะหลายลูก ตั้งอยู่ต้นกำเนิดแม่น้ำสายทองแยงซีเกียง ยอดที่สูงสุดเป็นเขาเก๋อตันตง พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไปตอนเวลาประมาณ 23.00 น. ลอดอุโมงค์รถไฟ เป็นอุโมงค์ที่มีระดับน้ำทะเลสูงสุดของโลก 5,010 ม. ยาว 1,338 ม. พื้นดินของอุโมงค์ 80 เปอเซนต์ เป็นดินน้ำแข็ง เป็นอุโมงค์ที่สร้างด้วยนิวไฮเทคใช้เวลาสร้างเพียง 10 เดือนเท่านั้น จากนั้นรถไฟวิ่งผ่าน สวนอนุรักษ์สัตว์เข๋อ เข๋อซีลี่ เป็นศูนย์อนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างที่สุด เป็นสวนอนุรักษ์สัตว์ป่าที่มีพื้นที่กว้างสุด มีระดับน้ำทะเลสูงสุด และมีจำนวนสัตว์ป่ามากที่สุดของจีน มีเนื้อที่ 8.3 ตร.กม. ระดับเหนือน้ำทะเล 5,000 เมตรขึ้นไป อากาศหนาวตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี -4 องศา หนาวสุด -40 องศา มีลมพัดแรงตลอดปี (30 เมตรต่อวินาที) อากาศร้ายแรงทำให้เป็นเขตไม่มีผู้คนพักอยู่อาศัยเลยเรียกว่าเป็นขั้วโลกแห่งที่สามแต่กลับกลายเป็นสวนที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์ชนิดต่าง ๆ มากถึงกว่า 230 ชนิด เพื่อไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์ จึงจำเป็นต้องสร้างสะพานลอยขึ้นเหนือพื้นดินเพื่อให้รถไฟวิ่ง จึงได้อาศัย อยู่ใต้สะพานซึ่งเป็นทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่แบบไร้ขอบเขตจำกัด รถไฟแล่นข้ามสะพานชิง สุย เพื่อข้ามแม่น้ำฉู่ หม่า เออร์ เป็นสะพานที่ยาวที่สุดของทางรถไฟสายยิ่งใหญ่แห่งนี้ ลอดอุโมงค์เขาคุนลุ้น ยาว 1,686 ม. สูงจากระดับน้ำทะเล 4,648 เมตร ช่วงหนาวสุด -30 องศา เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเขตดินแดนน้ำแข็งของโลก จากนั้นขึ้นเขาเทวดา คุนลุ้น ซึ่งเป็นกระดูกสันหลัง ภูเขาทั้งหลายของประทศจีน เป็นภูเขาเทวดาแห่งแรกของจีน ยาว 2,500 กม. กว้าง 130-200 กม. มีความสูงเฉลี่ย 5,600 เมตร ยอดเขาคุนลุ้นสูงสุด 7,719 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นบรรพบุรุษของภูเขาหมื่นๆลูก ผ่านสถานี เขาหิมะยู่จู เป็นยอดเขาคุนลุ้นระดับน้ำทะเล 6,178 เมตร

เวลา ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ บนรถไฟ (พักบนรถไฟ ที่วิ่งบนเส้นทางที่งดงามที่สุด พักตู้นอน ห้องละ 4 คน (ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ) ห้องน้ำในตู้นอน ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ* บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติทั่วไป มีหมอและห้องพยาบาลบริการ* )


วันที่ห้า   ซีหนิง-เฉินตู-ศูนย์วิจัยการแพทย์แผนโบราณ-ศาลเจ้า 3 ก๊ก-ถนนคนเดินจิ๋งหลี่

เวลา เช้า                        

รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ

เดินทางถึงเมืองซีหนิง(ประมาณ 08.20 น.)

เวลา 10.10 น.

ออกเดินทางกลับสู่เฉินตู โดยสายการบิน Air China โดยเที่ยวบินที่ CA4208(เที่ยวบินภายในประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและเวลาบิน)

เวลา 11.45 น.

เดินทางถึงเมืองเฉินตู นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เวลา กลางวัน

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เวลา บ่าย

นำท่านสู่ศูนย์สุขภาพให้ท่านชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณ นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก ซึ่งป็นศาลเจ้าของนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในสมัย 3 ก๊ก บนพื้นที่ 37,000 ตารางเมตร ภายในนำท่านชมรูปปั้นของบุคคลสำคัญในตำนานอันยิ่งใหญ่ของชนชาติจีน อาทิเช่น ขงเบ้ง โจโฉ เล่าปี่ ชมหลุมศพจอมทัพเล่าปี่    นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิงหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย  นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิงหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

เวลา ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก LONGWAY   HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 


วันที่หก  ร้านผ้าไหม – อาหารสมุนไพร – เฉินตู – กรุงเทพ

เวลา เช้า                        

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านแวะเลือกซื้อ ผ้าไหม สินค้า OTOP ของจีน

เวลา กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

เวลา บ่าย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

เวลา 15.30 น.

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  TG619

เวลา 17.35 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ  กำหนดการเดินทาง 

วันที่ 19-24 ก.ค. 59,  วันที่ 09-14 / 23-28 ส.ค. 59

ราคาผู้ใหญ่     64,900

ราคาเด็ก (มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน    63,900

ราคาเด็ก (ไม่มีเตียง) นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน   62,900

พักเดี่ยวเพิ่ม   8,000

                    

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 5. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (1,500 บาท)
 7. ทิปไกด์ + คนขับรถทุกเมือง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

– เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

– เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. ราคารวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
 11. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น