Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

เขาเล่าว่า… “ภาคกลาง อ่างทอง ลพบุรี”

เขาเล่าว่า… “ภาคกลาง อ่างทอง ลพบุรี”

ทัวร์2วัน1คืน โดยรถโค้ชปรับอากาศ ViP หรือ รถตู้ 8ท่าน

พระประทานพร 3 ข้อ ให้กับผู้ที่ไปสัมผัสได้ครบ ทั้ง 3 ที่ 3 องค์

หลวงพ่อสด วัดจันทรังษี หลวงพ่อใหญ่ วัดม่วง พระนอน วัดขุนอินทประมูล

พิชิตยอดเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองหนุมาน “เขาหนุมานวัดใจ”

วันแรก [ กรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา – อ่างทอง – ลพบุรี]

เวลา 06.00 น.

ทุกท่านพร้อมกันที่ จุดนัดหมาย…. เจ้าหน้าที่รุ่งโรจน์ทัวร์ ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวก รถโค้ชปรับอากาศ VIP พร้อมเดินทางสู่ จ.อ่างทอง เพื่อความสะดวก  บริการเครื่องดื่มร้อน เย็น มัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง

 07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารปราสาททอง 🍴

 07.40 น.

เดินทางสู่ พุทธอุทยานมหาราช ให้ท่านได้นมัสการ หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลพึ่งพาบารมีองค์ท่าน ให้แคล้วคลาดตลอดการเดินทางของเรา เพราะหลวงปู่ทวดได้สมญาว่า พระรอดแดนใต้ นั่นเอง นำท่านขอพร พระที่จะประทานพรองค์ที่ 1 หลวงพ่อสด วัดจันทรังษี เขาเล่าว่า “หากได้ไปสัมผัสลูกแก้วที่ฐานพระ ท่านจะประทานพรให้สุขภาพดีสดใสแข็งแรง” จากนั้นนำท่านขอพร พระที่จะประทานพรองค์ที่ 2 ให้ท่านไหว้พระใหญ่ที่สุดในโลกที่ วัดม่วง พระพุทธมหานวมินทร์วิเศษชัยชาญ สูงเท่าตึก 40 ชั้น หน้าตัก 62 ม. สูง 93 เมตร เขาเล่าว่า “หากได้สัมผัสที่ปลายพระหัตถ์พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ท่านจะประทานพรให้ตำแหน่งหน้าที่การงาน ค้าขาย กิจการรุ่งเรืองเป็นใหญ่เป็นโต” พร้อมสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ โบสถ์ในกลีบบัวขนาดใหญ่ที่สุดในโลก วิหารแก้ว รูปปั้นแดนนรก สวรรค์ แดนเจ้าไทย แดนเจ้าจีน รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองวิเศษชัยชาญ นำชม ตลาดวิเศษชัยชาญ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “ตลาดศาลเจ้าโรงทอง” ไปกินขนม-อาหารอร่อย ชมสถาปัตยกรรม อาคาร บ้านเรือน ที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2550 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังสะดุดตาด้วย เรือข้ามฝากที่ใช้พลังงานน้ำของก๋งเล็ก ที่ใช้งานมากว่า 20 ปี และ บ้านทรงนิมิต ขนมไทยที่ตบแต่งภายในบ้านได้อย่างตื่นตาตื่นใจ นำท่านชม ตลาด 100 ปี ศาลเจ้าโรงทอง

เที่ยง

อิสระตามอัธยาศัย ณ ตลาดศาลเจ้าโรงทอง🍴

เวลา บ่าย

ท่านเดินทางสู่ วัดขุนอินทประมูล ให้ท่านได้ขอพร พระที่จะประทานพรองค์ที่ 3 เขาเล่าว่า “หากได้ไปสัมผัสที่ฝ่าพระบาท พระนอน ท่านจะประทานพรให้มีอายุยืนยาว” กราบพระนอนขนาด 50 ม. ซึ่งครั้งหนึ่งเป็นพระพุทรูปขนาดยาวที่สุดในประเทศไทย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ นำชม พระที่นั่งพิมานมงกุฎ จัดแสดงหลักฐานโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พระที่นั่งจันทรพิศาล อาคารด้านหน้าจัดแสดงพระราชประวัติของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ จัดแสดงหนังใหญ่ เรื่อง รามเกียรติ์ ซึ่งได้มาจากวัดตะเคียน สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม/รีสอร์ท ระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน)

เวลา 19.00 น.

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร 🍴  หลังอาหารอิสระกับการพักผ่อนในค่ำคืนอันแสนสุข

วันที่สอง[ ลพบุรี – สระบุรี – กรุงเทพฯ]

เวลา 07.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 🍴  

เวลา 08.00 น.

หลังอาหาร อากาศดีๆยามเช้า ออกเดินทาง มุ่งหน้าเดินทางสู่ อ.โคกสำโรง นำท่านร่วมพิสูจน์มิตรภาพและรักแท้ เสริมพลังแห่งรัก กับ เขาเล่าว่า…”หากได้พาคนที่เรารักไปร่วมพิสูจน์รักแท้ โดยการพิชิตยอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมสักการะรอยพระพุทธบาทและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาแห่งนี้ เราจะรู้เลยว่าเขาคือ “รักแท้” ของเราแน่นอน” ณ เขาหนุมานวัดใจ (เขาวงพระจันทร์) ด้วยการเดินขึ้นบันได 3,790 ขั้นไปด้วยกัน     

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร🍴

เวลา บ่าย

หลังอาหารออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.บ้านหมี่ นำท่านเลือกชมเลือกซื้อ ผ้ามัดหมี่ ซึ่งเป็นผลิตพันธ์ที่ได้รับสืบทอดจากชาวไทพวน ของดี Otop ของ จ.ลพบุรี จากนั้นเดินทางต่อสู่ อ.เมืองลพบุรี ให้ท่านได้กราบไหว้ขอพระเสริมพลังเป็นสิริมงคลแห่งปีกับเจ้าพ่อพระกาฬ ณ ศาลพระกาฬ เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พาท่านกราบสักการะรอยพระพุทธบาท ปูชนียสถานที่สำคัญ ” รอยพระพุทธบาทที่ ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี” ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซื้อของฝากคนทางบ้าน

เวลา 19.30 น.

เดินทางกลับส่งท่านยัง กรุงเทพฯ (จุดต่อรถสะดวก) โดยสวัสดิ์ภาพและความประทับใจมิลืมเลือน…


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ท่านละ 2,390.- บาท กรณีพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 600.-บาท

เด็กเล็ก (2 – 11 ปี) ท่านละ 1,990.- บาท พักร่วมกับผู้ปกครอง ไม่มีเตียงเสริม

อัตรานี้รวม

+ ค่ารถนำเที่ยวตามที่รายการระบุ                   + ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 1 คืน

+ ค่าอาหารตามที่รายการระบุ                          + ค่าเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง

+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามที่รายการระบุ        + ค่าเรือ, รถท้องถิ่นนำเที่ยวตามรายการระบุ

+ ค่ามัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

+ ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ทุกชนิดนอกเหนือจากรายการ

• ค่าอาหารนอกเหนือจากที่บริการ

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าธรรมเนียมผ่านแดน

• ค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการ

• ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก์อาสาท้องถิ่น

เงื่อนไขการจอง  

– แจ้งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์ Email : roongrojtour2002@hotmail.com / line : @roongrojtour

– ชำระเงินมัดจำ (วันเดียว 500 บาท ,ทัวร์ 2 วัน 1,000 บาท , ทัวร์ 3 วันขึ้นไป ท่านละ 2,000 บาท)

– ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 7-15 วัน

หมายเหตุ :

กำหนดการเดินทางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจรและสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น โดยผู้จัดไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นประการสำคัญ