Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center

Whole world Travel with us

Already a member?

Roongrojtour Travel CenterRoongrojtour Travel Center
Forgot password?

Don't have an account?

อินเดีย – ทัชมาฮาล

แคชเมียร์ – อักรา – ทัชมาฮาล

7 วัน 5 คืน (9W)

โดยสายการบินเจ็ท แอร์เวย์

วันที่ 1       กรุงเทพฯ – เดลลี – ผ่านชม India Gate – ช้อปปิ้งจันทปาท

06.00 น.             

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ P เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์

( Jet Airways) โดยมีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

08.40 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) เที่ยวบินที่ 9W65  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.)

(มีบริการอาหารบนเครื่อง)

11.40 น.

ถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชม. ขอให้ทุกท่านตั้งเวลาใหม่เพื่อไม่สับสน เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงนิวเดลลี ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 5,000 ปี และเป็นศูนย์กลางการปกครองของอาณาจักรอินเดียโบราณ 7 อาณาจักร ต่อมาในปี 1857 อังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศอินเดียและได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่โกลกัตตา และได้ย้ายกลับมาเป็นเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งในปี 1911 หลังจากอินเดียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษในปี 1947 ก็ได้มีการสร้างสถานที่ทำการราชการโดยสร้างเมืองใหม่ชื่อว่า “นิวเดลลี” จากนั้นผ่านชมรัฐสภาราชปาติ บาวาล ซึ่งเป็นวงแหวนสถานที่ราชการต่างๆ มีตึกรัฐสภาอันยิ่งใหญ่และเป็นที่ทำการของรัฐบาล ผ่านชมย่านธุรกิจการค้าและย่านที่อยู่อาศัยของเศรษฐีอินเดียบนถนนสายสำคัญที่สุดของอินเดีย และประตูเมืองแห่งชัยชนะ หรือ INDIA GATE จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดจันปาทซึ่งเป็นถนนช้อปปิ้งยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีสินค้าหัตถกรรมและงานฝีมือพื้นเมืองต่าง ๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิ ผ้าไหมอินเดีย ผ้าพันคอจากแคชเมียร์ สาหรี่ เครื่องประดับและอัญมณี ไม้จันหอมแกะสลักและของตกแต่งบ้าน ฯลฯ ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Country Inn&Suite NH8 Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองเดลลี


วันที่  2     เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์ (บินภายใน)     

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแค้วนจามมู และแคชเมียร์

12.10 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) เที่ยวบินที่ 9W603

13.40 น.

เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา เช็คสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองแคชเมียร์โดยนั่งรถท้องถิ่น คันละ 5 ท่าน รถท้องถิ่นจะไม่มีแอร์เนื่องจากอุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี นำท่านเข้าสู่ที่พัก Deluxe House Boat ณ ทะเลสาบ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประพาสน์ของพระมหากษัตริย์ผู้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งความรัก

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทาง ชมสวนชาลิมาร์ ที่เป็นสวนแบบราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นสวนแห่งความรักของ มหาราชา ชาฮังคี จากนั้นนำท่าน ชมสวนนิชา บากห์ โดยมีต้นเมเปิ้ลอายุกว่า 400 ปี รวมทั้งพันธุ์ไม้นานาชนิดและดอกไม้ตามฤดูกาล ในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกทิวลิปบานสะพรั่ง (ประมาณเดือน ก.พ. – มี.ค.) สวนแห่งนี้สร้างโดย ยอซาฟ คาน มีความงดงามที่สุดที่จะหาคำบรรยายได้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปกับดอกไม้ที่แสนสวย และผ่านชมเมืองเก่าแคชเมียร์ที่ตั้งเมืองหลวงฤดูร้อนของกษัตริย์ในราชวงศ์โมกุล ที่สร้างเป็นลักษณะเฉพาะหรือเรียกได้ว่าเป็นศิลปะแคชเมียร์ (หากมีเวลาพอ นำท่านชมโรงงานผ้าไหม และช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง)ได้เวลาสมควรเดินทางกลับที่พัก

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พักบนบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 3      ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา

เช้า            

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักบนบ้านเรือ

นำท่านเดินทางโดยนั่งรถท้องถิ่น (คันละ 5 ท่าน) ไม่มีแอร์อุณหภูมิที่ศรีนาคาเฉลี่ยประมาณ 15 องศา อากาศจะเย็นสบายตลอดปี ขึ้นสู่เทือกเขากุลมาร์ค ซึ่งเป็นสถานที่มีทัศนียภาพสวยงามแห่งหนึ่งในโลกในขณะขับรถสู่เทือกเขากุลมาร์คสองข้างทางจะเป็นทุ่งนาข้าวสลับกับพันธุ์ไม้ป่าและฝูงแกะตามเทือกเขาโดยเทือกเขาหิมาลัยนี้จะมีหิมะปกคลุมสลับกันไป อยู่ห่างจากเมืองศรีนาคา 57 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) เทือกเขากุลมาร์คเป็นพื้นที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในโลก เมื่อถึงกุลมาร์คแล้วพาท่านเที่ยวชมเทือกเขาซึ่งเป็นภูเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งในแคชเมียร์ มีชื่อว่าเป็นทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Flower) เดิม กุลมาร์ค มีชื่อเรียกว่า เการิมาร์ค ตั้งโดยสุลต่านยูซุป ชาร์ ในศตวรรษที่ 16 เนื่องจากเป็นทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่งอกงามตามฤดูกาล อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก สูง 3,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลและสถานที่เล่นกีฬาสกีน้ำแข็งในฤดูหนาวจนไม่คิดว่านี้เป็นประเทศอินเดีย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

นำท่านไปยัง สถานีเคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) เพื่อขึ้นไปยังสถานีกงโดรีบนเขาอัฟฟาร์วัต เฟสที่ 1 ด้วยระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร (หากท่านต้องการขึ้นสู่ยอดเขาจะต้องนั่งเคเบิ้ลคาร์ ที่เฟสที่ 2 ขึ้นสู่ยอดเขาเป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ท่านสามารถซื้อตั๋วได้ที่สถานีเฟสที่ 1 ท่านละ 500 รูปี ไม่รวมในค่าทัวร์) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดและสูงที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย เมื่อเดินทางถึงที่หมายสิ่งที่ท่านจะได้พบคือบรรยากาศและทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงามบนเขาอัฟฟาร์วัต ถ้าท้องฟ้าแจ่มใสก็จะสามารถมองเห็นยอดเขานันกา พาร์บัต (Nanga Parbat) ของเทือกเขาหิมาลัย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เล่นสกี เลื่อนสกีหิมะ ท่านสามารถเล่นสกีได้ระหว่างช่วงฤดูหนาว – ใบไม้ผลิ (ธ.ค. – เม.ย.) ซึ่งค่าเล่นสกีนี้จะไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ สามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่นเพื่อแจ้งเล่นสกีได้ หรือเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัยได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับศรีนาคาระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พักบนบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 4      ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ชมเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา

เช้า               

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักบนบ้านเรือ

นำท่านเดินทางจากศรีนาคาสู่ โซนามาร์ค (ระยะทาง 80 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง) คำว่า “โซนา” แปลว่าทองมาร์ค” แปลว่าเส้นทาง… ในอดีตเส้นทางนี้เป็นเส้นทางค้าขายในตำนานหรือที่เรียกว่า เส้นทางสายไหมเนื่องจากภูมิประเทศที่สวยงามอีกทั้งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ตลอดสองข้างทางการเดินทางจะได้เห็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะรูปร่างแปลกตา สลับกับป่าต้นวอลนัตขนาดใหญ่ที่ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทางเส้นทางนี้สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,690 เมตร เรียกว่าสวยงามมากตลอดเส้นทางจากศรีนาคา ผู้เดินทางจะได้เดินทางไปและถ่ายรูปไปตลอดทาง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน

บ่าย

จากนั้นพาท่านชมความงามของเทือกเขาหิมาลัยที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งตลอดทั้งปี  (ค่าขี่ม้า 1,000 รูปี /ต่อคนไม่รวมในค่าทัวร์ – สอบถามราคากับหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่นอีกครั้ง) ชมภูเขา สายน้ำ ลำธารและสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองที่นั่นจนเพลิดเพลินแทบไม่อยากจากมาเหมือนผีเสื้อที่บินอยู่ในแดนสวรรค์ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ศรีนาคา

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พักบนบ้านเรือ DELUXE HOUSE BOAT

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที 5      ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า (*รวมค่าล่องเรือ) – เดลลี (บินภายใน) – อักรา   

เช้า                    

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักบนบ้านเรือ

จากนั้นนำทุกท่าน ล่องเรือซิคาร่าในทะเลสาบ (*รวมค่าล่องเรือแล้ว) ซึ่งเป็นเรือพายแบบฉบับแคชเมียร์โดยเฉพาะชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้ำที่อยู่ท่าม

กลางฉากหลังภูเขาหิมะล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบ ขับกล่อมไปด้วยเสียงนกนานาชนิดแต่งแต้มด้วยดอกไม้น้ำนานาพันธุ์

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน

จากนั้นพาเดินทางสู่สนามบินศรีนาคา เพื่อเดินทางสู่เมืองเดลลี

14.15 น.

ออกเดินทางจาก ศรีนาคา เข้าสู่เมืองเดลลี โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways)

เที่ยวบินที่ 9W608 ออกเดินทางเวลา 13.35 น.-16.25 น. แวะจอด 1 ครั้งที่ IXM * สำหรับกรุ๊ปที่เดินทาง ตั้งแต่วันที่ 01 พ.ค.- 29 ก.ค.59

เที่ยวบินที่ 9W604 ออกเดินทางเวลา 14.15 น.-15.40 น. * สำหรับกรุ๊ปที่เดินทาง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. – 30 ต.ค.59

15.40 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานภายในประเทศเมืองเดลลี

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ออกจากเมืองเดลลี โดยผ่านเข้าสู่แคว้นอุตรประเทศ ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งเกษตรกรรมนานาชนิดที่ผลิตเพื่อเลี้ยงดูชาวอินเดียทั้งประเทศ ไปตามถนนไฮเวย์สายใหม่ผ่านเข้าเมืองใหญ่มธุราเข้าสู่เมืองอักรา

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

ค่ำ

ที่พัก Clarks Shiraz Hotel ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า,เมืองอักรา


วันที่ 6      อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี – กรุงเทพฯ     

เช้า                    

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชมทัชมาฮาล แหล่งมรดกโลกเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่สำคัญของโลก ซึ่งอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่และอมตะของพระเจ้าชาห์จาฮันที่มีต่อพระนางมุมตัซ โดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1631 ต่อมานำท่านเดินสู่ประตูสุสานที่สลักตัวหนังสือภาษาอาระบิคที่เป็นถ้อยคำอุทิศและอาลัยต่อบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไป และนำท่านถ่ายรูปกับลานน้ำพุที่มีอาคารทัชมาฮาลอยู่เบื้องหลัง แล้วนำท่านเข้าสู่ตัวอาคารที่สร้างจากหินอ่อนสีขาวบริสุทธิ์จากเมืองมกรานะ ที่ประดับลวดลายด้วยเทคนิคฝังหินสีต่างๆ ลงไปในเนื้อหิน ที่เป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยช่างจากเปอร์เซีย โดยอาคารตรงกลางจะเป็นรูปโดมซึ่งมีหอคอยสี่เสาล้อมรอบ  ตรงกลางด้านในเป็นที่ฝังพระศพของพระนางมุมตัซ มาฮาล และ พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชั่วนิรันดร์  ทัชมาฮาลแห่งนี้ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 12 ปี โดยสิ้นเงินไป 41 ล้านรูปี มีการใช้ทองคำประดับตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคาร หนัก 500 กิโลกรัม และใช้คนงานกว่า 20,000 คน ต่อมานำท่านเดินอ้อมไปด้านหลังที่ติดกับแม่น้ำยมุนาโดยฝั่งตรงกันข้ามจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกปรับดินแล้ว โดยเล่ากันว่าพระเจ้าชาห์จาฮันเตรียมที่จะสร้างสุสานของตัวเองเป็นหินอ่อนสีดำโดยตัวรูปอาคารจะเป็นแบบเดียวกันกับทัชมาฮาล เพื่อที่จะอยู่เคียงข้างกันแต่ถูกออรังเซบ ยึดอำนาจและนำตัวไปคุมขังไว้ในป้อมอักราเสียก่อน

จากนั้นนำท่านเข้าชมอักราฟอร์ด แหล่งมรดกโลก ทิ่ติดริมแม่น้ำยมุนาสร้างโดยพระเจ้าอัคบาร์มหาราชแห่งราชวงศ์โมกุล  เมื่อปี ค.ศ. 1565 เป็นทั้งพระราชวังที่ประทับและเป็นป้อมปราการ ต่อมาพระโอรส คือ พระเจ้าชาฮันกีร์  และพระนัดดา (โอรสของพระเจ้าชาฮันกีร์) , พระเจ้าชาห์จาฮานได้สร้างขยายต่อเติมป้อมและพระราชวังแห่งนี้อย่างใหญ่โต และนำท่านเข้าชมป้อมผ่านประตู อำมรรสิงห์ เข้าสู่ส่วนที่เป็นพระราชวัง  ผ่านลานสวนประดับ อ่างหินทรายสีแดงขนาดยักษ์สำหรับสรงน้ำ ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมสามยุคสมัยตามรสนิยมที่แตกต่างกันของสามกษัตริย์ นำท่านเข้าชมด้านในพระตำหนักต่างๆที่สลักลวดลายศิลปะแบบโมกุลที่มีอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ผสมผสานกับศิลปะเปอร์เซีย แล้วนำขึ้นสู่ระเบียงชั้นที่สองที่มีเฉลียงมุข ซึ่งสามารถมองเห็นชมทิวทัศน์ลำน้ำยมุนาได้ ต่อมานำชมห้องที่ประทับของกษัตริย์ ,พระโอรส, พระธิดาและองค์ต่างๆ แล้วนำชมพระตำหนัก มาซัมมัน บูร์ช ที่มีเฉลียงมุขแปดเหลี่ยม มีหน้าต่างเปิดกว้าง ที่สามารถมองเห็นทัชมาฮาลได้ ในพระตำหนักนี้เองที่เล่ากันว่า ชาห์จาฮัน ถูกพระโอรส ออรังเซบ จองจำขังไว้ 7 ปี ในช่วงปลายรัชกาลจนสิ้นพระชนม์ แล้วก็นำชมลานสวนประดับ ดิวันอีอาอำ ที่ชั้นบนด้านหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานบัลลังก์นกยูงอันยิ่งใหญ่ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิหร่าน) และที่ลานสวนประดับแห่งนี้เองที่พระเจ้าชาห์จาฮัน ได้พบรักครั้งแรกกับพระนางมุมตัซ  ที่ได้นำสินค้าเป็นสร้อยไข่มุกเข้ามาขายให้กับนางในฮาเร็ม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเดลลี

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ อินธิรา คานธี กรุงนิวเดลลี

23.20 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เจ็ท แอร์เวย์ ( Jet Airways) เที่ยวบินที่ 9W64  (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 4.30 ชม.) (มีบริการอาหารบนเครื่อง)


วันที่ 7      กรุงเทพฯ

05.45 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ

 

เดินทางวันที่ : 19-25/ 23-28 ต.ค. 59 ( วันหยุด วันผิยะมหาราช ) ราคาต่อท่าน
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน 40,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 40,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 39,900
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 38,900
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 8,400

 

**ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น

– พาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,760 บาท ต่อ ท่าน

– พาสปอร์ตอเมริกาเก็บเพิ่ม 2,760 บาท ต่อ ท่าน **

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดียแบบเข้า ออก 1 ครั้ง แบบยื่นธรรมดา หรือ แบบ e-TOURIST VISA (eTV)
 5. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 8. ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทยและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการเดินทาง
 9. สัมภาระน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
 10. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันอุบัติเหตุสูงสุด ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาทและ
 11. วงเงินประกันสุขภาพสูงสุด ท่านละไม่เกิน 200,000
 12. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย
  15ท่าน และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด (ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งได้ชำระไว้กับทางสถานทูตแล้ว) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น